W okresie 08.09.2021 (środa) roku od godziny 7:00 do dnia 10.09.2021 (piątek) roku do godziny 15:00 nastąpi brak dostaw ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania dla wszystkich odbiorców Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie.

Brak dostaw ciepła związany jest z modernizacją na głównej magistrali ciepłowniczej wychodzącej z budynku ciepłowni na ul. Kolejowej 4b.

Za wszystkie niedogodności Miejska Energetyka Cieplna w Mrągowie przeprasza swoich odbiorców!!!

 

 

 

 

logotyp 01

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie informuje, że 07.05.2021 r. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr 337/2021/Wn14/OA-bm-yk/P o dofinansowanie w formie pożyczki  projektu pn. „Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Informujemy, że dnia 04.05.2021 r. biuro MEC Sp. z o.o. oraz Skład opału przy ulicy Kolejowej będą nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numer telefonu 89 741 50 81.

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 maja 2021 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.38.2020.329.XIX.KFr z dnia 15 kwietnia 2021 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 105/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 112 669,22   9 389,10  36,64   31,69  46 446,38 3 870,53  13,75  
B 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   47 071,00   3 922,58   16,66  
C 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   25 852,98   2 154,42     9,56  
D 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   60 326,52   5 027,21   19,48  

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dla ciepła:

http://bip.ure.gov.pl/download/3/13312/TaryfaMiejskiejEnergetykiCieplnejSpzoo.pdf

Średni wzrost opłat za energię cieplną wynosi 7,9%. Podyktowany jest on wzrostem kosztów wytwarzania ciepła z kotłowni opalanej miałem węglowym, w tym przede wszystkim ciągłym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, oraz wzrostem kosztów energii elektrycznej.

Ostatnia zmiana taryfy miała miejsce od 01 listopada 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2,

ogłasza otwarty konkurs ofert na sprzedaż linii do sortowania węgla – szt. 1,

za cenę wywoławczą 49200,00zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście zł).

 

 

Kompletna linia do sortowania węgla składa się z:

- segregatora kruszywa zwanego przesiewnikiem wibracyjnym WPB-521 – 1szt.

- taśmociągu PTP 500/16 o dł. 16mb – 1szt

- taśmociągu PTP 600/10 o dł. 7,5mb – 1szt.

W zakres sprzedaży i cenę wchodzą: sito – 3szt., resor piórowy – 2kpl., sprężyna - 2szt.

Informacje podstawowe:

Tryb sprzedaży: otwarty konkurs ofert.

Termin składania ofert: 2021-04-23 godz. 11:50:00.

Termin przetargu i otwarcia ofert: 2021-04-23 godz. 12:00.

Miejsce przetargu: siedziba Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Mrągowie os. Parkowe 2, sala konferencyjna (II piętro).

Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży: Kotłownia Rejonowa ul. Kolejowa 4b   11-700 Mrągowo, w dni robocze w godz. 8 ÷ 14, po uprzednim uzgodnieniu z Panem Januszem Madrakiem tel. 604328820.

Wadium: 2000,00zł.

Ofertę kupna i kopię wpłacenia wadium należy złożyć w sekretariacie Spółki, najpóźniej                 w dniu otwarcia ofert 2021-04-23 do godz. 11:50.

Przedmiot sprzedaży:

Przesiewnik wibracyjny Typ WPB-521, dwupokładowy, produkcji ŁZG Łęczyca z ramą nośną i silnikiem elektrycznym, sprawny, stan techniczny dobry.

Parametry techniczne przesiewacza:

- wydajność teoretyczna: 50-100 t/h

- moc silnika napędowego: 11 KW (2400 obr./min.)

Stan urządzenia:

  • remontowany i serwisowany na bieżąco:

- 2020 r. wymiana 2 sprężyn oraz niesprawnych rolek

- 2021 r wymiana 3 resorów piórowych

Taśmociąg PTP 500/16 o dł. 16mb, sprawny, stan techniczny dobry – 1szt.

Taśmociąg PTP 600/10 o dł. 7,5mb, sprawny, stan techniczny dobry – 1szt.

Części zapasowe:

- nowe sito – 3szt.

- nowy resor piórowy – 2kpl.

- nowa sprężyna 2szt.

 

Opis technologiczny linii do sortowania węgla:

Przesiewnik wibracyjny WPB-521 należy do maszyn budowlanych przygotowujących kruszywo. Podstawową funkcją przesiewnika jest mechaniczne rozdzielanie - rozsortowanie materiałów na jednorodne frakcje ziarnowe określone wymiarami otworów sit. Przesiewnik współpracuje z taśmociągami, których zadaniem jest przemieszczenie uzyskanego kruszywa we wskazane miejsce.

Warunki przystąpienia do przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, z adnotacją „wadium – linia do sortowania węgla”.

- wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 23.04.2021 r. do godz. 11:50 na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z adnotacją „wadium – linia do sortowania węgla”, lub w kasie siedziby spółki (I piętro);

- wadium przepada na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.

 

Informacje o sposobie złożenia oferty:

          a) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego w siedzibie Miejskiej Energetyki       Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie lub poniżej tego ogłoszenia;
b) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;
c) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca;
d) Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 11:50 w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 lub pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, w zamkniętej kopercie,                               z odpowiednim dopiskiem: „Przetarg – linia sortownicza”.

 

          Wybór oferty i podpisanie umowy:
a) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub       w niewłaściwym miejscu oraz jeśli oferent nie wniósł wadium.
b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
c) W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.
d) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

          e) Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu.

        

          Umowa:
a) Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.
b) Wydanie dla nabywcy przedmiotu zakupu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru zakupionego przedmiotu zakupu.
c) Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                           w Mrągowie i na stronie internetowej firmy: www.mec.mragowo.pl.

      

OFERTA

NA ZAKUP LINI DO SORTOWANIA WĘGLA

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................(imię i nazwisko, adres / nazwa firmy, siedziba, tel. kontaktowy, Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium)

.......................................................................................................................................................(NIP / PESEL)

Składam ofertę nabycia linii do sortowania węgla składającej się z:

- segregatora kruszywa zwanego przesiewnikiem wibracyjnym WPB-521 – 1szt.

- taśmociągu PTP 500/16 o dł. 16mb – 1szt

- taśmociągu PTP 600/10 o dł. 7,5mb – 1szt.

oraz sit – 3szt., resorów piórowych – 2kpl., sprężyn - 2szt.

  

Za powyższy zestaw linii do sortowania węgla oferuję kwotę .................................. zł brutto                                    

(słownie: ..................................................................................................................................)

Oświadczam, że znane mi są zasady przetargu organizowanego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, które akceptuję.

                                                                          ............................................................

Podpis Oferenta

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*

Załączniki:

- kserokopia dowodu osobistego lub KRS/zaświadczenie o wpisie do EDG

- kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

…………………….., dnia …………………

                                                                          .............................................................

Podpis Oferenta

* - niepotrzebne skreślić

UMOWA NR …….. / 2021

 

zawarta w dniu …………….. 2021 roku w Mrągowie pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.819.900 zł,

reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu – Przemysława Budzyńskiego, zwanym dalej „Sprzedającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego/nazwa firmy, adres, NIP)

zwanym dalej „Kupującym”.

 

 

§ 1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje linię do sortowania węgla składającą się z:

- segregatora kruszywa zwanego przesiewnikiem wibracyjnym WPB-521 – 1szt.

- taśmociągu PTP 500/16 o dł. 16mb – 1szt

- taśmociągu PTP 600/10 o dł. 7,5mb – 1szt.

oraz sit – 3szt., resorów piórowych – 2kpl., sprężyn - 2szt.

 

§ 2

Sprzedający oświadcza, że:

- linia do sortowania węgla będąca przedmiotem sprzedaży stanowi własność Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie,

- linia do sortowania węgla jest wolna od wad prawnych.

§ 3

1. Wydanie linii do sortowania węgla nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty kwoty, o której mowa w § 4 ust 1.

2. Odbiór linii do sortowania węgla Kupujący wykona własnym staraniem i na własny koszt.

3. Wraz z linią do sortowania węgla zostanie Kupującemu wydana wszelka niezbędna dokumentacja będąca w posiadaniu Sprzedającego.

4. Kupujący oświadcza, że stan techniczny linii do sortowania węgla jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

5. Przekazanie linii do sortowania węgla nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po zapłacie ceny.

§ 4

1. Z tytułu sprzedaży Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto: ……………………… zł, (słownie:………………………………………………………………………), pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium w wysokości: …………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………… złotych).

2. Płatność wynikająca z realizacji umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936, po otrzymaniu faktury, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przetargu.

3. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

 

§ 5

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

             Sprzedający                                                             Kupujący

 

 

…………………………………………..                                       …………………………………