dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Pytanie 27.

PFU - Str. 105 pkt.3.12.1 – licencja na oprogramowanie:

Wykonawca dla stacji operatorskich i wszystkich stacji sterownikowych dostarczy niezbędne licencje uzupełniające oprogramowanie i oprogramowanie niezbędne do programowania sterowników i systemu SCADA. W momencie Odbioru Końcowego Ciepłowni Biomasowej, dostawca przeniesie na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia pełne (używanie, modyfikacja i rozbudowa) majątkowe prawa autorskie do programów zaimplementowanych w dostarczonych sterownikach. Licencje na dostarczenie oprogramowania muszą być wystawione na zamawiającego bezterminowo i bez żadnych ograniczeń.”

Str. 131 pkt.4.8 – ppkt.12) u):

Oprogramowanie źródłowe sterownika, wizualizacji i w wersji papierowej i elektronicznej w formatach umożliwiających wgranie do odpowiednich urządzeń tj.: sterownik lub komputer zawierającej komplet komentarzy do kodu źródłowego, opis użytych zmiennych, komplet haseł i kluczy – 3 egz.

AKPiA oraz sposób sterownia jest najważniejszym elementem dobrze zaprojektowanych kotłów. Program, który nim steruje oraz algorytmy są opracowywany przez firmy latami. Oprogramowanie źródłowe jest to „know-how” producentów kotłów, dostęp do kodów źródłowych jest często ściśle chronioną tajemnicą firm.

Ponadto udostępnienie możliwości zmian w oprogramowaniu kotła osobom trzecim i wprowadzenie przez nich zmian w kodach mogło zagrażać bezpieczeństwu. W szczególności dotyczy to kotłów wysokoparametrowych, w których automatyka i sposób jej działania jest sprawdzana i akceptowana przez UDT. Dlatego też sterowniki są chronione przed ingerencją osób nieupoważnionych.

Wykonawca przekaże wszelkie niezbędne licencje i prawa niezbędne do prawidłowego użytkowania zainstalowanych urządzeń. Udostępni kody i hasła do zmiany parametrów niezbędnych do bieżącej obsługi i regulacji urządzeń.

W związku z powyższym proponujemy zrezygnowanie z zapisu o udostepnieniu oprogramowania źródłowego sterownika, w wersji papierowej i elektronicznej w formatach umożliwiających wgranie do odpowiednich urządzeń oraz rezygnowanie z zapisu o przeniesienie na Zamawiającego prawa autorskie do programów zaimplementowanych w dostarczonych sterownikach urządzeń.

Odpowiedź 27

Str. 105 pkt.3.12.1 – licencja na oprogramowanie – otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dla sterowników i stacji operatorskich sterujących poszczególnymi elementami składowymi technologii wytwarzania ciepła z biomasy udostępni w formie elektronicznej i papierowej (3 egz.) pełną listę sygnałów i zmiennych wejściowych oraz wyjściowych, wraz z ich opisem, parametrami(zakresy, prądy, napięcia), użytymi protokołami transmisji, odpowiednim adresowanie oraz schematem połączeń aby można było je zaimplementować w systemie wizualizacji zbudowanym na oprogramowaniu SCADA lub równoważnym.

Wykonawca zaproponuje metodę(bezpłatną) i zapewni możliwość Zamawiającemu BACKUP (instalacji) programów źródłowych stosowanych w sterowniku sterującym pracą kotła po okresie gwarancji wynikającej z podpisanej umowy (wgrania programu do nowego sterownika, a jeśli nie jest dostępny sterownik identyczny z powodu starzenia się produktu dostosowaniu i konfiguracji na nowym urządzeniu w okresie życia kotła biomasowego).

Wykonawca udostępni poziomy dostępowe, kody i hasła (jeśli występują) niezbędne do bieżącej obsługi, regulacji i prawidłowego działania urządzeń, które muszą być wystawione na Zamawiającego bezterminowo i bez żadnych ograniczeń.

Oprogramowanie SCADA musi posiadać możliwość archiwizacji (co najmniej rocznej) wszystkich danych i ich udostępniania w formie wykresów i raportów oraz (eksportowania) zbiorów danych w formatach programu MS-Excel (*.xls; *.csv; itp.). Oprogramowanie SCADA musi posiadać możliwość rozbudowy poprzez zakup dodatkowych modułów.

W momencie Odbioru Końcowego Ciepłowni Biomasowej: Dostawca przeniesie na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia prawa majątkowe autorskie do programów zaimplementowanych w dostarczonych sterownikach w zakresie ich użytkowania, Dostawca przeniesie na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia pełne(użytkowanie, modernizacja i rozbudowa) prawa majątkowe autorskie do wykonanego systemu sterowania i wizualizacji opartego o system SCADA. Licencje na dostarczone oprogramowania muszą być wystawione na zamawiającego bezterminowo i bez żadnych ograniczeń.

Str. 131 pkt.4.8 – ppkt.12) u) - otrzymuje brzmienie:

Oprogramowanie źródłowe wizualizacji (SCADA) w wersji papierowej i elektronicznej w formatach umożliwiających wgranie do odpowiednich urządzeń tj.: sterownik oraz komputer zawierającej komplet komentarzy do kodu źródłowego, listę zmiennych, opis użytych zmiennych, komplet haseł i kluczy – 3 egz.

Pytanie 28.

Czy Zamawiający akceptuje ruszt schodkowy skośny?

Odpowiedź 28

Odpowiedź została udzielna w odpowiedzi na pytanie 19.

Pytanie 29.

Czy palenisko musi być wyposażone w pneumatyczne oczyszczanie stropu pośredniego oraz strop komory paleniskowej chłodzony wodą? Czy Zamawiający akceptuje inne rozwiązanie umożliwiające 6-miesięczną eksploatację bez serwisowania-czyszczenia paleniska, a gwarantujące sprawność 85%?

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – rozdział III pkt.11 SIWZ.

Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie30.

Rozwiązaniem mającym na celu poprawę trwałości naszych palenisk jest zastąpienie sklepień łukowych oddzielających komory paleniska przez wiszący beton żaroodporny. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź 30

Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie31

W dokumencie I. SIWZ ciepłownia-09.11.2020 w sekcji VII. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA. WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, punkt 1 podpunkt 2 zapisano:

Odpowiedź 31

 1. posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia – w zakresie wiedzy i doświadczenia:
  1. zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
   i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
   jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie ciepłowni wysokotemperaturowej, opalanej biomasą (zrębkami drzewnymi) o mocy minimum 5,00 MWth.
  2. zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
   i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
   jedną dokumentację projektową (obejmującą swoim zakresem projekt budowlany i wykonawczy), dotyczącą budowy ciepłowni wysokotemperaturowej, opalanej biomasą (zrębkami drzewnymi) o mocy minimum 5,00 MWth:

Prosimy o rozszerzenie ram czasowych, dla których rozpatrywane będą referencje Wykonawców z projektów realizowanych w ostatnich 5 latach dla projektów realizowanych w ostatnich10 latach.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału.

Pytanie32

W dokumencie I. SIWZ ciepłownia-09.11.2020 w sekcji VII. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA. WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, punkt 7 zapisano:

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (tzw. „konsorcjum”), procedura kwalifikacji zostanie dokonana w następujący sposób:

 1. 7.1W odniesieniu do warunków udziału:

Ad. pkt.1. ust.2). lit. a) oraz lit. b) – warunki udziału w odniesieniu do każdego ze wskazanych zakresów (oddzielnie) musi potwierdzić w całości przynajmniej jeden wykonawca;

Odpowiedź 32

W takim przypadku Oferent może polegać na zasobach innych podmiotów, co zostało opisane w sekcji VII pkt.2 SIWZ.

Pytanie33

W dokumencie I. SIWZ ciepłownia-09.11.2020 w sekcji VII. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA. WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, punkt 1 podpunkt 3 zapisano:

Każda z osób wskazanych w pkt. 3) musi wykazać się, we wskazanym okresie czasu, pełnieniem funkcji – odpowiednio – kierownika budowy lub kierownika robót (we wskazanym zakresie lub branży), przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie - w rozumieniu przepisu ustawy Prawo budowlane - ciepłowni o mocy cieplnej 5 MWth opalanej biomasą (zrębkami drzewnymi).

Niniejszy zapis znacząco ogranicza możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza, aby personel Wykonawcy posiadał wymagane uprawnienia i doświadczenie z innych inwestycji energetycznych o podobnym lub większym stopniu skomplikowania (np. modernizacje kotłów energetycznych, budowa kotłowni gazowej itp.) ale nie bazujących na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału.

Pytanie34

Stanowisko SCADA dla nowoprojektowanej instalacji biomasowej winno być zlokalizowane w pomieszczeniu istniejącej Dyspozytorni (obok hali kotłów węglowych). Stanowisko to będzie niezależne od stanowiska nadzoru dla istniejących instalacji produkcyjnych (kotły węglowe) i pomocniczych (stacja SUW, inne) pracujących w MEC Mrągowo i będzie przeznaczone jedynie dla nowoprojektowanej instalacji biomasowej. Dodatkowo, sterowanie instalacją biomasową będzie możliwe lokalnie, tj. z elewacji szafy sterowniczej w hali kotłowni biomasowej. 

Odpowiedź 34

Stanowisko SCADA będzie niezależne od obecnego systemu, ale należy zintegrować je z systemem wizualizacji pracującym obecnie na obiekcie (program Lumel Ciepło, PACSystems Fanuc RX3i) aby umożliwić w przyszłości w miarę potrzeb rozbudowę systemu o nowe moduły i dane.

Oprogramowanie SCADA musi posiadać możliwość archiwizacji (co najmniej rocznej) wszystkich danych i ich udostępniania w formie wykresów i raportów oraz (eksportowania) zbiorów danych w formatach programu MS-Excel (*.xls; *.csv; itp.).

Pytanie35

Zasilenie nowego budynku z istniejących transformatorów 630kVA jest możliwe oraz że dostępna moc na przyłączenie nowego budynku na poziomie 385 kW (mocy zainstalowanej maksymalnej – w korekcie po współczynnikach na poziomie 250kW) - (moc możemy podzielić na dwie sekcje w zależności od możliwości obciążenia obecnych transformatorów) nie spowoduje potrzeby rozbudowy stacji transformatorowej lub wymiany transformatorów na większe w celu realizacji zadania.

Odpowiedź 35

Zamawiający potwierdza, że zasilenie nowego budynku z istniejących transformatorów 630kVA jest możliwe oraz że dostępna moc na przyłączenie nowego budynku na poziomie 385 kW (mocy zainstalowanej maksymalnej – w korekcie po współczynnikach na poziomie 250kW) - (moc możemy podzielić na dwie sekcje w zależności od możliwości obciążenia obecnych transformatorów) nie spowoduje potrzeby rozbudowy stacji transformatorowej lub wymiany transformatorów na większe w celu realizacji zadania. .

Ponadto Zamawiający wprowadza następujące zmiany do PFU

Zamawiający koryguje następujące zapisy w PFU – część II SIWZ:

– trzy pomiary prowadzone w trakcie Prób Końcowych oraz dwa pomiary wykonywane pod koniec Eksploatacji Próbnej wybudowanej Ciepłowni biomasowej, dla kotła wodnego obciążonego w 100% (sezon grzewczy) oraz dla mocy cieplnej oddawanej na sieć 2,0 MW i 3,2 MW (sezon letni) mające na celu potwierdzenie, że Ciepłownia biomasowa oraz poszczególne jej elementy osiągają parametry Wymagane przez Zamawiającego i Gwarantowane.

 • dostawa i montaż instalacji technologiczno – hydraulicznej kotła wodnego na biomasę: system pomp. Zabudowa urządzeń cieplnych pomocniczych Ciepłowni wodnej (pompy zasilające, pompy obiegowe itp.), rurociąg i izolacje. Połączenie z istniejącą pompownią lub istniejącą magistralą ciepłowniczą..

Wykonawca przewidzi i wyposaży kocioł w system dźwigarów celem stężenia i prowadzenia ścian ekranowych oraz dla zapobieżenia wibracji rur.

 • hydrauliczny tłumik drgań,

Napęd wygarniaczy popiołu hydrauliczny.

Kocioł parowy należy wyposażyć w instalację automatycznego odsalania i odmulania. Przewidzieć sterowanie ręczne. Odprowadzenie odmulin i odsolin do kanalizacji ściekowej - po ich rozprężeniu i schłodzeniu w zbiorniku rozprężacza.

-      rurociągi czynnika grzewczego (wody sieciowej) stal zwykła 235GH,

Wykonawca przeniesie na zamawiającego pełne (używania, modyfikowania i rozbudowy) majątkowe prawa autorskie do programów zaimplementowanych w dostarczonych sterownikach.

 • szafy sterownicze podłączone będą pod centralny układ zasilania i awaryjny UPS zapewniający autonomiczną pracę sterownika do momentu uruchomienia się agregatu.
 1. Odbiór końcowy pkt.7) - otrzymuje brzmienie:
  1. 7)Wykonawca zobowiązany jest w ramach Program Prób Końcowych do wykonania trzech pomiarów gwarantowanych:
 • dla kotła obciążonego w 100% (sezon grzewczy)
 • dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 2,0 MW i 3, 2 MW (sezon letni)
 1. Warunki gwarancyjne pkt.8) - otrzymuje brzmienie:

Temperatura wody sieciowej przy mocy cieplnej oddawanej na sieć 2,0 MW i 3, 2 MW:

a. zasilanie: 70OC

b. powrót: 45OC

  1. 5.Wykonawca zobowiązany jest w ramach Program Prób Eksploatacyjnych pod koniec eksploatacji próbnej do wykonania dwóch pomiarów gwarantowanych:
 • dla kotła obciążonego w 100% (sezon grzewczy)
 • dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 2,0 MW i 3,2 MW (sezon letni)

            Warunki gwarancyjne pkt.8) - otrzymuje brzmienie:

13. Warunki gwarancyjne - otrzymuje brzmienie:

Temperatura wody sieciowej przy mocy cieplnej oddawanej na sieć 2,0 MW i 3, 2 MW:

a. zasilanie: 70OC

b. powrót: 45OC

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 listopad 2020 12:52 Super User