Drukuj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczy zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 30.000,00 euro.
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
Tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94, strona internetowa: www.mec.mragowo.pl
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.819.900,00,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMIESZCZENIA SIWZ

www.mec.mragowo.pl

4. PRZEDMIOT I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
– 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów.
 
A.  Opis przedmiotu zamówienia
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
1.    Opracowanie koncepcji budowy dwóch kotłów na biomasę przeznaczonych do spalania zrębków drzewnych, z likwidacją kotłów węglowych w Kotłowni Rejonowej przy
ul. Kolejowej 4b w Mrągowie,
2.    Wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych odnoszących się
i wynikających z powyższego opracowania. 
3.    Przygotowanie niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku
o dofinansowanie zamierzonego przedsięwzięcia, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ):
- studium wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyniki,
- analiza kosztów i korzyści, w tym analiza ekonomiczna i finansowa oraz ocena Ryzyka,
- analiza oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe,
4. Złożenie wniosku wraz z innymi niezbędnymi wymaganymi załącznikami
o dofinansowanie z POIiŚ i pilotowanie wniosku, zwłaszcza poprzez jego potencjalne korekty, uzupełnienia oraz osobiste uczestnictwo, aż do uzyskania ostatecznej decyzji
o dofinansowaniu lub nie objecie go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ, w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r. Pozyskanie innych form finansowania inwestycji min. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w celu zamknięcia finansowego inwestycji - nie później niż do dnia 31.03.2019 r..
 
5. OFERTA
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy
Zakończenie: do dnia 28 września 2018 r.
Złożenie wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, nie później niż do dnia 31.03.2019r.
 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
A. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 zł.:
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga by wykonawca:
- wykazał iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech opracowań odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie,
- przedstawił wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia spełniających wymogi zamawiającego wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 
B. Warunkami ubiegania się wykonawcy o zamówienie są:
1.      Złożenie oferty spełniającej wymogi określone w załącznikach opisanych w SIWZ Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2.      Złożenie oświadczeń zgodne z wzorami stanowiącymi Załączniki do Formularza ofertowego, tj.:
- Załącznik Nr 1 – Oświadczenia, 
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust1 ustawy Prawo Zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych o braku podstaw wykluczenia z postępowania,
- Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.
3.      Złożenie informacji o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do Formularza ofertowego.
4.      Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac lub czynności, których obowiązek posiadania nakładają ustawy. Potwierdzeniem spełnienia opisanych warunków będzie wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech opracowań odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku Nr 6 do formularza ofertowego.
5.      Posiadanie niezbędnej wiedzy i dorobku w zakresie wykonywania koncepcji, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych w tym z dziedziny efektywności, oszczędności energii, ochrony środowiska oraz szacowania kosztów inwestycji, a także dysponowanie zespołem co najmniej dwóch osób, posiadających minimum tytuł naukowy magistra,  posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania nie mniej niż trzech wymaganych opracowań i analiz technologicznych na rzecz przedsiębiorstw i posiadających uprawnienia zezwalające na realizację przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia opisanych warunków będzie wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (Załącznik Nr 7 do formularza ofertowego) spełniających ww. wymogi wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6.      Złożenie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 zł. (Załącznik Nr 8 do formularza ofertowego).
C. Warunki wyżej wymienione zostaną uznane za spełnione, jeśli wykonawca złoży wymagane dokumenty. Ocena spełnienia w/w warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia.
D. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
7a. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2.      Oświadczenie z art. 22 ust1 ustawy Prawo Zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.      Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych o braku podstaw wykluczenia z postępowania
4.      Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
5.      Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
 
7b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).
1.2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy
z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
1.3. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
2. Na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy PZP,  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca przedłoży:
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech opracowań odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie,
- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia spełniających wymogi zamawiającego wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie               w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                             o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                           z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                           w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Zamawiający zaleca przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub podanie strony internetowej) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  
8. KRYTERIA OCENY OFERT
1.  Postanowienia ogólne:
a)   Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b) Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach,
c)   Oceny oferty i wyboru wykonawcy dokona komisja powołana przez zamawiającego.
2.  Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryteria.
Kryteriami  oceny są:
a) Cena oferty brutto: przyjęta waga kryterium – 85% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 85).
Sposób dokonania oceny wg wzoru: O = Cn : Cb x 100 pkt. x 85%
gdzie: O – ocena; Cn – cena najniższa; Cb – cena badana.
b) Doświadczenie - ilość wykonanych opracowań i analiz technologicznych o podobnym charakterze: przyjęta waga kryterium – 15% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 15).
- maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 15 i uzyska ją oferta podmiotu który wykaże największą ilość wykonanych opracowań i analiz technologicznych.
Zamawiający przy ocenie doświadczenia będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
- liczba wykonanych opracowań i analiz technologicznych o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat.
Sposób dokonania oceny wg wzoru: O = Dn : Db x 100 pkt. x 15%
gdzie: O – ocena; Dn – największa ilość wykonanych opracowań i analiz technologicznych; Db – badana ilość wykonanych opracowań i analiz technologicznych.
                 
Ocena końcowa oferty (Oko) zostanie wyliczona ze wzoru: Oko = Cn + Dn
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.
 
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  06.08.2018 r. do godziny 1150. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 06.08.2018 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
 10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.    
2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
11. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający uznaje iż zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie kaucja, wpłacona na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy, w wysokości 5% wartości oferowanego przedmiotu zamówienia.
 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 9 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 10 niniejszej specyfikacji,
b) spełnienia wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                     
2. Zamawiający oświadcza że:
a)    nie zamierza zawierać umowy ramowej,
b)   nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3,
c)    na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl zamieści specyfikację istotnych warunków zamówienia,
d)   rozliczenia finansowe będą prowadzone w walucie polskiej,
e)    nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
f)    nie przewiduje aukcji elektronicznej,
g)   nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
h)   nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a  i 4 ustawy pzp.
i)     nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
j)     nie wymaga wniesienia wadium.

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

5. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430 i Waldemara Czajkowskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................
 
.......................................................................
 
.......................................................................            
 
.......................................................................            
 
 
 
            Nasz znak: DT-3/           /2018                                                       Mrągowo: 2018-08-12
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Mrągowie w oparciu  o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2,
Tel. 89 741 69-36, telefax: 89 741 65-94, strona internetowa: www.mec.mragowo.pl
Regon 510031017, NIP 742-000-06-48, Kapitał zakładowy 4.819.900,00,-, KRS 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.
 
Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
·           wykonawcy będącego osobą fizyczną,
·           wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
·           pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
·           członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
·           osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
§   jest administratorem Pani/Pana danych osobowych;
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ);
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, tj. przedmiotu zamówienia na opracowania koncepcji, dokonanie wyliczeń i przygotowanie dokumentów;
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30000 euro, w oparciu o art. 10 ust.1 oraz art. 39-46  Prawa zamówień publicznych.
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
– 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów.
 
A. Opis przedmiotu zamówienia
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
1.        Opracowanie koncepcji budowy dwóch kotłów na biomasę przeznaczonych do spalania zrębków drzewnych, z likwidacją kotłów węglowych w Kotłowni Rejonowej przy
ul. Kolejowej 4b w Mrągowie,
2.        Wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych odnoszących się
i wynikających z powyższego opracowania. 
3.        Przygotowanie niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku
o dofinansowanie zamierzonego przedsięwzięcia, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ):
- studium wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyniki,
- analiza kosztów i korzyści, w tym analiza ekonomiczna i finansowa oraz ocena Ryzyka,
- analiza oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe,
4.        Złożenie wniosku wraz z innymi niezbędnymi wymaganymi załącznikami
o dofinansowanie z POIiŚ i pilotowanie wniosku, zwłaszcza poprzez jego potencjalne korekty, uzupełnienia oraz osobiste uczestnictwo, aż do uzyskania ostatecznej decyzji
o dofinansowaniu lub nie objecie go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ, w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r. Pozyskanie innych form finansowania inwestycji min. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu zamknięcia finansowego inwestycji - nie później niż do dnia 31.03.2019 r..
 
B. Kotłownia - charakterystyka źródeł energii ciepła
Kotłownia rejonowa jest instalacją służącą do spalania paliwa w postaci miału węgla energetycznego, zawiera stacjonarne urządzenia techniczne służące do wytwarzania energii cieplnej, dla której nośnikiem jest gorąca woda.
Kotłownia wyposażona jest w cztery źródła ciepła, w tym w trzy kotły wodne WR-10                      i jeden kocioł wodny WR-5.
 
Charakterystyka i parametry źródeł ciepła – kotłów przemysłowych wodnorurkowych, rusztowych wraz z instalacją odpylającą, przeznaczonych do likwidacji:
Kotły
 
Typ kotła
WR-5-022
WR-10-012
Nr fabryczny kotła
1040320
1032394
Oznaczenie kotła
K3
K5
Powierzchnia ogrzewalna [m2]
490
740
Sprawność nominalna %
82
78
Urządzenia odprowadzające spaliny
 
Wentylator wyciągowy spalin, typ,
WPWs63/1,8
WPWDs55/1,8
Wydajność wentylatora spalin [Nm3/h]
27000
43200
Ruszt
Typ, rodzaj
RTS-1845 taśmowy
RTW-2560 taśmowy
Pow. użytkowa [m2]
8,1
15
Paliwo
 
Rodzaj, sortyment
Węgiel kamienny M-IIA
Węgiel kamienny M-IIA
Klasa
22/16/08
22/16/08
 
C. Zamierzenia zamawiającego
1. Demontaż:
- demontaż kotła K3 WR-5-022, usytuowanego na hali starej części kotłowni,
- demontaż kotła K5 WR-10-012, usytuowanego na hali nowej części kotłowni,
- demontaż instalacji odpylania dla kotła K3,
- demontaż komina H-50, w niezbędnym zakresie,
- demontaż pozostałej zbędnej instalacji służącej pracy ww. kotłów.
2. Budowa kompletnej instalacji służącej do spalania biomasy:
- budowa dwóch kotłów o mocy nominalnej 6 MW każdy – posadowienie kotłów w hali starej części kotłowni,
- budowa instalacji podawania paliwa,
- budowa instalacji odprowadzania produktów spalania i oczyszczania spalin, wraz
z kominem i urządzeniami pomocniczymi,
- budowa pomieszczenia na magazynowaną biomasę (zrębki drzewne).
3. Uzyskanie dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia z POIiŚ oraz pozyskanie innych form finansowania inwestycji min. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w celu zamknięcia finansowego inwestycji.
 
D. Opracowanie, wyliczenia, analizy
1. Opracowanie, wyliczenia, analizy, w szczególności obejmują:
- opracowanie koncepcji, po uzgodnieniu z zamawiającym proponowane rozwiązania,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- sporządzenie studium wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyniki,
- sporządzenie analizy kosztów i korzyści, w tym analizy ekonomicznej i finansowej oraz oceny Ryzyka,
- sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe.
2. Wymagania zamawiającego
1) Przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca winien mieć na uwadze konieczność zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego
i europejskiego, w tym dyrektyw i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych
i dokumentów.
2) Wymienione powyżej działania winny być uzupełnione o analizę poprocesowych produktów spalania i standardów emisyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego, w tym dyrektyw, wariantów podawania paliwa oraz wymagań dla monitoringu spalin.
 
E. Uwagi zamawiającego
1. Przed terminem złożenia oferty oczekuje się wizji lokalnej i wizyty wykonawcy
u zamawiającego. Termin wizyty należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego, Kierownikiem Działu Technicznego Stanisławem Skwarczyńskim tel. 89 7416936 w. 214.
2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD, w 2 egzemplarzach, w tym arkusze kalkulacyjne w wersji elektronicznej, pozwalające na weryfikację wykonanych obliczeń.

 

4. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy
Zakończenie: do dnia 28 września 2018 r.
Złożenie wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, nie później niż do dnia 31.03.2019 r.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
A. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 zł.:
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga by wykonawca:
- wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech opracowań odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie.
- przedstawił wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia spełniających wymogi zamawiającego wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
B. Warunkami ubiegania się wykonawcy o zamówienie są:
1.      Złożenie oferty spełniającej wymogi określone w załącznikach opisanych w SIWZ Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2.      Złożenie oświadczeń zgodne z wzorami stanowiącymi Załączniki do Formularza ofertowego, tj.:
- Załącznik Nr 1 – Oświadczenia, 
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust1 ustawy Prawo Zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych o braku podstaw wykluczenia z postępowania,
- Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.
3.      Złożenie informacji o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do Formularza ofertowego.
4.      Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac lub czynności, których obowiązek posiadania nakładają ustawy. Potwierdzeniem spełnienia opisanych warunków będzie wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech opracowań odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku Nr 6 do formularza ofertowego.
5.      Posiadanie niezbędnej wiedzy i dorobku w zakresie wykonywania koncepcji, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych w tym z dziedziny efektywności, oszczędności energii, ochrony środowiska oraz szacowania kosztów inwestycji, a także dysponowanie zespołem co najmniej dwóch osób, posiadających minimum tytuł naukowy magistra,  posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania nie mniej niż trzech wymaganych opracowań i analiz technologicznych na rzecz przedsiębiorstw i posiadających uprawnienia zezwalające na realizację przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia opisanych warunków będzie wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia (Załącznik Nr 7 do formularza ofertowego) spełniających ww. wymogi wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6.      Złożenie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 zł. (Załącznik Nr 8 do formularza ofertowego).
C. Warunki wyżej wymienione zostaną uznane za spełnione, jeśli wykonawca złoży wymagane dokumenty. Ocena spełnienia w/w warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia.
 
5a. PODSTAWY WYKLUCZENIA
A. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę w oparciu                 o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., tj.:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,             z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.                  z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu    o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.                  z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618                   i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału                 w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie               w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                             o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                           z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                           w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
C. Zamawiający zaleca przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub podanie strony internetowej) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
5b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2.      Oświadczenie z art. 22 ust1 ustawy Prawo Zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.      Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych o braku podstaw wykluczenia z postępowania
4.      Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
5.      Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).
1.2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy
z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
1.3. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski
2. Na podstawie art. 26 ust. 3, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy PZP,  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca przedłoży:
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech opracowań odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie,
- wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia spełniających wymogi zamawiającego wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie               w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                             o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                           z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                           w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Zamawiający zaleca przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub podanie strony internetowej) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
6a. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW
1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r., które znajdują się
w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca wskaże zamawiającemu, w której procedurze dostarczył te dokumenty.
3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju,
w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
 
6b. ANALIZA I OCENA
1. Ocena potwierdzenia spełnienia warunków.
Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania
o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 12 pkt. 4 ustawy UZP.
2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia wykonawcy.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy PZP. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Nie wykazanie                             w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust 1 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 12, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
 
6c. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO I ICH SPEŁNIENIE.
1. Wymogi zamawiającego
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.
b) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 9 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 10 niniejszej specyfikacji,
d) spełnienie wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
2. Ocena spełnienia wymogów zamawiającego.
2.1. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych                   dokumentów. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                
2.2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej oraz jej podpisem.
2.5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wymagań zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej                       w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po wyznaczonym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie zamawiającego, bez ujawnienia  źródeł zapytania.
5. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Stanisława Skwarczyńskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430 i Waldemara Czajkowskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.
 
8. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.    
2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
9.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej,                 w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi (zał. nr 1 i 2). Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.
4. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej, kopii lub kserokopii.
5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane                 i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.
10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Koncepcja – kotły biomasowe”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez zamawiającego.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty                z dopiskiem ZMIANA
12. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
 
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo  os. Parkowe 2,  do dnia  06.08.2018 r. do godziny 1150.
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 06.08.2018 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,                         a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i warunków płatności zawartych                  w ofertach.                            
7. Zamawiający, na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.
 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.
3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,
Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.
- podać zastosowaną stawkę VAT.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie                         z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
 
12. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
       1. Postanowienia ogólne:
a)   Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,
b)  Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach,
a)      Oceny oferty i wyboru Wykonawcy dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
 2. Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryteria.
           Kryteriami  oceny są:
a) Cena oferty brutto: przyjęta waga kryterium – 85% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 85).
Sposób dokonania oceny wg wzoru: O = Cn : Cb x 100 pkt. x 85%
gdzie: O – ocena; Cn – cena najniższa; Cb – cena badana.
b) Doświadczenie - ilość wykonanych opracowań i analiz technologicznych o podobnym charakterze: przyjęta waga kryterium – 15% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 15).
- maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 15 i uzyska ją oferta podmiotu który wykaże największą ilość wykonanych opracowań i analiz technologicznych.
Zamawiający przy ocenie doświadczenia będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
- liczba wykonanych opracowań i analiz technologicznych o podobnym charakterze z ostatnich trzech lat.
Sposób dokonania oceny wg wzoru: O = Dn : Db x 100 pkt. x 15%
gdzie: O – ocena; Dn – największa ilość wykonanych opracowań i analiz technologicznych; Db – badana ilość wykonanych opracowań i analiz technologicznych.
Ocena końcowa oferty (Oko) zostanie wyliczona ze wzoru: Oko = Cn + Dn
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.
 
13. FORMALNOŚCI,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium cena,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                      w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie podanym przez zamawiającego.
 
14. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.        Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 5% ceny brutto
2.        Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy:
a)  w pieniądzu,

b)  w poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy

     oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

     ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

     w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. 

     U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936.
3.   Zamawiający zwraca 100% wysokości zabezpieczenia w okresie trzech miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
 
15. WZÓR UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.
 
16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym osobom prawnym jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę          w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 9 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 10 niniejszej specyfikacji,
b) spełnienia wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.
Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                      
2. Zamawiający oświadcza że:

a) nie dopuszcza składanie ofert częściowych,

b) nie zamierza zawierać umowy ramowej,
c) nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3,

d) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

e) na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl zamieści specyfikację istotnych warunków zamówienia,
f) rozliczenia finansowe będą prowadzone w walucie polskiej,
g) nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
h) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
i) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
j) nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a  i 4 ustawy pzp.
k) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
l) nie wymaga wniesienia wadium.

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

 
 

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
1.1. Załączniki do Formularza ofertowego:
- Załącznik Nr 1 – Oświadczenia 
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust1 ustawy Prawo Zamówień publicznych
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych o braku podstaw wykluczenia z postępowania,
- Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych,
- Załącznik Nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,
- Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonanych opracowań,
- Załącznik Nr 7 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Formularz  ofertowy”                                                               Załącznik Nr 1
                                                                                                      do SIWZ z dnia 12.07.2018 r.
 
 
Strona ......... Stron ..........
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30000 euro którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
                                                                                                     
Oznaczenie wykonawcy – nazwa
 
 
 
 
NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)
 
 
 
Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę                          oraz nr telefonu:
 
Imię i nazwisko: …....................................................................
 
nr telefonu: …....................................................................
Nr faksu służbowego
 
Nr fax: …............................................................
Kontakt internetowy (strona www., e-mail)
 
 
 
Numer konta bankowego:
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:
 
 
 
………………
……………………………………..
Miejscowość / Data
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
                                                                                                            Strona.......... stron.............
 
OFERTA OSTATECZNA
 
                                                                              Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
                                                                              os. Parkowe, 11-700 Mrągowo
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenie wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
................................... netto zł + ................ %VAT =  .....................................  zł (brutto),
(słownie ......................................................................................................................... złotych).
 
W rozbiciu na poszczególne zadania oferujemy:
1) Opracowanie koncepcji budowy dwóch kotłów na biomasę przeznaczonych do spalania zrębków drzewnych, z likwidacją kotłów węglowych w Kotłowni Rejonowej przy
ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, za cenę:
........................................... zł + ................. %VAT =  ..............................................  zł (brutto),
(słownie ......................................................................................................................... złotych),
2) Wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych odnoszących się
i wynikających z powyższego opracowania,  za cenę:
........................................... zł + ................. %VAT =  ..............................................  zł (brutto),
(słownie ......................................................................................................................... złotych),
3) Przygotowanie niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku
o dofinansowanie zamierzonego przedsięwzięcia, z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ), w rozbiciu na poszczególne elementy:
a) studium wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyniki, za cenę:
........................................... zł + ................. %VAT =  ..............................................  zł (brutto),
(słownie ......................................................................................................................... złotych),
b) analiza kosztów i korzyści, w tym analiza ekonomiczna i finansowa oraz ocena Ryzyka, za cenę:
........................................... zł + ................. %VAT =  ..............................................  zł (brutto),
(słownie ......................................................................................................................... złotych),
 
c) analiza oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe, za cenę:
........................................... zł + ................. %VAT =  ..............................................  zł (brutto),
(słownie ......................................................................................................................... złotych).
 
……………………………………………                                                    ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                       Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                                                 do reprezentowania Wykonawcy
Strona.......... stron.............
4) Złożenie wniosku wraz z innymi niezbędnymi wymaganymi załącznikami
o dofinansowanie z POIiŚ i pilotowanie wniosku, zwłaszcza poprzez jego potencjalne korekty, uzupełnienia, oraz osobiste uczestnictwo, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objecie go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., za cenę:
........................................... zł + ................. %VAT =  ..............................................  zł (brutto),
(słownie ......................................................................................................................... złotych).
Zapłata za złożenie wniosku i doprowadzenie go do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu, nastąpi pod warunkiem złożenie wniosku do POIiŚ, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r.. Po tym terminie zamawiający nie wymaga od wykonawcy składania wniosku i uzyskania zamknięcia finansowego inwestycji, a zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zmniejszona o wartość niezrealizowanej części zamówienia opisanej w pkt.3. ppkt.4 SIWZ.
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 
1.  Przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie:
Rozpoczęcie prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy
Zakończenie: do dnia 28 września 2018 r.
Złożenie wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, nie później niż do 31.03.2019 r.
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.                                                                           
5. Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku      wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie      wyznaczonym przez zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.    
6. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.                          W przypadku braku wskazania jednej z opcji zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.
9. W celu realizacji umowy wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: ................................................ tel ........................................
10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....................................................................
11. Reklamacje należy składać na numer faksu wykonawcy: ................... lub e-mail …………
12. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
 
 
……………………………………………                                         ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                             Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                                       do reprezentowania Wykonawcy
Strona.......... stron.............
13. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:
o Tak;  o Nie ____________________proszę podać jakim? (małym/średnim).
Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw wg Komisji Europejskiej (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
14. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny                          z warunkami określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.
15. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
16. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .......................................................................................................................
Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
17. Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
18.  Do niniejszej oferty załączono:
a)      Oświadczenie z art. 22 ust1 ustawy Prawo Zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
b)      Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych o braku podstaw wykluczenia z postępowania
c)      Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
d)     Oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy o wypełnieniu obowiązki informacyjnego*
e)      ……………………………………...................................................................................
19.  Oferta została złożona na …....  ponumerowanych stronach.
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
……………………………………………                 ……………………………………………
   Imiona i nazwiska osób uprawnionych                         Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 
Miejscowość .................................................. data .................................................................
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 z dn. 12.07.2018 r.                                                      do Formularza ofertowego
 
OŚWIADCZENIA
w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie, którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
…………………….
        (pieczęć firmy)                                                                                       miejscowość, data ………..………………
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
 
L.p.
 
Oświadczenia Wykonawcy, że
Podpis upoważnionego przedstawiciela
 
Data
 
1
Zapoznał się z warunkami zamówienia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń
 
 
 
2
Jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 
 
 
3
Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności wymienionych w zamówieniu, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
 
4
Dysponuje niezbędną wiedzą                                i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
 
 
 
5
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 
 
 
 
..................................., dnia ...........................   Podpis ...............................................................
                                                                                        (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)                                                                                      
Załącznik Nr 2 z dn. 12.07.2018 r.                                                      do Formularza ofertowego
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie, którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
 
 
…………………….
        (pieczęć firmy)                                                                                       miejscowość, data ………..………………
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące w szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
……………………………………………                                            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                                Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                                             do reprezentowania Wykonawcy
 
Załącznik Nr 3 z dn. 12.07.2018 r.                                                      do Formularza ofertowego
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
prowadzonego przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie, którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
 
 
 
 
…………………..
(pieczęć firmy)                                                                                        miejscowość, data ……………………………
 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
 
Oświadczamy, że w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
……………………………………………                                            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                                Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                                             do reprezentowania Wykonawcy
 
 
Załącznik Nr 4 z dn. 12.07.2018 r.                                                      do Formularza ofertowego
 
 
 
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
złożone w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie, którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
 
…………………..
(pieczęć firmy)                                                                                        miejscowość, data ……………………………
 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 
 
 
……………………………………………                                            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                                Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                                             do reprezentowania Wykonawcy
 
 
Załącznik Nr 5 z dn. 12.07.2018 r.                                                      do Formularza ofertowego
 
 
 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
złożone w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie, którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
 
 
 
………………….
(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
 
Stosownie do treści art. 24 ust 1 pkt. 23) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję(my), że:
- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *
- należymy do grupy kapitałowej składającej się z poniższych podmiotów:
……………………………
…………………………..
……………………………
…………………………..
………………………….. *
 
* niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
……………………………………………                                            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                                Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                                             do reprezentowania Wykonawcy
 
Załącznik Nr 6 z dn. 12.07.2018 r.                                                      do Formularza ofertowego
 
 
WYKAZ  WYKONANYCH OPRACOWAŃ
złożony w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie, którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
 
………………….
(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data ……………………………
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
Wykaz wykonanych opracowań w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech opracowań odpowiadającym swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie.
 
L.p.
Odbiorca opracowania (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu)
Przedmiot opracowania
Wartość
Data wykonania opracowania
Początek
Koniec
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
W załączeniu do wykazu dowody potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (opinie, referencje).
 
 
……………………………………………                                            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                                Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                                             do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 7 z dn. 12.07.2018 r.                                                      do Formularza ofertowego
 
 
WYKAZ OSÓB
złożony w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie, którego przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
 
………………….
(pieczęć firmy)                                                                                         miejscowość, data ……………………………
 
Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 
Wykaz osób którzy będą sporządzały opracowania wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
L.p
Imię i nazwisko, stopień naukowy
Doświadczenie zawodowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wykazu muszą być dołączone; kserokopie uprawnień właściwych do wykonania zamówienia, kserokopie aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność osób do właściwych izb samorządu zawodowego.
 
Oświadczam że podstawą do dysponowania powyższymi osobami jest …………………………………………………………………………………………………
 
 
……………………………………………                                            ……………………………………………
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                                Czytelne podpisy osób uprawnionych
      do reprezentowania Wykonawcy                                                             do reprezentowania Wykonawcy
U  M  O  W  A  NR ...............  
na wykonanie audytu technologicznego, zawarta w dniu …….……. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.819.900 zł, zwanym dalej „Zamawiającym
reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – mgr inż. Zbigniewa Kaszałowicza,  
a firmą ........................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………….,
2. ……………………………………….,
treści następującej:
 
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest:
- opracowanie koncepcji budowy kotłów biomasowych, z likwidacją kotłów węglowych,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
- złożenie i pilotowanie wniosku o dofinansowaniu z POIiŚ, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objęciu go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., (dotyczy także innych form i źródeł pozyskiwania środków, w celu zamknięcia inwestycji).
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
– 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów.
 
A. Opis przedmiotu umowy
W ramach przedmiotu umowy wykonawca wykona:
1. Opracowanie koncepcji budowy dwóch kotłów na biomasę przeznaczonych do spalania zrębków drzewnych, z likwidacją kotłów węglowych w Kotłowni Rejonowej przy
ul. Kolejowej 4b w Mrągowie,
2. Wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych odnoszących się
i wynikających z powyższego opracowania. 
3. Przygotowanie niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku
o dofinansowanie zamierzonego przedsięwzięcia, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ):
- studium wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyniki,
- analiza kosztów i korzyści, w tym analiza ekonomiczna i finansowa oraz ocena Ryzyka,
- analiza oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe,
4. Złożenie wniosku wraz z innymi niezbędnymi wymaganymi załącznikami
o dofinansowanie z POIiŚ i pilotowanie wniosku, zwłaszcza poprzez jego potencjalne korekty, uzupełnienia oraz osobiste uczestnictwo, aż do uzyskania ostatecznej decyzji
o dofinansowaniu lub nie objecie go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ, w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r. Pozyskanie innych form finansowania inwestycji min. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w celu zamknięcia finansowego inwestycji - nie później niż do dnia 31.03.2019 r..
 
B. Kotłownia - charakterystyka źródeł energii ciepła
Kotłownia rejonowa jest instalacją służącą do spalania paliwa w postaci miału węgla energetycznego, zawiera stacjonarne urządzenia techniczne służące do wytwarzania energii cieplnej, dla której nośnikiem jest gorąca woda.
Kotłownia wyposażona jest w cztery źródła ciepła, w tym w trzy kotły wodne WR-10                      i jeden kocioł wodny WR-5.
 
Charakterystyka i parametry źródeł ciepła – kotłów przemysłowych wodnorurkowych, rusztowych wraz z instalacją odpylającą, przeznaczonych do likwidacji:
 
Kotły
Typ kotła
WR-5-022
WR-10-012
Nr fabryczny kotła
1040320
1032394
Oznaczenie kotła
K3
K5
Powierzchnia ogrzewalna [m2]
490
740
Sprawność nominalna %
82
78
 
Urządzenia odprowadzające spaliny
Wentylator wyciągowy spalin, typ,
WPWs63/1,8
 
WPWDs55/1,8
 
Wydajność wentylatora spalin [Nm3/h]
27000
43200
 
Ruszt
Typ, rodzaj
RTS-1845 taśmowy
RTW-2560 taśmowy
Pow. użytkowa [m2]
8,1
15
 
Paliwo
Rodzaj, sortyment
Węgiel kamienny M-IIA
Węgiel kamienny M-IIA
Klasa
22/16/08
22/16/08
 
C. Zamierzenia zamawiającego
1. Demontaż:
- demontaż kotła K3 WR-5-022, usytuowanego na hali starej części kotłowni,
- demontaż kotła K5 WR-10-012, usytuowanego na hali nowej części kotłowni,
- demontaż instalacji odpylania dla kotła K3,
- demontaż komina H-50, w niezbędnym zakresie,
- demontaż pozostałej zbędnej instalacji służącej pracy ww. kotłów.
2. Budowa kompletnej instalacji służącej do spalania biomasy:
- budowa dwóch kotłów o mocy nominalnej 6 MW każdy – posadowienie kotłów w hali starej części kotłowni,
- budowa instalacji podawania paliwa,
- budowa instalacji odprowadzania produktów spalania i oczyszczania spalin, wraz
z kominem i urządzeniami pomocniczymi,
- budowa pomieszczenia na magazynowaną biomasę (zrębki drzewne).
 3. Uzyskanie dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia z POIiŚ oraz pozyskanie innych form finansowania inwestycji min. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w celu zamknięcia finansowego inwestycji.
 
D. Opracowanie, wyliczenia, analizy
1. Opracowanie, wyliczenia, analizy, w szczególności obejmują:
- opracowanie koncepcji, po uzgodnieniu z zamawiającym proponowane rozwiązania,
- wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych,
- sporządzenie studium wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyniki,
- sporządzenie analizy kosztów i korzyści, w tym analizy ekonomicznej i finansowej oraz oceny Ryzyka,
- sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe.
2. Wymagania zamawiającego
1) Przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca winien mieć na uwadze konieczność zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego
i europejskiego, w tym dyrektyw i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych
i dokumentów.
2) Wymienione powyżej działania winny być uzupełnione o analizę poprocesowych produktów spalania i standardów emisyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego, w tym dyrektyw, wariantów podawania paliwa oraz wymagań dla monitoringu spalin.
 
E. Uwagi zamawiającego
1. Przed terminem złożenia oferty oczekuje się wizji lokalnej i wizyty wykonawcy
u zamawiającego. Termin wizyty należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego, Kierownikiem Działu Technicznego Stanisławem Skwarczyńskim tel. 89 7416936 w. 214.
2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD, w 2 egzemplarzach, w tym arkusze kalkulacyjne
w wersji elektronicznej, pozwalające na weryfikację wykonanych obliczeń.
 
§ 2
Termin
Rozpoczęcie prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy
Zakończenie: do dnia 28 września 2018 r.
Złożenie wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, nie później niż do 31.03.2019r.
 
§ 3
Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy, na jego prośbę, w terminie                 7 dni od podpisania umowy wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Wykonawca lub podmiot przez niego upoważniony ma obowiązek weryfikacji danych                  i informacji uzyskanych od zamawiającego w drodze bezpośrednich oględzin i poprzez sprawdzenie dokumentacji technicznej, a Zamawiający na powyższe wyraża zgodę.
3. Zamawiający, jako osobę, która będzie udzielała bieżących informacji niezbędnych wykonawcy do właściwego wykonania przedmiotu umowy wyznacza: Kierownika Działu Technicznego Pana Stanisława Skwarczyńskiego.
 
§ 4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska wszystkie dane, decyzje i dokumenty niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia (umowy i złożenia wniosku do POIiŚ oraz
poczyni starania w celu pozyskanie innych form finansowania inwestycji min.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu zamknięcia finansowego inwestycji.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w tym zgodność opracowań z obowiązującym prawem, a w szczególności prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu opracowania, będące przedmiotem umowy, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD, w 2 egzemplarzach, w tym arkusze kalkulacyjne w wersji elektronicznej, pozwalające na weryfikację wykonanych obliczeń.
4. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany po uprzednim siedmiodniowym okresie zapoznania się zamawiającego z wykonanymi opracowaniami i stwierdzeniu jego zgodności               z wymaganym zakresem o których mowa w § 1. Opracowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami i regułami wykonywania prac objętych niniejszą umową oraz wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Data podpisania protokołu odbioru jest dniem wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
5. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia wykonawcy. Na wniosek wykonawcy zamawiający może wyrazić zgodę na usuniecie wad przez wykonawcę w innym terminie. Po upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł domagać się należności na zasadach określonych w § 6.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuję wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać go ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami
i regułami wykonywania prac objętych niniejszą umową, dbając o interesy zamawiającego. Jednocześnie oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z zakresem umowy i obowiązującymi przepisami oraz zostanie wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. Wykonawca zobowiązuje się udzielić na wykonywane usługi gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
 
§ 5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie dla wykonawcy za terminowe wykonanie przedmiotu umowy opisany w § 1 umowy, za łączną cenę:
 .................................... netto zł + ........... %VAT =  ....................................  zł (brutto), (słownie ...................................................................................................................... złotych).
 
W rozbiciu na poszczególne zadania oferujemy:
1) Opracowanie koncepcji budowy dwóch kotłów na biomasę przeznaczonych do spalania zrębków drzewnych, z likwidacją kotłów węglowych w Kotłowni Rejonowej przy
ul. Kolejowej 4b w Mrągowie, za cenę:
.................................... netto zł + ........... %VAT =  ....................................  zł (brutto), (słownie ...................................................................................................................... złotych).
2) Wyliczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych odnoszących się
i wynikających z powyższego opracowania,  za cenę:
.......................................... zł + ................. %VAT =  ............................................  zł (brutto),
(słownie ...................................................................................................................... złotych),
3) Przygotowanie niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku
o dofinansowanie zamierzonego przedsięwzięcia, z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ), w rozbiciu na poszczególne elementy:
a) studium wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyniki, za cenę:
.................................... netto zł + ........... %VAT =  ....................................  zł (brutto), (słownie ...................................................................................................................... złotych).
b) analiza kosztów i korzyści, w tym analiza ekonomiczna i finansowa oraz ocena Ryzyka, za cenę:
.................................... netto zł + ........... %VAT =  ....................................  zł (brutto), (słownie ...................................................................................................................... złotych).
c) analiza oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe, za cenę:
.................................... netto zł + ........... %VAT =  ....................................  zł (brutto), (słownie ...................................................................................................................... złotych).
4) Złożenie wniosku wraz z innymi niezbędnymi wymaganymi załącznikami
o dofinansowanie z programu POIiŚ i pilotowanie wniosku, zwłaszcza poprzez jego potencjalne korekty, uzupełnienia, oraz osobiste uczestnictwo, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu lub nie objecie go dofinansowaniem - pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ w terminie składania wniosków, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie i innych instytucji wspomagających, nie później niż do dnia 31.03.2019 r., za cenę:
.................................... netto zł + ........... %VAT =  ....................................  zł (brutto), (słownie ...................................................................................................................... złotych).
Zapłata za złożenie wniosku i doprowadzenie go do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu, nastąpi pod warunkiem złożenia wniosku do POIiŚ, w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie, nie później niż do dnia 31.03.2019 r.. Po tym terminie zamawiający nie wymaga od wykonawcy składania wniosku i uzyskania zamknięcia finansowego inwestycji, a zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zmniejszona o wartość niezrealizowanej części zamówienia opisanego w §1 pkt.A. ppkt.4 umowy.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po bezusterkowym odbiorze wykonanego zakresu przedmiotu umowy,
3. Do kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT.
4. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy, wystawienia faktury i doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany
w fakturze.   
5. Podstawą wystawienia faktury, przez wykonawcę, będzie protokół bezusterkowego odbioru wykonanego zakresu przedmiotu umowy.
  
§ 6
Kary
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy,
b) w razie nieterminowego wykonania umowy z winy wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki,
c) za opóźnienie w usunięciu wad występujących w przedmiocie umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,
d) z tytułu odmowy usunięcia wad w terminie określonym w § 4 ust. 3, w wysokości 100% wynagrodzenia.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy                          z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                             w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
§ 7
Prawa Autorskie
1. Opracowania technologiczne wykonane na podstawie niniejszej umowy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przenosi na zamawiającego wszelkie majątkowe i autorskie prawa do opracowań technologicznych będących przedmiotem umowy bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami), a w szczególności:
a) w zakresie wykorzystywania i zastosowania Przedmiotu Umowy lub jego części dla potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych.
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – powielanie, odtwarzanie, wytwarzanie oraz utrwalanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera.
Przeniesienie takie staje się skuteczne w dniu przekazania opracowań technologicznych zamawiającemu. W przypadku gdyby wykonawca nie był uprawnionym do danych praw autorskich, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich skutecznego przeniesienia na rzecz zamawiającego w zakresie przewidzianym niniejszą Umową. Niniejszym Strony uzgadniają, że cena za przeniesienie praw autorskich majątkowych została wliczona do Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.
3. Zamawiający, jako właściciel praw autorskich do opracowań technologicznych, będzie uprawniony do korzystania z nich w pełnym zakresie.
4. Strony rozszerzają odpowiedzialność wykonawcy za wady z tytułu rękojmi, do upływu okresu rękojmi wykonawcy opracowań technologicznych.
 
§ 8
Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy częściowemu pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu kar umownych za wykonany przedmiot umowy. 
2. Do dnia podpisania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej ważnej do ………... r. lub gotówki, na kwotę w wysokości 5% wartości oferowanego przedmiotu zamówienia tj. ……….… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………...).
3. Zamawiający zwraca 100% wysokości zabezpieczenia w okresie trzech miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
 
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia w wysokości i terminie określonym w § 8.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie.
5. W przypadku gdy sporu nie będzie można rozwiązać w sposób polubowny sprawę rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
Zamawiający:                                                                                  Wykonawca:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 lipiec 2020 12:24 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 lipiec 2020 12:27 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 lipiec 2020 17:39 Super User