Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2022 wyniosły:

- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - 46,77 %

- ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%

- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0%


 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego:

WP,c= 1,06

Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego:

αDH= 46,77 %

Wskaźniki αDH oraz WP,C obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1. i 1.3.,  do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 29 sierpień 2023 07:30 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 sierpień 2023 07:36 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 sierpień 2023 07:36 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 sierpień 2023 07:44 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 sierpień 2023 07:48 Super User