W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

Więcej o: Prawo państwowe

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

Decyzją Prezesa URE z dnia 24 listopada 2021 r., Taryfa dla ciepła została zmieniona. Ceny i stawki obowiązujące od 01.01.2022 r. przedstawiają się następująco:

  Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe    
roczna rata miesięczna stała zmienna    
roczna rata miesięczna    
  zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ    
A 134 554,87  11 212,91  43,76   33,79  48 210,47 4 017,54  14,28      
B 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   48 835,08   4 069,59   17,29      
C 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   27 617,07   2 301,42   10,20      
D 134 554,87   11 212,91   43,76   33,79   62 090,60   5 174,22   20,07   

Zmiana taryfy dla ciepła podyktowana była wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.

 


 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01 maja 2021 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.38.2020.329.XIX.KFr z dnia 15 kwietnia 2021 r., opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 105/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna rata miesięczna stała zmienna
roczna rata miesięczna
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
A 112 669,22   9 389,10  36,64   31,69  46 446,38 3 870,53  13,75  
B 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   47 071,00   3 922,58   16,66  
C 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   25 852,98   2 154,42     9,56  
D 112 669,22   9 389,10   36,64   31,69   60 326,52   5 027,21   19,48  

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna treść Taryfy dla ciepła:

http://bip.ure.gov.pl/download/3/13312/TaryfaMiejskiejEnergetykiCieplnejSpzoo.pdf

Średni wzrost opłat za energię cieplną wynosi 7,9%. Podyktowany jest on wzrostem kosztów wytwarzania ciepła z kotłowni opalanej miałem węglowym, w tym przede wszystkim ciągłym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, oraz wzrostem kosztów energii elektrycznej.

Ostatnia zmiana taryfy miała miejsce od 01 listopada 2019 r.

Więcej o: Taryfy dla ciepła

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP