Pytania i odpowiedzi

 

w postępowaniu na budowę osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27).

Pytanie 1: § 2 tiret 2 Proszę o wskazanie powodów dla których termin wykonania przedmiotu zamówienia jest ustalony do konkretnej daty, a nie termin ten liczony jest w dniach, tygodniach oraz miesiącach?

Odpowiedź: Zamawiający w umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku ul. Królewiecka 26 A w Mrągowie zobowiązał się do wykonania jego przyłączenia w terminie do dnia 30.06.2023 r., dlatego termin zakończenia robót ustalił na dzień 30.06.2023 r.

Pytanie 2: § 3 ust. 2 pkt 9) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego miałby wykonać prace dodatkowe skoro na gruncie Prawa zamówień publicznych takie rozwiązanie jest nie dopuszczalne? Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia.

Odpowiedź: Powodem zapisu w umowie że ,,do obowiązków wykonawcy należy wykonanie robót dodatkowych do łącznej wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego bez dodatkowego wynagrodzenia na podstawie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, udokumentowane protokółami konieczności”, jest przekonanie zamawiającego że robota dodatkowa we wskazanej wysokości może wystąpić aczkolwiek nie musi. W związku z tym przedmiotowego postanowienia Zamawiający z Umowy nie wykreśla.

W niniejszym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy ”Prawo zamówień publicznych”.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 luty 2023 13:02 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 luty 2023 13:03 Super User