logotyp 01

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie informuje, że 07.05.2021 r. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr 337/2021/Wn14/OA-bm-yk/P o dofinansowanie w formie pożyczki  projektu pn. „Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowę kotłowni wraz z kotłem opalanym biomasą o mocy 8 MW wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin. Kotłownia Rejonowa po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia osiągnie status efektywnego systemu ciepłowniczego, tj. produkcja energii cieplnej w min. 50 % będzie pochodziła z OZE (zgodnie z art. 2 pkt. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE).

Realizacja projektu pozwoli na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, a to przyczyni się do poprawy stanu powietrza, a w konsekwencji stanu środowiska naturalnego.

Zakres projektu zapewnia niższy poziom emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza, lepszą efektywność energetyczną istniejącej kotłowni.

Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej prowadzące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. emisji CO2.

Cele szczegółowe:

- rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejącego źródła ciepła, co w konsekwencji prowadzić będzie do zmniejszenia niskiej emisji w regionie poprzez podłączenie nowych odbiorców:

- budowa kotłowni opalanej biomasą z jednoczesną likwidacją kotła opalanego miałem węglowym;

- zwiększenie sprawności i niezawodności systemu poprzez zastosowanie wysokosprawnej technologii produkcji energii cieplnej.

Planowane efekty:

Efekt rzeczowy : dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 8 MWt

Efekt ekologiczny :

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 16 315,80 Mg CO2/rok

- produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE w wysokości 36 736,38 MWth/rok

Wartość Projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 20 701 884,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 16 828 800,00 zł

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania Projektu w formie pożyczki wynosi 9 211 200,00 zł