Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 stycznia 2022 roku zostaje wprowadzona zmiana taryfy dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.53.2021.329.XIX.AF z dnia 24 listopada 2021 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 134 554,87  11 212,91  43,76   33,79  48 210,47 4 017,54  14,28  
B 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   48 835,08   4 069,59   17,29  
C 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   27 617,07   2 301,42   10,20  
D 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   62 090,60   5 174,22   20,07 

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 


Średni wzrost opłat za energię cieplną wynosi 14,85 %. Podyktowany jest on wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.