OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę biomasy energetycznej

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy ”Prawo zamówień publicznych”.

1. Nazwa i adres oraz siedziba zamawiającego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo os. Parkowe 2

tel. 89 7416936

www.mec.mragowo.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb i rodzaj zamówienia

Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia - dostawy

3. Przedmiot, wielkość i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy biomasy energetycznej w asortymentach „zrębka energetyczna” i „zrębka leśna” w ilości 44300 mp = ok. 13290 Mg = ok. 119610 GJ (przy kaloryczności ok. 9 MJ/kg) transportem drogowym, z rozładunkiem na placu składowym Kotłowni Rejonowej Zamawiającego przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie o niżej wskazanych parametrach.

Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania:

Zadanie 1 - dostawa biomasy na cele energetyczne asortymentu „zrębka leśna” w ilości 39000 mp = ok. 11700 Mg = ok. 105300 GJ, o parametrach:    

Parametr Jednostka

Wartości min/max

Min Max
Gęstość paliwa kg/m3 250 400
Frakcja zasadnicza (3,15 < P ≤ 100 mm) – min. 75% objętości paliwa % masy ≥ 65   100
Duże gabaryty (> 150mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Małe gabaryty (≤ 3,15mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Max długość kawałków (≤ 350mm) % masy - ≤ 1
Pole przekroju grubej frakcji cm2 > 0.5 ≤ 6
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości
Min Max
Wilgotność w-% 30 55
Popiół w-% d - 5,5
Wartość kaloryczna w stanie roboczym MJ/kg 6,5 14
Zawartość liści i igieł w-% d <20
Zawartość kory (jako kora samoistna) w-% d <15

Zadanie 2 - dostawa biomasy na cele energetyczne asortymentu „zrębka energetyczna” w ilości 5300 mp = ok. 1590 Mg = ok. 14310 GJ, parametrach:

Parametr Jednostka

Wartości min/max

Min Max
Gęstość paliwa kg/m3 250 400
Frakcja zasadnicza (3,15 < P ≤ 100 mm) – min. 75% objętości paliwa % masy ≥ 65 100
Duże gabaryty (> 150mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Małe gabaryty (≤ 3,15mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Max długość kawałków (≤ 350mm) % masy - ≤ 1
Pole przekroju grubej frakcji cm2 > 0.5 ≤ 6
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości
Min Max
Wilgotność w-% 30 55
Popiół w-% d - 3
Wartość kaloryczna w stanie roboczym MJ/kg 8,5 14
Zawartość liści i igieł w-% d <3
Zawartość kory w-% d <3

2) Harmonogram dostaw biomasy.

 • Wielkość miesięcznych planowanych dostaw określony jest w SIWZ.
 • Realizacja harmonogramu będzie ustalana na bieżąco, dopuszcza się przesunięcia w poszczególnych miesiącach w zależności od warunków atmosferycznych, (również całości ilości dostaw).

4. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane zadanie/a.

5. Terminy i miejsce dostaw

Dostawy odbywać się będą w ciągu 11 miesięcy, od Lutego 2022 r. do Grudnia 2022 r.

Miejsce dostaw: Magazyn opału Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Mrągowo
ul. Kolejowa 4 B.

6. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy uzyskali SIWZ oraz spełniają warunki w nim zawarte.

7. Wadium

Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł

- w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,

- w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert    

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2021r. do godz. 11:50
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2021r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, drugie piętro sala konferencyjna.

10. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą do dnia 31.12.2021 r.

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936 w. 214
 • w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936 w. 223

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania przetargowego lub unieważnienia postępowania

14. Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) do SIWZ będą publikowane na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi.

 Całość ogłoszenia dostępna do pobrania w zakładce Załączniki pod ogłoszeniem.

Mrągowo, dnia 18.11.2021 r.

Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie

Os. Parkowe 2                                                               

11 - 700 Mrągowo

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

( S I W Z )

Zamawiający prowadzi działalność sektorową.

Zamówienie niniejsze na dostawę biomasy jest zamówieniem sektorowym.

Zgodnie z art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający na dostawy paliw do wytwarzania energii nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.

w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

DOSTAWA BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE”

                                                                                       Zatwierdzam:  

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

( S I W Z )

Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie

Os. Parkowe 2

11 - 700 Mrągowo

Tel. - 89 741-69-36 w. 223

Tel. kom. 696-326-980

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający prowadzi działalność sektorową.

Zamówienie niniejsze na dostawę biomasy jest zamówieniem sektorowym.

Zgodnie z art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający na dostawy paliw do wytwarzania energii nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.

w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia – dostawy

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 • wykonawcę będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2;
 • kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie możliwy jest pod nr tel. 89 741 69 36 w godzinach pracy: 7:00 – 15:00;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawy biomasy energetycznej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia składanej oferty.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;      

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. I.Trybudzieleniazamówienia

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony

 1. II.Opisprzedmiotuzamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy biomasy energetycznej w asortymentach „zrębka energetyczna” i „zrębka leśna” w ilości 44300 mp = ok. 13290 Mg = ok. 119610 GJ (przy kaloryczności ok. 9 MJ/kg) transportem drogowym, z rozładunkiem na placu składowym Kotłowni Rejonowej Zamawiającego przy ul. Kolejowej 4b w Mrągowie o niżej wskazanych parametrach.

Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania:

Zadanie 1 - dostawa biomasy na cele energetyczne asortymentu „zrębka leśna” w ilości 39000 mp = ok. 11700 Mg = ok. 105300 GJ, o parametrach:    

Parametr Jednostka Wartości min/max
Min Max
Gęstość paliwa kg/m3 250 400
Frakcja zasadnicza (3,15 < P ≤ 100 mm) – min. 75% objętości paliwa % masy ≥ 65   100
Duże gabaryty (> 150mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Małe gabaryty (≤ 3,15mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Max długość kawałków (≤ 350mm) % masy - ≤ 1
Pole przekroju grubej frakcji cm2 > 0.5 ≤ 6
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości
Min Max
Wilgotność w-% 30 55
Popiół w-% d - 5,5
Wartość kaloryczna w stanie roboczym MJ/kg 6,5 14
Zawartość liści i igieł w-% d <20
Zawartość kory (jako kora samoistna) w-% d <15

Zadanie II - dostawa biomasy na cele energetyczne asortymentu „zrębka energetyczna” w ilości 5300 mp = ok. 1590 Mg = ok. 14310 GJ, o parametrach:

Parametr Jednostka Wartości min/max
Min Max
Gęstość paliwa kg/m3 250 400
Frakcja zasadnicza (3,15 < P ≤ 100 mm) – min. 75% objętości paliwa % masy ≥ 65 100
Duże gabaryty (> 150mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Małe gabaryty (≤ 3,15mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Max długość kawałków (≤ 350mm) % masy - ≤ 1
Pole przekroju grubej frakcji cm2 > 0.5 ≤ 6
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości
Min Max
Wilgotność w-% 30 55
Popiół w-% d - 3
Wartość kaloryczna w stanie roboczym MJ/kg 8,5 14
Zawartość liści i igieł w-% d <3
Zawartość kory w-% d <3

Biomasa na cele energetyczne będzie również spełniała inne wymagania:

 • Dostarczona biomasa wyprodukowana będzie wyłącznie w procesie mechanicznego przygotowania surowca - w sposób nie powodujący zanieczyszczenia substancjami chemicznymi.
 • Biomasa nie będzie wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne, metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki.
 • Biomasa nie będzie wytwarzana z torfu, frakcji torfowych, ksylitowych i kopalnych (w tym uwęglonych skamieniałości pochodzenia biomasowego) i nie będzie zawierała domieszek w/w substancji.
 • W dostarczonej biomasie nie będzie zanieczyszczeń stałych, takich jak: kamienie, tworzywa sztuczne, metal, ziemia, piasek, darń, guma, tkaniny, bryły lodu i śniegu itp. oraz widocznych śladów procesów gnilnych, pleśni i grzybów.

 1. III.Częścizamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane zadanie/a.

 1. IV.Zamówieniauzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 15% wartości niniejszego zamówienia i polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju biomasy energetycznej. W tym przypadku nie będzie stosowany § 8 umowy. Zmiana ilości dostarczonego opału nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla zamawiającego. Jeżeli realizacja zamówienia przebiegać będzie bez zastrzeżeń i reklamacji, możliwe będzie po przeprowadzeniu negocjacji, przedłużenie umowy na kolejne okresy.

 1. V.Ofertywariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. VI.Podwykonawstwo

Zamawiający nie dopuszcza do realizacji zamówienia Podwykonawcom.

 1. VII.TerminY I INNE WARUNKIwykonaniazamówienia
 2. Dostawy odbywać się będą w ciągu 11 miesięcy, od Lutego 2022 r. do Grudnia 2022 r.
 3. Miesięcznie dostawy będą wynosiły (zrębka asortymentu „zrębka energetyczna” + zrębka asortymentu „zrębka leśna”):

   w lutym               2022 r. – 1500mp = 1500mp + 0mp

   w marcu              2022 r. – 7000mp = 2000mp + 5000mp

   w kwietniu          2022 r. – 5500mp = 500mp + 5000mp

   w maju                2022 r. – 2700mp = 200mp + 2500mp

   w czerwcu           2022 r. – 1500mp = 200mp + 1300mp

   w lipcu                2022 r. - 1500mp = 200mp + 1300mp

   w sierpniu           2022 r. - 1500mp = 200mp + 1300mp

   we wrześniu        2022 r. - 3000mp = 500mp + 2500mp

   w październiku   2022 r. - 5600mp = 0mp + 5600mp

   w listopadzie       2022 r. – 6500mp = 0mp + 6500mp

   w grudniu            2022 r. – 8000mp = 0mp + 8000mp

Razem w 2022 roku 44300mp = 5300mp zrębki energetycznej + 39000mp zrębki leśnej.

 1. Dostawy muszą być realizowane transportem samochodowym przy pomocy zestawów samowyładowczych o objętości min 70 mp (kontenery) lub 80 mp (ruchoma podłoga).
 2. Dostawy będą realizowane w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 7.00-15.00
 3. Z uwagi na to, że dostawy asortymentu „zrębka energetyczna” będzie odbywała się na teren Placu Biomasy, dostawy na dany miesiąc mogą odbywać się w dowolnych ilościach tygodniowo po uzgodnieniu tego z Zamawiającym.
 4. Dostawy asortymentu „zrębka leśna” będą odbywać się na teren podręcznego składu opału obok ruchomej podłogi kotła, którego pojemność jest ograniczona włącznie z zasobnikiem paliwa kotła do około 1200mp. Z uwagi na to dostawy tego asortymentu będą odbywały się systematycznie w dniach poniedziałek-piątek w ilościach gwarantujących utrzymanie zapasu tego paliwa w tym miejscu w ilości co najmniej 600mp w sezonie grzewczym (od listopada do marca).
 5. Dopuszcza się inne ilości dostaw niż te określone w harmonogramie dostawy biomasy po pisemnym (mailowym) uzgodnieniu tego z Zamawiającym.
 6. Ilość zamawianej biomasy energetycznej może być zmniejszona o 15%. Zmniejszenie to nie stanowi podstawy do naliczania przez Wykonawcę kar umownych. W tym przypadku nie będzie stosowany § 8 umowy.Zmiana ilości dostarczonego opału nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla zamawiającego.
 7. Za dostawy zgodne z harmonogramem uznaje się dostawy w ilości odbiegające o +– 5% od zapisanych w pkt 2.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości miesięcznych w rozliczeniu rocznym na skutek wymogów technologicznych, np. zatrzymania ruchu kotła lub warunków atmosferycznych. Nie stanowi to podstawy naliczania przez Wykonawcę kar umownych, jeśli umowa będzie wydłużona do czasu dostawy zakontraktowanej biomasy na określony rok.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia dostaw biomasy nie spełniających wymaganych parametrów umownych. Wykonawca niezwłocznie usunie zakwestionowane dostawy na własny koszt w przypadku dostarczenia biomasy niezgodnej z parametrami umownymi oraz niezwłocznie dostarczy biomasę o wymaganych parametrach. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanej biomasy ma obowiązek zgłoszenia tego Wykonawcy w ciągu 1 dnia roboczego oraz dostarczy wyniki badań laboratoryjnych w czasie nie przekraczającym 7 dni roboczych.
 10. W przypadku dostarczenia biomasy o parametrach niezgodnych z umownymi jest możliwe przyjęcie za zgodą Zamawiającego takiej biomasy do magazynu po uzgodnieniu wysokości ewentualnej rekompensaty za obniżenie parametrów. Wysokość ewentualnej rekompensaty powinna być nie niższa niż proporcjonalność obniżenia parametru.
 11. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę ilości biomasy równoważnej zareklamowanej ilości o wymaganych parametrach w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji Wykonawcy, Zamawiający może zakupić wymaganą do bieżącej eksploatacji ilość biomasy o parametrach zgodnych z umownymi na wolnym rynku oraz obciążyć różnicą pomiędzy ceną Wykonawcy a jej wolnorynkową wartością Wykonawcy.
 12. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy sprzedający dopuści do rażącego niedotrzymania warunków umowy.
 13. Wykonawca ze względu na ograniczone możliwości składowania biomasy na terenie Zamawiającego i utrudnione w związku z tym utrzymywanie wymaganych zapasów paliwa (zgodnie z art. 10 Prawa Energetycznego) będzie na własnych składach przechowywał biomasę energetyczną na rzecz Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż maksymalne 20-dniowe zapotrzebowanie miesięczne instalacji, tj. 4000mp. Odległość miejsca składowania od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 120km. Ilość składowanej biomasy we wskazanym przez Wykonawcę miejscu może być kontrolowana przez Zamawiającego. Stwierdzenie przez Zamawiającego niedotrzymywania ilości wymaganego zapasu biomasy jest rażącym niedotrzymaniem warunków umowy. Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia zapasów do wymaganej wielkości w czasie maksymalnie 14 dni.
 14. Zasady rozliczenia ilości dostarczanej biomasy:
  1. Rozliczenie ilości biomasy dostarczanej transportem samochodowym odbywa się na podstawie pomiaru objętości dostarczonej biomasy na pojeździe w miejscu dostawy.
  2. Na każde żądanie Zamawiającego może by przeprowadzony pomiar wagi dostarczonej na pojeździe biomasy na legalizowanej wadze znajdującej się na terenie Kotłowni Zamawiającego.
  3. Koszty ważenia w miejscu dostawy każdej pojedynczej dostawy biomasy ponosi Zamawiający.
  4. Pobór próbek dostarczanej biomasy odbywa się w miejscu dostawy. Jednocześnie pobierana będzie próbka robocza i próbka rozjemcza. Próbka rozjemcza przechowywana będzie w stanie zaplombowanym do momentu akceptacji wyników badań przez Wykonawcę.
  5. Kontrola jakości dostarczonej biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę będzie odbywała się w miejscu dostawy. Pobór i przygotowanie prób będzie wykonywał Zamawiający. Przedstawiciel Wykonawcy może być obecny przy poborze prób. Analizy wilgotności i wartości opałowej będzie wykonywało laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
  6. Podstawę dla Zamawiającego do rozliczenia się z Wykonawcą za ilość dostarczonej biomasy stanowią dokumenty magazynowe przyjęcia dostaw biomasy dla ilości co do której nie ma wątpliwości co do jej jakości.
  7. Dopuszcza się określanie kaloryczności dostarczonej biomasy na podstawie wilgotności całkowitej (wg wyników analiz laboratoryjnych) i tabeli (lub wykresu) zależności wartości opałowej od wilgotności całkowitej sporządzonej na podstawie wyników wcześniejszych laboratoryjnych badań dostarczanej biomasy uzgodnionej przez strony.
 15. W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę wyników badań partii przeprowadzonych przez Zamawiającego, badania próbek rozjemczych danej partii będą wykonane przez niezależne laboratorium certyfikowane.

 1. VIII.Warunkiudziałuwpostępowaniusposobudokonywaniaspełnianiatychwarunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 11 Regulaminu udzielania zamówień oraz spełniają warunki wymagane przez zamawiającego. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia,

e) nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 Regulaminu udzielania zamówień.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę:

 • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Wiedza i doświadczenie
 • Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu Odbiorców, dla których była wyprodukowana i dostarczona biomasa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum łącznie 20 000 mp (lub około 6500 ton) biomasy w każdym roku (2019, 2020 i 2021).
 • Należy załączyć minimum dwie referencje (minimum jedna na 1 rok) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie i prawidłowo.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. 3.Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadaniu placu i złożenia oświadczenia o posiadaniu placu, zabezpieczającego utrzymanie wymaganych zapasów zrębki energetycznej oraz że będzie przechowywał biomasę energetyczną na rzecz Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 4000mp., w odległości nie większej niż 120 km od kotłowni biomasowej oraz wskaże jego lokalizację – wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ lub Wykonawca złoży oświadczenie w którym zobowiązuje się do dysponowania placem zabezpieczającym utrzymanie wymaganych zapasów zrębki energetycznej oraz że będzie przechowywał biomasę energetyczną na rzecz Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 4000mp., w odległości nie większej niż 120 km od kotłowni biomasowej oraz wskaże jego lokalizację Zamawiającemu, nie później niż do dnia podpisania umowy – wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Osobyzdolnedowykonaniazamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Sytuacjaekonomicznaifinansowa

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów:

a) Rachunek zysków i strat za okres ostatnich dwóch lat obrotowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, należy dołączyć inne dokumenty określające wysokość przychodów. Wymaga się, aby w każdym roku obrotowym przychód netto ze sprzedaży biomasy nie był mniejszy niż 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych).

b) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów:

a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą:

- wykonawcy którego prawomocnie skazano za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych;

- podmiotu zbiorowego, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie               w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                             o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                           z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                           w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 1. Informacjalubdokumentach,jakiemajądostarczyćwykonawcywcelupotwierdzeniaspełnianiawarunkówudziałuniepodleganiawykluczeniu
 2. Oferta - wraz z ofertą należy złożyć:
 3. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium,
 4. Pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane,
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 8. Oświadczenie o posiadaniu placu lub zobowiązanie do dysponowania placem, który zabezpieczy utrzymanie wymaganych zapasów zrębki energetycznej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).

Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

 1. Wykaz Odbiorców, dla których dostarczono biomasę.
 2. Rachunek zysków i strat.
 3. P
 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca:
  1. Wykonawcy,
  2. Podmiotu zbiorowego.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 1. IX.Informacjasposobieporozumiewaniasięzamawiającegoz

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej: www.mec.mragowo.pl zakładka Przetargi.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą email Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą email, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 1. X.Osobyuprawnionedoporozumiewaniasięzwykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936 w. 214
 • w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936 w. 223

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

 1. XI.Terminzwiązania

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert, tj. do dn. 31 grudnia 2021 r.

 1. XII.Opisprzygotowania
 2. 1.Przygotowanie oferty
 3. 1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 4. 2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 5. 3.Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 6. 4.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 7. 5.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 8. 6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
 9. 7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 10. 8.Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.
 11. 9.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

1.10.Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. 2.Oferta wspólna

Ze względu na wartość przedmiotu zamówienia nie przewiduje się możliwości składania oferty wspólnej.

 1. 3.Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie (nazwie) wykonawcy wraz z adresem i numerem sprawy, oznaczona w następujący sposób: „OFERTA PRZETARGOWA BIOMASA - nie otwierać przed dniem 30 listopada 2021 r.” W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

 1. XIII.Miejsceterminskładaniai
 2. Oferty należy składać: w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, Os. Parkowe 2 (pierwsze piętro), dodnia 30.11.2021do11:50

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

1.1 Miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, ul. Os. Parkowe 2, sala konferencyjna drugie piętro, dnia 30.11.2021 r. o godz. 12:00

 1. 2.Sesja otwarcia ofert:
  1. 1.Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa i adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
  2. 2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.
  3. 3.Otwarcie ofert jest niejawne.
  4. 4.Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
  5. 5.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. 6.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 88 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek rachunkowych jego oferta zostanie odrzucona.
   1. XIV.Opissposobuceny
 2. Cena
 3. Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cenapodanawpowinnawszystkiekosztyiskładnikizwiązanezwykonaniem zamówieniawtym
 5. Cenamożebyćtylko
 6. Cenanieulegazmianieprzezważności(związania).

 1. XV.Kryteria
 2. 1.Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:

Cena – 100%

 1. 2.Wynik

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który złożył najlepszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert.

 1. XVI.Zabezpieczenienależytegowykonaniaumowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej kwoty umowy.

Zabezpieczenie to może być zawarte w następującej formie:

- pieniądzu

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

 1. XVII.Wadium

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium wnosi się:

a) w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem Wadium na przetarg - ,,Dostawa biomasy”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.

b) w poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

2. Kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w ust. 1a, należy dołączyć do oferty.

3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 23 Regulaminu udzielania zamówień.

4. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z form wymienionych w ust. 1b, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.

5. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku zamawiającego.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 1. XVIII.Umowaramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 1. XIX.Aukcjaelektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 1. XX.Informacjedotyczącewalutwjakichmogąbyćprowadzonerozliczeniamiędzyzamawiającymawykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 1. XXI.Zwrotkosztówudziałuwpostępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. XXII.Warunkiumowy
 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający.
 4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
 5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie) umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

 1. XXIII.Zmianaumowy

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 1. XXIV.Informacjeformalnościach,jakiepowinnyzostaćdopełnionepowyborzewceluzawarciaumowy

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego.

 1. XXV.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W postępowaniu prowadzonym na podstawie niniejszego Regulaminu Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień Regulaminu może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

 1. XXVI.OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi.

 1. XXVII. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 1. XXVIII.Postanowieniakońcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad:

 1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
 3. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 4. zamawiający udostępnia dokumenty poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, poprzez przesłanie kopii pocztą, pocztą email zgodnie z wyborem wnioskodawcy we wniosku. Jeżeli kopiowanie będzie przebiegać za pomocą kserokopiarki zamawiającego, odbywać się to będzie odpłatnie, cena za 1 stronę (A4) 0,35 zł,
 5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień oraz Kodeks cywilny.

W oparciu o § 19 Regulaminu Udzielania Zamówień Zamawiający zastrzega prawo unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 1. XXIX.Inneinformacje

Zadanie finansowane z środków własnych.

 1. XXX.Załącznikidosiwz
 2. Wzór formularza oferty – Załącznik Nr 1.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik Nr 2.
 4. Oświadczeniazałącznik Nr 3.
 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4.
 6. Oświadczenie – Załącznik Nr 5.
 7. Wykaz Odbiorców, dla których dostarczono biomasę - Załącznik Nr 6.
 8. Wzór umowy – Załącznik Nr 7.

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

OFERTA

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................................

Telefon: ....... ....................................................

Fax: ....... ...........................................................

NIP:...................................................................

REGON..............................................................

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:

Dostawę biomasy na cele energetyczne”

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w dokumentacji zamówienia:

Zadanie 1

Biomasa o nazwie Zrębka energetyczna, wraz z dostawą - za cenę netto za 1 mp (metr przestrzenny) …………………… zł + ..… % VAT = ……………………. zł. brutto (słownie: ……………………………………………………………………...………………...………….. zł),

tj. za łączną cenę: ...................... zł/1mp (brutto) x 5300mp = ...................... zł brutto, (słownie .............................................................................................................................................. złotych).*

Zadanie 2

Biomasa o nazwie Zrębka leśna, wraz z dostawą - za cenę netto za 1 mp (metr przestrzenny) …………………… zł + ..… % VAT = ……………………. zł. brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………..………….. zł).

tj. za łączną cenę: ...................... zł/1mp (brutto) x 39000mp = ...................... zł brutto, (słownie .............................................................................................................................................. złotych).*

Łączna cena za realizację dostaw wynosi: .................. zł netto +   ...... %VAT = ............................ . zł (brutto), (słownie ................................................................................……………………….... złotych).

 1. Oświadczamy, że oferowana cena obejmuje całość zadania objętego zamówieniem w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ceną ryczałtową.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy całą dokumentację zamówienia, określającą przedmiot zamówienia.
 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. Oświadczamy, że zamierzam / nie zamierzam powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia w części: ………………………………………………………….………………….. .*
 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy (projekt) wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 7. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy zgodnie z poniższym harmonogramem:

Miesięcznie dostawy będą wynosiły (zrębka asortymentu „zrębka energetyczna” + zrębka asortymentu „zrębka leśna")*:

   w lutym               2022 r. – 1500mp = 1500mp + 0mp*

   w marcu              2022 r. – 7000mp = 2000mp + 5000mp*

   w kwietniu          2022 r. – 5500mp = 500mp + 5000mp*

   w maju                2022 r. – 2700mp = 200mp + 2500mp*

   w czerwcu           2022 r. – 1500mp = 200mp + 1300mp*

   w lipcu                2022 r. - 1500mp = 200mp + 1300mp*

   w sierpniu           2022 r. - 1500mp = 200mp + 1300mp*

   we wrześniu        2022 r. - 3000mp = 500mp + 2500mp*

   w październiku   2022 r. - 5600mp = 0mp + 5600mp*

   w listopadzie       2022 r. – 6500mp = 0mp + 6500mp*

   w grudniu            2022 r. – 8000mp = 0mp + 8000mp*

Razem w 2022 roku 44300mp …………… = 5300mp zrębki energetycznej + 39000mp zrębki leśnej.*

Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

 1. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego postępowania jako wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączniki do oferty i dokumenty)

 1. Oferta
 2. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium
 3. Pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Oświadczenie o posiadaniu placu, który zabezpieczy utrzymanie wymaganych zapasów zrębki energetycznej
 8. …………………………………………………………………………………………...

* - niepotrzebne skreślić

................................dnia................. 2021 r.

                                                                   ……………...........................................................................

                                                                   (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych)

Załącznik nr 2

................................................

   pieczęć wykonawcy

         ................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dostawa biomasy energetycznej”

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, składane na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: dostawa biomasy energetycznej, prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie oświadczam, co następuje:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia,

e) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 Regulaminu udzielania zamówień.

                                                       .................................................................................

                                               (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3

................................................

   pieczęć wykonawcy

         ................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dostawa biomasy energetycznej”

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: dostawa biomasy energetycznej, prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie oświadczam, co następuje:

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w oparciu o warunki opisane w SIWZ zgodnie z § 11 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień.

                                                       .................................................................................

                                               (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 4

................................................

   pieczęć wykonawcy                                     ................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dostawa biomasy energetycznej”

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: dostawa biomasy energetycznej, prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie oświadczam, co następuje:

 1. Przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r. poz. 184, 1616 i 1634) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, w niniejszym postępowaniu.
 2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

...........................................................................................................................................

 1. Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania
  z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ złożone oferty obejmują odrębny przedmiot zamówienia.

*Niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z niniejszym oświadczeniem informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

                                                        .................................................................................

                                               (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5

................................................

   pieczęć wykonawcy

         ................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE POSIADANIA PLACU

Dostawa biomasy energetycznej”

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE POSIADANIA PLACU

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: dostawa biomasy energetycznej, prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że posiadamy plac, zabezpieczający utrzymanie wymaganych zapasów zrębki energetycznej w ilości nie mniejszej niż 4000mp., w odległości nie większej niż 120km od kotłowni biomasowej, ……………………………………………………………………………………………. . *

                                               adres lokalizacji placu składowego

Oświadczam ze zobowiązujemy się do dysponowania placem zabezpieczającym utrzymanie wymaganych zapasów zrębki energetycznej oraz że będziemy przechowywali biomasę energetyczną na rzecz Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 4000mp., w odległości nie większej niż 120km od kotłowni biomasowej oraz wskażemy lokalizację placu Zamawiającemu, nie później niż do dnia podpisania umowy.*

*Niepotrzebne skreślić

                                                       .................................................................................

                                               (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 6

................................................

   pieczęć wykonawcy

         ................................... dnia ........................

WYKAZ ODBIORCÓW BIOMASY

Dostawa biomasy energetycznej”

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

WYKAZ ODBIORCÓW BIOMASY

Wykaz Odbiorców, dla których była wyprodukowana i dostarczona biomasę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum łącznie 20 000 mp (lub równoważnie 6 500 ton) biomasy w każdym roku (2019, 2020 i 2021).

Zakres dostawy

Nazwa i adres Wykonawcy,

który świadczył dostawę

Nazwa i adres Zamawiającego

na rzecz którego świadczona była dostawa

Data wykonania dostawy

(dzień-miesiąc-rok

Wielkość całkowita

zamówienia

W okresie trzech ostatnich lat minimum łącznie 20 000 mp (lub równoważnie 6 500 ton) biomasy w każdym roku.

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć minimum 2 referencje (minimum jedna na 1 rok) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie i prawidłowo.

                                                                ...........................................................................

                                               (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 7

UMOWA DOSTAWY BIOMASY ENERGETYCZNEJ NR ………..

zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy               w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.819,900 zł,  zwanym dalej „Zamawiającym

reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – Przemysława Budzyńskiego,  

a

......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:

…..................................................................................................................................................

treści następującej:

                                                                         § 1

Definicje

Ilekroć w umowie jest mowa o dostawie – należy przez to rozumieć ilość biomasy dostarczonej i rozładowanej w miejscu wskazanym w umowie i po pobraniu próbki do badań fizykochemicznych.

§ 2

Opis przedmiotu umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminach określonych w § 3 biomasę energetyczną w ilości 44300mp:

Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania:

Zadanie 1 - dostawa biomasy na cele energetyczne asortymentu „zrębka leśna” w ilości 39000 mp = ok. 11700 Mg = ok. 105300 GJ, o parametrach:    

Parametr Jednostka Wartości min/max
Min Max
Gęstość paliwa kg/m3 250 400
Frakcja zasadnicza (3,15 < P ≤ 100 mm) – min. 75% objętości paliwa % masy ≥ 65   100
Duże gabaryty (> 150mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Małe gabaryty (≤ 3,15mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Max długość kawałków (≤ 350mm) % masy - ≤ 1
Pole przekroju grubej frakcji cm2 > 0.5 ≤ 6
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości
Min Max
Wilgotność w-% 30 55
Popiół w-% d - 5,5
Wartość kaloryczna w stanie roboczym MJ/kg 6,5 14
Zawartość liści i igieł w-% d <20
Zawartość kory (jako kora samoistna) w-% d <15

Zadanie II - dostawa biomasy na cele energetyczne asortymentu „zrębka energetyczna” w ilości 5300 mp = ok. 1590 Mg = ok. 14310 GJ, o parametrach:

Parametr Jednostka Wartości min/max
Min Max
Gęstość paliwa kg/m3 250 400
Frakcja zasadnicza (3,15 < P ≤ 100 mm) – min. 75% objętości paliwa % masy ≥ 65 100
Duże gabaryty (> 150mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Małe gabaryty (≤ 3,15mm) – max. 10% objętości paliwa % masy - ≤ 10
Max długość kawałków (≤ 350mm) % masy - ≤ 1
Pole przekroju grubej frakcji cm2 > 0.5 ≤ 6
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości
Min Max
Wilgotność w-% 30 55
Popiół w-% d - 3
Wartość kaloryczna w stanie roboczym MJ/kg 8,5 14
Zawartość liści i igieł w-% d <3
Zawartość kory w-% d <3

2 Biomasa na cele energetyczne będzie również spełniała inne wymagania :

 • Dostarczona biomasa wyprodukowana będzie wyłącznie w procesie mechanicznego przygotowania surowca - w sposób nie powodujący zanieczyszczenia substancjami chemicznymi.
 • Biomasa nie będzie wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne, metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki.
 • Biomasa nie będzie wytwarzana z torfu, frakcji torfowych, ksylitowych i kopalnych (w tym uwęglonych skamieniałości pochodzenia biomasowego) i nie będzie zawierała domieszek w/w substancji.
 • W dostarczonej biomasie nie będzie zanieczyszczeń stałych, takich jak: kamienie, tworzywa sztuczne, metal, ziemia, piasek, darń, guma, tkaniny, bryły lodu i śniegu itp. oraz widocznych śladów procesów gnilnych, pleśni i grzybów.

§ 3

Termin wykonania umowy

 1. Ustala się następujący termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., według następującego harmonogramu:

Miesięcznie dostawy będą wynosiły (zrębka asortymentu „zrębka energetyczna” + zrębka asortymentu „zrębka leśna”):

   w lutym               2022 r. – 1500mp = 1500mp + 0mp

   w marcu              2022 r. – 7000mp = 2000mp + 5000mp

   w kwietniu          2022 r. – 5500mp = 500mp + 5000mp

   w maju                2022 r. – 2700mp = 200mp + 2500mp

   w czerwcu           2022 r. – 1500mp = 200mp + 1300mp

   w lipcu                2022 r. - 1500mp = 200mp + 1300mp

   w sierpniu           2022 r. - 1500mp = 200mp + 1300mp

   we wrześniu        2022 r. - 3000mp = 500mp + 2500mp

   w październiku   2022 r. - 5600mp = 0mp + 5600mp

   w listopadzie       2022 r. – 6500mp = 0mp + 6500mp

   w grudniu            2022 r. – 8000mp = 0mp + 8000mp

Razem w 2022 roku 44300mp = 5300mp zrębki energetycznej + 39000mp zrębki leśnej.

 1. Strony dopuszczają zmiany terminu dostaw określonych w harmonogramie dostaw, o którym mowa w ust. 1. Nowy termin powinien być jednak uzgodniony nie później niż 14 dni przed terminem dostawy określonym w harmonogramie dostaw.
 2. Uzgodnienia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
 3. Zachowuje się terminy płatności wynikające z harmonogramu dostaw, o których mowa w ust. 1, dla dostaw, które zgodnie z ustaleniami w trybie ust. 2, mają być realizowane wcześniej, aniżeli wynika to z harmonogramu dostaw, chyba że Strony postanowią inaczej.
 4. Uzgodnienie powinno być potwierdzone drogą elektroniczną lub drogą pocztową.
 5. Odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, jest pracownik Zamawiającego Łukasz Bieńko tel. 89 7416936 w. 214.
 6. Odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, jest ……………………………………………………………..…………………………………
 7. Dostawy muszą być realizowane transportem samochodowym przy pomocy zestawów samowyładowczych o objętości min 70 mp (kontenery) lub 80 mp (ruchoma podłoga).
 8. Dostawy będą realizowane w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 7.00-15.00
 9. Z uwagi na to, że dostawy asortymentu „zrębka energetyczna” będzie odbywała się na teren Placu Biomasy, dostawy na dany miesiąc mogą odbywać się w dowolnych ilościach tygodniowo po uzgodnieniu tego z Zamawiającym.
 10. Dostawy asortymentu „zrębka leśna” będą odbywać się na teren podręcznego składu opału obok ruchomej podłogi kotła, którego pojemność jest ograniczona włącznie z zasobnikiem paliwa kotła do około 1200mp. Z uwagi na to dostawy tego asortymentu będą odbywały się systematycznie w dniach poniedziałek-piątek w ilościach gwarantujących utrzymanie zapasu tego paliwa w tym miejscu w ilości co najmniej 600mp w sezonie grzewczym (od listopada do marca).
 11. Dopuszcza się inne ilości dostaw niż te określone w harmonogramie dostawy biomasy po pisemnym (mailowym) uzgodnieniu tego z Zamawiającym.
 12. Ilość zamawianej biomasy energetycznej może być zmniejszona lub zwiększona o 15%. Zmniejszenie lub zwiększenie nie stanowi podstawy do naliczania przez Wykonawcę kar umownych. W tym przypadku nie będzie stosowany § 8 umowy.Zmiana ilości dostarczonego opału nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe i prawne dla zamawiającego.
 13. Za dostawy zgodne z harmonogramem uznaje się dostawy w ilości odbiegające o +⁄– 5% od zapisanych w pkt 2.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości miesięcznych w rozliczeniu rocznym na skutek wymogów technologicznych, np. zatrzymania ruchu kotła lub warunków atmosferycznych. Nie stanowi to podstawy naliczania przez Wykonawcę kar umownych, jeśli umowa będzie wydłużona do czasu dostawy zakontraktowanej biomasy na określony rok.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia dostaw biomasy nie spełniających wymaganych parametrów umownych. Wykonawca niezwłocznie usunie zakwestionowane dostawy na własny koszt w przypadku dostarczenia biomasy niezgodnej z parametrami umownymi oraz niezwłocznie dostarczy biomasę o wymaganych parametrach. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanej biomasy ma obowiązek zgłoszenia tego Wykonawcy w ciągu 1 dnia roboczego oraz dostarczy wyniki badań laboratoryjnych w czasie nie przekraczającym 7 dni roboczych.
 16. W przypadku dostarczenia biomasy o parametrach niezgodnych z umownymi jest możliwe przyjęcie za zgodą Zamawiającego takiej biomasy do magazynu po uzgodnieniu wysokości ewentualnej rekompensaty za obniżenie parametrów. Wysokość ewentualnej rekompensaty powinna być nie niższa niż proporcjonalność obniżenia parametru.
 17. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę ilości biomasy równoważnej zareklamowanej ilości o wymaganych parametrach w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji Wykonawcy, Zamawiający może zakupić wymaganą do bieżącej eksploatacji ilość biomasy o parametrach zgodnych z umownymi na wolnym rynku oraz obciążyć różnicą pomiędzy ceną Wykonawcy a jej wolnorynkową wartością Wykonawcę.
 18. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy sprzedający dopuści do rażącego niedotrzymania warunków umowy.
 19. Wykonawca ze względu na ograniczone możliwości składowania biomasy na terenie Zamawiającego i utrudnione w związku z tym utrzymywanie wymaganych zapasów paliwa (zgodnie z art. 10 Prawa Energetycznego) będzie na własnych składach przechowywał biomasę energetyczną na rzecz Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż maksymalne 20-dniowe zapotrzebowanie miesięczne instalacji, tj. 4000mp. Odległość miejsca składowania od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 120km. Ilość składowanej biomasy we wskazanym przez Wykonawcę miejscu może być kontrolowana przez Zamawiającego. Stwierdzenie przez Zamawiającego niedotrzymywania ilości wymaganego zapasu biomasy jest rażącym niedotrzymaniem warunków umowy. Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia zapasów do wymaganej wielkości w czasie maksymalnie 14 dni.
 20. Zasady rozliczenia ilości dostarczanej biomasy:
 21. Rozliczenie ilości biomasy dostarczanej transportem samochodowym odbywa się na podstawie pomiaru objętości dostarczonej biomasy na pojeździe w miejscu dostawy.
 22. Na każde żądanie Zamawiającego może by przeprowadzony pomiar wagi dostarczonej na pojeździe biomasy na legalizowanej wadze znajdującej się na terenie Kotłowni Zamawiającego.
 23. Koszty ważenia w miejscu dostawy każdej pojedynczej dostawy biomasy ponosi Zamawiający.
 24. Pobór próbek dostarczanej biomasy odbywa się w miejscu dostawy. Jednocześnie pobierana będzie próbka robocza i próbka rozjemcza. Próbka rozjemcza przechowywana będzie w stanie zaplombowanym do momentu akceptacji wyników badań przez Wykonawcę.
 25. Kontrola jakości dostarczonej biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę będzie odbywała się w miejscu dostawy. Pobór i przygotowanie prób będzie wykonywał Zamawiający. Przedstawiciel Wykonawcy może być obecny przy poborze prób. Analizy wilgotności i wartości opałowej będzie wykonywało laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
 26. Podstawę dla Zamawiającego do rozliczenia się z Wykonawcą za ilość dostarczonej biomasy stanowią dokumenty magazynowe przyjęcia dostaw biomasy dla ilości co do której nie ma wątpliwości co do jej jakości.
 27. Dopuszcza się określanie kaloryczności dostarczonej biomasy na podstawie wilgotności całkowitej (wg wyników analiz laboratoryjnych) i tabeli (lub wykresu) zależności wartości opałowej od wilgotności całkowitej sporządzonej na podstawie wyników wcześniejszych laboratoryjnych badań dostarczanej biomasy uzgodnionej przez strony.
 28. W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę wyników badań partii przeprowadzonych przez Zamawiającego, badania próbek rozjemczych danej partii będą wykonane przez niezależne laboratorium certyfikowane.

§ 4

 1. Cena, po której Zamawiający nabywa towar:

Zadanie 1

Biomasa o nazwie Zrębka energetyczna, wraz z dostawą - za cenę netto za 1 mp (metr przestrzenny) …………………… zł + ..… % VAT = ……………………. zł. brutto (słownie: ………………………………………………………………...………………...………….. zł),

tj. za łączną cenę: ...................... zł/1mp (brutto) x 5300mp = ...................... zł brutto, (słownie ....................................................................................................................................... złotych).

Zadanie 2

Biomasa o nazwie Zrębka leśna, wraz z dostawą - za cenę netto za 1 mp (metr przestrzenny) …………………… zł + ..… % VAT = ……………………. zł. brutto (słownie: ……………………………………………………….…………………………..………….. zł).

tj. za łączną cenę: ...................... zł/1mp (brutto) x 39000mp = ...................... zł brutto, (słownie ........................................................................................................................................ złotych).

Łączna cena za realizację dostaw wynosi: .................. zł netto +   ...... %VAT = .................... . zł (brutto), (słownie ...............................................................……………………….... złotych).

Łączna cena za realizację dostaw wynosi: .......................... zł + ...... %VAT = ................................ zł (brutto), (słownie ..........................………………………….... złotych).

 1. Strony zgodnie ustalają, iż w trakcie trwania umowy obowiązuje stała cena ryczałtowa
  za 1 mp wraz z dostawą.
 2. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy nr: ………………………………………………………….…..…..
 3. Faktury bieżące należy wystawiać w cyklach nie krótszych niż czternastodniowe,
  na podstawie w/w ceny oraz ilości dostarczonej biomasy.
 4. Ostatnia z w/w faktur zostaje wystawiona w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
 5. Należność płatna będzie w terminie 30 dni od daty wpływu właściwie wystawionej faktury do Zamawiającego.
 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przekazywania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
 2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki po terminie uzgodnionym w miesięcznym harmonogramie dostaw biomasy.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 10 dni.
 4. Obok kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
  na zasadach ogólnych.
 5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie
  pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 6. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, a jego koniec musi przypadać na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
 7. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest
  do realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem.

§ 6

 1. W przypadku rażącego niewywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
 2. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty z tytułu niezrealizowania zamówionej ilości biomasy w ustalonych terminach, Wykonawca zapewni ich pokrycie w całości.

§ 7

Strony mają prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

-        Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % od wartości niedostarczonego z jego winy towaru w terminie wskazanym w zapotrzebowaniu;

-        Zamawiający zapłaci karę w wysokości 0,1 % od wartości nieodebranego z jego winy
towaru wskazanego wg zapotrzebowania,

-        zapłacenie kar umownych nie zwalnia z naprawienia szkody wynikłej z niewykonania                           lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, o ile poniesiona szkoda przewyższa karę umowną,

-        kary naliczone przez Zamawiającego mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§9

 1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy stosuje się właściwe przepisy prawa cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.
 4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do sporządzenia oferty na dostawę biomasy energetycznej.  

§ 10  

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31.12.2022 r.

§11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Przetarg na dostawę biomasy energetycznej docx 111.11 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19 listopad 2021 12:14 Super User