Mrągowo, dn. 12.05.2023r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 3000Mg.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy ”Prawo zamówień publicznych”.

1. Nazwa i adres oraz siedziba zamawiającego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo

os. Parkowe 2

tel. 89 7416936

www.mec.mragowo.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb i rodzaj zamówienia

Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia - dostawy

3. Przedmiot, wielkość i zakres zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia, o parametrach:

- wartość opałowa                                         -           powyżej 22 500 kJ/kg

- zawartość popiołu                                       -           do 12 %  

- zawartość siarki                                          -           do 0,6 %

- wilgotność                                                  -           do 16 %

- granulacja                                                  -           0-25mm

- części lotne (Vdaf)                                     -           powyżej 30

- zdolność spiekania (metodą Rogi)            -           5 - 35 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)     -           powyżej 1200 oC

- ziarna poniżej 1mm                                    –           poniżej 35%

2) Harmonogram dostaw:

miesiąc                        rok                                wielkość dostawy

- wrzesień                   2023                           -           500 Mg

- październik               2023                           -           500 Mg

- listopad                     2023                           -           500 Mg

- grudzień                   2023                           -           500 Mg      

- styczeń                    2024                           -           500 Mg  

- luty                           2024                           -           500 Mg  

Razem:                                                          -         3000 Mg

3) Zakres zamówienia obejmuje dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, w ilości 3000Mg, z możliwością zwiększenia w granicach + 20% całego zamówienia.

4. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

5. Terminy i miejsce dostaw

 • Termin rozpoczęcia dostaw ustala się na: 01.09.2023 r.      
 • Termin zakończenia dostaw ustala się na: 29.02.2024 r.

Miejsce dostaw: Skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Mrągowo
ul. Kolejowa 4 B.

6. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy uzyskali SIWZ oraz spełniają warunki w nim zawarte.

7. Wadium

Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł

- w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,

- w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert    

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 14.06.2023 r. do godz. 11:50
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, drugie piętro sala konferencyjna, bez udziału składających oferty

10. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą do dnia 13 lipca 2021 r.

 

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936
 • w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania przetargowego lub unieważnienia postępowania

14. Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) do SIWZ będą publikowane na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi

Mrągowo 12 maja 2023r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO TYP 32 SORTYMENTU MIAŁ MIIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie os. Parkowe 2, ogłasza przetarg na dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.

w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia – dostawy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.888.800,-, KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 • wykonawcę będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2;
 • kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie możliwy jest pod nr tel. 89 741 69 36 i poprzez emailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w godzinach pracy: 7:00 – 15:00;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, wg PN-82/G-97001;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia składanej oferty.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;      

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia są dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia, o parametrach:

- wartość opałowa                                         -           powyżej 22 500 kJ/kg

- zawartość popiołu                                       -           do 12 %  

- zawartość siarki                                          -           do 0,6 %

- wilgotność                                                  -           do 16 %

- granulacja                                                  -           0-25mm

- części lotne (Vdaf)                                     -           powyżej 30

- zdolność spiekania (metodą Rogi)             -           5 - 35 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)     -           powyżej 1200 oC

- ziarna poniżej 1mm                                    –           poniżej 35%

III. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, w ilości 3000Mg., z możliwością zwiększenia w granicach +20% całego zamówienia.

IV. Terminy i realizacja przedmiotu zamówienia

1. Terminy wykonania zamówienia i miejsce robót

 • Termin rozpoczęcia dostaw ustala się na: 01.09.2023 r.      
 • Termin zakończenia dostaw ustala się na: 29.02.2024 r.

2. Harmonogram dostaw:

miesiąc                        rok                                wielkość dostawy

- wrzesień                   2023                           -           500 Mg

- październik               2023                           -           500 Mg

- listopad                     2023                           -           500 Mg

- grudzień                   2023                           -           500 Mg      

- styczeń                    2024                           -           500 Mg  

- luty                           2024                           -           500 Mg  

Razem:                                                          -         3000 Mg

3. Miejsce dostawy: Skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Mrągowo ul. Kolejowa 4 B.

3. Czas dostawy: Tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 14:30.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ilości dostawy węgla                         w granicach + 20 % całego zamówienia, w zależności od potrzeb. W tym przypadku nie będzie stosowany § 11 umowy. Zmiana ilości dostarczonego węgla kamiennego nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla zamawiającego.

5. Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie.

6. Wykonawca dostarczać będzie węgiel miał wyłącznie transportem samochodowym. Dziennie nie może być dostarczone więcej niż 150 Mg miału. Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości dostarczonego dziennie paliwa po wcześniejszym uzgodnieniu.

7. Węgiel miał wykonawca dostarcza wg własnego uznania na plac składowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie z zastrzeżeniem pkt. 6. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację dostaw węgla-miału pod warunkiem, że terminy płatności za dostawy będą zgodne z harmonogramem dostaw.

8. Zamawiający dopuszcza dostawy wagonowe do Mrągowa, po uzgodnieniu z Miejską Energetyką Cieplną, z tym że wykonawca je rozładuje i dostarczy na plac składowy.    

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Określenie warunków:

2.1. Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, tj. wykazał co najmniej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 zł:

2.2. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 400.000,00 zł.:

3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków:

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga by wykazał, iż wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 1.000.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5a. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający wyklucza wykonawcę w oparciu § 11 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj.:

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania;

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) wykonawców których prawomocnie skazano za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,

e) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

f) wykonawców w stosunku do których występują przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy w szczególności:

a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

c) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców – konsorcjum, każdy z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu - podobnie jak wykonawca składający ofertę samodzielnie.

5b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
 3. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
 4. Certyfikat jakościowy posiadanego węgla.
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o którym mowa w niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także wymienione oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2.1. pkt. 4,5,6, Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2415).
 4. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożyli ww. oświadczenia.

5c. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć certyfikat jakościowy posiadanego węgla napisany w języku polskim, stwierdzający ze spełnia on wymagania stawiane przez zamawiającego. Jeśli certyfikat jakościowy nie jest napisany w języku polskim należy również załączyć jego tłumaczenie na język polski.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA ON WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ, wykonawca przedłoży:

1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, tj.: posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00zł.

1.2. opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny niezbędny dokument, potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 400.000,00 zł.

1.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech dostaw węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 1.000.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz złożyć oświadczenia i dokumenty takie jak wykonawca.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie § 11 Regulaminu Udzielania Zamówień, należy przedłożyć:

2.1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą:

- wykonawców których prawomocnie skazano za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie               w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                             o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                           z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                           w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub podanie adresu strony internetowej z aktualnymi informacjami).

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego.

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2415) – zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w § 2.1. rozporządzenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) w § 2 ust. 1 pkt. 4-6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. – zamiast zaświadczenia z US, ZUS, czy KRS lub CEiIoDG składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

3.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6a. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJĄC NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW, BĘDZIE DYSPONOWAŁ NIEZBĘDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW

1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda następujących dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenia dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące tych podmiotów.

6b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega.

6c. WARUNKI WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY WSPÓLNEJ KILKU PRZEDSIĘBIORCÓW (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;

b) przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

3. Dokumenty należy złożyć zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., oraz w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę.

6d. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełnienia warunków i niepodlegania wykluczeniu z postępowania, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca wskaże zamawiającemu, w której procedurze dostarczył te dokumenty.

3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów dotyczących spełnienia warunków i niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

6e. ANALIZA I OCENA

1. Ocena potwierdzenia spełnienia warunków.

Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia wykonawcy.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w SIWZ. Ocena tych warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w specyfikacji. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą.

6f. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO I ICH SPEŁNIENIE.

1. Wymogi zamawiającego

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wyrażeniu zgody na zawarcie umowy zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy.

b) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,

d) spełnienie wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.

2. Ocena spełnienia wymogów zamawiającego.

2.1. Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych                   dokumentów. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                

2.2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

2.4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej oraz jej podpisem.

2.5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów lub złożyli je z błędami, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wymagań zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej                       w języku polskim.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po wyznaczonym terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie zamawiającego, bez ujawnienia źródeł zapytania.

5. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Łukasza Bieńko, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7:30 do 14:30 i Waldemara Czajkowskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 7:30 do 14:30.

8. WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium wnosi się:

a) w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg - Dostawa węgla kamiennego miał. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.

b) w poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty.

3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP.

4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.

5. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku zamawiającego.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 13 lipca 2023 r.    

2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi (zał. nr 1 i 2). Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.

4. W/w dokumenty, mogą być w formie uwierzytelnionej przez składającego ofertę, kopii lub kserokopii.

5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.

6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane                 i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.

10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą                 i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – „Dostawa węgla kamiennego miał”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez zamawiającego.

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty               z dopiskiem ZMIANA

12. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, do dnia 14.06.2023 r. do godziny 11:50.

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 14.06.2023 r. o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,                         a także informacje dotyczące ceny.                            

7. Zamawiający, na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena 1Mg węgla kamiennego miał będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. W okresie obowiązywania umowy cena węgla kamiennego miał nie ulegnie zmianie.

3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

- podać cenę netto 1 Mg węgla kamiennego sortymentu miał z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,

- uzyskaną cenę brutto za 1 Mg węgla kamiennego sortymentu miał przemnożyć przez oferowaną ilość Mg, tak otrzymaną wartość podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.

- podać zastosowaną stawkę VAT.

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie                         z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.

13. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Ocena ofert będzie dokonana oddzielnie dla każdego zadania w następujący sposób:

- cena – 100%

- cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru: Wp1 = R x (Cnaj)/(Cof. bad.)

Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku

R – ranga w ocenie, tj. 100 pkt.

Cnaj. – cena najkorzystniejszej oferty brutto (najtańsza)

Cof. bad. – cena oferty badanej brutto

2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów.

14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając: imię, nazwisko, nazwę (firmę), adres siedziby lub miejsce zamieszkania wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także imiona, nazwiska, nazwy (firmy), adresy siedziby lub miejsc zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium cena,

b) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                     w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa § 19 Regulaminu udzielania zamówień.

4. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie podanym przez zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający uznaje iż zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie węgiel dostarczony na plac składowy.

16. WZÓR UMOWY

1. Istotne elementy umowy:

a) parametry jakościowe węgla,

b) cena netto,

c) miejsce dostawy,

d) zasady i tryb rozliczeń jakościowych i ilościowych węgla kamiennego,

e) kary umowne.

2. Umowa (umowy), która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania                         o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.

17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. W postępowaniu prowadzonym na podstawie niniejszego Regulaminu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności takie jak odwołanie, czy skarga.

2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień Regulaminu może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.

3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wniesienia wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

b) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 10 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 11 niniejszej specyfikacji,

c) spełnienia wymagań i warunków określonych w rozdziale 5 i 6 specyfikacji.

Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                    

2. Zamawiający oświadcza że:

a) posiada stronę internetową www.mec.mragowo.pl,

b) rozliczenia finansowe będą prowadzone w walucie polskiej,

c) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

d) nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Niniejsza specyfikacja stanowią całość z następującymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy:

- Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego – Wykaz wykonanych dostaw,

- Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego – Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby,

- Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o powierzeniu części zamówienia dla podwykonawcy.

- Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik Nr 5 do Formularza ofertowego – Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Załącznik Nr 6 do Formularza ofertowego – Oświadczenie dotyczące przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

„Formularz ofertowy”                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                                       do SIWZ z dnia 12.05.2023 r.

Strona ......... Stron ..........

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A w ilości                   3000Mg., dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie na sezon grzewczy 2023/2024.

                                                                     

                                                    

Oznaczenie wykonawcy – nazwa

NIP

Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)

Regon

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę                         oraz nr telefonu:

Imię i nazwisko: …....................................................................

nr telefonu: …....................................................................

Nr faksu służbowego

Nr fax: …............................................................

Kontakt internetowy (strona www., e-mail)

Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone                 w pieniądzu):

E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:

………………

……………………………………..

Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

                                                                                                        

Strona.......... stron.............

OFERTA OSTATECZNA

NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO MIAŁ

W OKRESIE OD WRZEŚNIA 2023 R. DO LUTEGO 2024 R.

                                                                             Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

                                                                             os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na ,,Dostawę węgla kamiennego miał” oferujemy dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, kod CPV 09111210-5 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę: ........................... zł/Mg +   .............. %VAT = ....................................... zł/Mg (brutto), (słownie ................................................................................................................................. złotych/Mg),

tj. za łączną cenę: .......................... zł/Mg (brutto) x 3000Mg = ........................................ zł brutto, (słownie ............................................................................................................. złotych).

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

- rozpoczęcie 01.09.2023 r.

- zakończenie 29.02.2024 r.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 13 lipca 2023 r.                                                                          

5. Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej     zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze wykonawcy. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz zamawiającego.

6. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.                         W przypadku braku wskazania jednej z opcji zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.

9. W celu realizacji umowy wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: ................................................ tel ........................................

10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .....................................................................

11. Reklamacje należy składać na numer faksu wykonawcy: ..................................................... lub e-mail ……………………………………..………………

12. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

……………………………………………              ……………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                       Czytelne podpisy osób uprawnionych

     do reprezentowania Wykonawcy                              do reprezentowania Wykonawcy

Strona.......... stron.............

13. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:

’       Tak ____________________proszę podać jakim? (małym/średnim)

’       Nie

Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw wg Komisji Europejskiej (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

14. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny                          z warunkami / parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.

15. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późna. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.

16. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

17. Do niniejszej oferty załączono:

 1. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
 2. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
 3. Certyfikat jakościowy posiadanego węgla.
 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 6. Oświadczenie dotyczące przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
  1. ……………………………………..........................................................................................

* niepotrzebne skreślić

18. Oferta została złożona na ….... ponumerowanych stronach.

……………………………………………              ……………………………………………

   Imiona i nazwiska osób uprawnionych                     Czytelne podpisy osób uprawnionych

     do reprezentowania Wykonawcy                                do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość .................................................. data .................................................................

Załącznik Nr 1 z dn. 12.05.2023 r.. do Formularza ofertowego

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

dostawa węgla kamiennego sortymentu miał 2023/2024 r.

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

W Y K A Z W Y K O N A N Y C H D O S T A W

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw węgla kamiennego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Zakres dostawy

Nazwa i adres Wykonawcy,

który świadczył dostawę

Nazwa i adres Zamawiającego

na rzecz którego świadczona była dostawa

Data wykonania dostawy

(dzień-miesiąc-rok

Wielkość całkowita

zamówienia

(wartość)

W okresie trzech ostatnich lat minimum trzy dostawy węgla kamiennego o wartości rocznej nie niższej niż 1.000.000 zł.

 

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć poświadczenia potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie może uzyskać poświadczenia składa on oświadczenie.

…………….……. (miejscowość), dnia …..…… r.                         …………………………

(podpis)

Załącznik Nr 2 z dn. 12.05.2023 r. do Formularza ofertowego

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

dostawa węgla kamiennego sortymentu miał 2023/2024 r.

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna

Zobowiązanie określa:

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

…………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby (tj. innego podmiotu) zobowiązuje się do oddania do dyspozycji …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę niezbędnych zasobów wykazanych:

W załączniku nr … (kompetencje lub uprawnienia)*

1) ………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………

W załączniku nr … (sytuacja finansowa lub ekonomiczna)*

1) ………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………

W załączniku nr … (zdolność techniczna lub zawodowa)*

1) ………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………

Do korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na dostawę węgla kamiennego sortymentu miał.

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …..…… r.                        …………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3 z dn. 12.05.2023 r. do Formularza ofertowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O POWIERZENIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA DLA PODWYKONAWCY

dostawa węgla kamiennego sortymentu miał 2023/2024 r.

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom               i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .......................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

…………….……. (miejscowość), dnia …..…… r.                         …………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4 z dn. 12.05.2023 r. do Formularza ofertowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

dostawa węgla kamiennego sortymentu miał 2023/2024 r.

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: dostawa węgla kamiennego sortymentu miał 2023/2024 r. prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie oświadczam, co następuje:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia,

e) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 Regulaminu udzielania zamówień.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ - pkt V) sytuacji finansowej lub ekonomicznej; zdolności technicznej lub zawodowej.

…………….……. (miejscowość), dnia …..…… r.                         …………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ pkt V) zdolności technicznej lub zawodowej polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..............................................................

…………………………………………………………….……………….……………………,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

w następującym zakresie: ……………………………………………….………………………

………………..……. (miejscowość), dnia …..…… r.                         …………………………

       (podpis)

Uwaga:

1. Tą część wypełnia wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu.

2. W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez wykonawcę wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia / deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności.

3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …..…….… r.                         …………………………

     (podpis))

Załącznik Nr 5 z dn. 12.05.2023 r. do Formularza ofertowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

dostawa węgla kamiennego sortymentu miał 2023/2024 r.

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: …………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie § 11 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa węgla kamiennego sortymentu miał 2023/2024 r. prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie oświadczam, co następuje:

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w oparciu o warunki opisane w SIWZ zgodnie z § 11 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 11 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień.

      

…………….……. (miejscowość), dnia …..…… r.                         …………………………

(podpis))

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie § 11 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień.

…………….……. (miejscowość), dnia …..…… r.                         …………………………

(podpis))

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …..…… r.                         …………………………

(podpis))

Uwaga:

1. Tą część wypełnia wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu.

2. W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez wykonawcę wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia /deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności.

3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga się złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania – ww. fragment oświadczenia.

Załącznik Nr 6 z dn. 12.05.2023 r. do Formularza ofertowego

................................................

   pieczęć wykonawcy

         ................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dostawa biomasy energetycznej”

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Oświadczenia wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa węgla kamiennego sortymentu miał 2023/2024 r, prowadzonego przez Miejską Energetyka Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

                                                     .................................................................................

                                               (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik Nr 2

z dn. 12.05.2024 r.

,,Wzór umowy”

U M O W A NR ...........

zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy               w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.888.800 zł,  zwanym dalej „Zamawiającym

reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – Przemysława Budzyńskiego,  

a ...................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:

…..................................................................................................................................................

treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy są dostawy węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia, o następujących parametrach:

- wartość opałowa w stanie roboczym           -          powyżej 22 500 kJ/kg

- zawartość popiołu w stanie roboczym         -         do 12 %  

- zawartość siarki w stanie roboczym           -          do 0,6 %

- wilgotność w stanie roboczym                   -          do 16 %

- granulacja                                                  -          0-25 mm

- części lotne (Vdaf)                                      -          powyżej 30

- zdolność spiekania (metodą Rogi)              -           5-35 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)       -          powyżej 1200 oC

- ziarna poniżej 1mm                                    –           poniżej 35%

dokonane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, według harmonogramu dostaw.

§ 2

Terminy i wielkości dostaw.

Termin wykonania umowy:

- rozpoczęcie               -          od 01.09.2023 r.

- zakończenie              -           do 29.02.2024 r.

Wielkości i terminy dostaw.

Zgodnie z harmonogramem:

miesiąc                      rok                                 wielkość dostawy

- wrzesień                   2023                           -           500 Mg

- październik               2023                           -           500 Mg

- listopad                     2023                           -           500 Mg

- grudzień                   2023                           -           500 Mg      

- styczeń                    2024                           -           500 Mg  

- luty                           2024                           -           500 Mg  

Razem:                                                          -           3000 Mg

Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ilości dostawy węgla w granicach 20% całego zamówienia, w zależności od potrzeb. Zawiadomienie o zmianie ilości dostawy Zamawiający przekazuje Wykonawcy na co najmniej 30 dni przed miesiącem, którego zmiana dotyczy. W tym przypadku nie ma zastosowania § 11 umowy. Zmiana ilości dostarczonego węgla kamiennego nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla zamawiającego.

§ 3.

Obowiązki stron.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- terminowych dostaw węgla kamiennego, do składu opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie ul. Kolejowa 4b, w ilościach i terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym w § 2 "Terminy i wielkości dostaw" - rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów (wydruków komputerowych) przeprowadzanych na zalegalizowanej wadze samochodowej znajdującej się na składzie opału,

- dostaw węgla kamiennego na skład opału Miejskiej Energetyki Cieplnej w dni robocze (od poniedziałku do piątku), od godz. 700 do godz. 1430.

- dostarczania węgla wyłącznie transportem samochodowym, nie więcej niż 150 Mg miału dziennie,

- dostarczania węgla kamiennego sortymentu miał na plac składowy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie, wg własnego uznania, nie więcej jednak niż 150 Mg miału dziennie - Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację dostaw węgla sortymentu miał pod warunkiem, że terminy płatności za dostawy będą zgodne z harmonogramem dostaw.

- przeniesienie na Zamawiającego własności dostarczanego węgla kamiennego,

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

- odbioru dostarczanego węgla kamiennego w uzgodnionych ilościach i terminach,

- terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostarczony przez Wykonawcę węgiel kamienny.

3. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych w umowie.

§ 4

Parametry węgla.

Ustala się następujące parametry dostarczanego węgla typ 32, sortymentu miał M II A wg PN-82/G-97001:

- wartość opałowa w stanie roboczym           -          powyżej 22 500 kJ/kg

- zawartość popiołu w stanie roboczym         -         do 12 %  

- zawartość siarki w stanie roboczym           -          do 0,6 %

- wilgotność w stanie roboczym                   -          do 16 %

- granulacja                                                  -          0-25 mm

- części lotne (Vdaf)                                     -          powyżej 30

- zdolność spiekania (metodą Rogi)              -           5-35 wg PN-82/G-97002

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.)       -          powyżej 1200 oC

- ziarna poniżej 1mm                                    –           poniżej 35%

§ 5

Cena węgla kamiennego.

1. Dla wyszczególnionych w § 2 dostaw, zgodnych z parametrami podanymi w § 4 i terminu płatności 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego, strony ustaliły cenę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A, będącego przedmiotem zamówienia, w wysokości:

................................ zł/Mg +   ................. %VAT= ....................................... zł /Mg (brutto),  

(słownie ................................................................................................................. złotych/Mg).

Łączna cena za realizację dostaw wynosi: ..................................... zł +   ................ %VAT =

..................................... zł (brutto), (słownie ...............................................................................

……………………………………………………………………………………….... złotych).

Podana cena obowiązuje z dostawą na skład opału ul. Kolejowa 4b w Mrągowie.

W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny netto węgla kamiennego.

2. W przypadku niedotrzymania terminów dostaw ustalonych w harmonogramie § 2, Zamawiający zakupi węgiel u innego dostawcy, a różnicą ceny obciąży Wykonawcę.

§ 6

Zapłata.

1. Podstawą zapłaty za dostarczony węgiel kamienny Zamawiającemu, będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.

2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdą przesyłkę węgla kamiennego. Faktura winna określać tonaż oraz deklarowane parametry jakościowe (wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość siarki, wilgotność), dla danej dostawy według obowiązujących norm określających klasę węgla.

3. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostawy węgla kamiennego.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

§ 7

Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego.

1. Ustala się, że po każdej dostarczonej partii miału (minimum 1000 Mg) Wykonawca zleci wykonanie badań jakościowych węgla złożonego na placu składowym Zamawiającego, przez akredytowane laboratorium posiadające akredytacje na pobieranie i badanie próbek (AK
i AB). Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań prześle je do Zamawiającego. Dostarczony dokument będzie podstawą do rozliczeń jakościowych.

2. Certyfikat z badania każdej dostarczonej partii winien zawierać następujące parametry dostarczonego węgla:

- ciepło spalania w stanie roboczym

- wartość opałową w stanie roboczym                                            

- zawartość popiołu w stanie roboczym                               

- zawartość siarki w stanie roboczym                                  

- wilgotność w stanie roboczym                  

- wilgotność w stanie analitycznym

- części lotne (Vdaf)                          

- zdolność spiekania (metodą Rogi)                                                 

- temperatura mięknięcia TB (atm. red.).      

3. W przypadku rozbieżności wyników badań Zamawiającego, a certyfikatem jakości     Wykonawcy, Zamawiający wykona badanie dodatkowe zlecając je niezależnej firmie.                   To badanie będzie stanowiło postawę do rozliczeń jakościowych. Koszt badania pokrywa     Wykonawca, w przypadku gdy badanie wykaże niezgodność dostarczonej próbki węgla kamiennego z deklarowaną jakością (certyfikatem).

4. Ustala się graniczny 14 dniowy termin składania reklamacji licząc od dnia dostawy.

5. Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego węgla kamiennego na podstawie:

a) certyfikatu jakości, o ile potwierdziły go badania w laboratorium Zamawiającego,  

b) niezależnego badania o ile wystąpią różnice pomiędzy certyfikatem jakości     dostarczonym przez Wykonawcę, a badaniem laboratoryjnym Zamawiającego,

c) Ustala się, że parametrom węgla kamiennego sortymentu miał MIIA odpowiadają graniczne przedziały:

- wartość opałowa w stanie roboczym           -           22 000 kJ/kg               do        23 000 kJ/kg

- popiół w stanie roboczym                           -                                              do         12 %

- siarka w stanie roboczym                            -                                             do        0,5 %

- wilgotność w stanie roboczym                    -                                              do         16 %

- zdolność spiekania (metodą Rogi)             -                             od 5 do 35 wg PN-82/G-97002

1) zawyżenie kaloryczności powyżej 23 500 kJ/kg lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności, nie powoduje zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie ma wpływu na zmianę ceny,

2) zaniżenie kaloryczności o 100 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 15 zł/Mg za rozpoczęte każde 100 kJ/kg,

3) zawyżenie kaloryczności o 100 kJ/kg powoduje zwiększenie ceny netto o 8 zł/Mg za rozpoczęte każde 100 kJ/kg,

4) zawyżenie zawartości popiołu o 0,5 % powoduje zmniejszenie ceny o 10 zł/Mg za rozpoczęte każde pięć dziesiąte procenta przekroczenia,

5) przekroczenie zawartości siarki o 0,05 % powoduje zmniejszenie ceny o 10 zł/Mg za rozpoczęte każde pięć setne procenta przekroczenia,

6) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny o 10 zł/Mg za rozpoczęty każdy procent przekroczenia,

d) strony ustalają dopuszczalne parametry techniczne węgla kamiennego sortymentu miał MIIA:

- wartość opałowa w stanie roboczym min.                          -           21 500 kJ/kg

- zawartość popiołu w stanie roboczym max.                       -                      16 %      

- zawartość siarki w stanie roboczym max.                          -                    0,65 %

- wilgotność w stanie roboczym max.                                   -                      18 %

- zdolność spiekania (metodą Rogi)                                    - od 5 do 35 wg PN-82/G-97002

e) w przypadku przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w p-kcie "d", lub niedotrzymania pozostałych parametrów, Wykonawca własnym staraniem odbierze reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty. Ponadto Zamawiający może rozwiązać natychmiast umowę z winy Wykonawcy.

§ 8

Zasady rozliczeń ilościowych.

1. Postawą do rozliczeń ilościowych jest waga Zamawiającego.

2. Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępni aktualne dokumenty z legalizacji wagi Zamawiającego.

3. Zamawiający może przedstawić wydruki komputerowe z ważenia każdego pojazdu wykonane w godzinach pracy.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,                       w wysokości: 10 % wartości zamówienia,

b) opóźnienia w realizacji dostaw w wysokości: 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania harmonogramu, zgodnie z § 2.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższające   wysokości kar umownych.

§ 10

Czas obowiązywania umowy.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 29.02.2024 r.

§ 11

Zmiany umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.  

§ 12

Postanowienia końcowe.

1. Strony ustalają, że w sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy art. 535 Kodeksu Cywilnego i następne oraz ustalenia z przyjętej oferty.

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do sporządzenia oferty na dostawę miału.  

 

Wykonawca:                                                                                                Zamawiający:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 maj 2023 12:36 Super User