Mrągowo, dn. 28.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie Osiedle Parkowe 2,
11-700 Mrągowo, służące działalności sektorowej, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisów ustawy ”Prawo zamówień publicznych”.

1. Nazwa i adres oraz siedziba zamawiającego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo os. Parkowe 2

tel. 89 7416936    

www.mec.mragowo.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb i rodzaj zamówienia

Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia – usługi      

 

3. Przedmiot zamówienia                        

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania - budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie”:

1. Przyłączenie budynku mieszkalnego ul. Roosevelta 31 do sieci ciepłowniczej (dz. nr 5-202/4),
w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy:

 1. Przyłącze cieplne,    
 2. Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu 70 kW. (Qco = 0,05 MW; Qcw = 0,02 MW);

2. Przyłączenie budynku mieszkalnego ul. Mrongowiusza 4 do sieci ciepłowniczej (dz. nr 5-36/4),
w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy:

 1. Przyłącze cieplne,
 2. Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu 70 kW. (Qco = 0,05 MW; Qcw = 0,02 MW);

3. Przyłączenie nowoprojektowanego budynku mieszkalnego ul. Giżyckiej dz. nr 153/8 obręb 2 i 262/10 obręb 5, do sieci ciepłowniczej, w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy::

 1. Przyłącze cieplne,      
 2. Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu 490 kW. (Qco = 0,28 MW; Qcw = 0,21 MW);

4. Przyłączenie budynku mieszkalnego ul. Żołnierska 7 (dz. nr 6-218/3) do sieci ciepłowniczej,
w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy:            

 1. Przyłącze cieplne,
 2. Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu 33,2 kW. (Qco = 0,021 MW; Qcw = 0,0122 MW);

5. Przyłączenie budynku mieszkalnego ul. Królewiecka 26A (dz. nr 4-144/27) do sieci ciepłowniczej, w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy:

 1. Przyłącze cieplne,
 2. Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu 100 kW. (Qco = 0,0698 MW; Qcw = 0,0302 MW);

6. Przyłączenie budynku mieszkalnego ul. Królewiecka 27 (dz. nr 4-157/8) do sieci ciepłowniczej,
w terminie 80 dni od dnia podpisania umowy:

 1. Przyłącze cieplne,
 2. Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu 50 kW. (Qco = 0,05 MW);
  1. Przyłączenie budynku mieszkalnego ul. Oficerska 2A (dz. nr 8/5 obręb 6) do sieci ciepłowniczej,
   w terminie 80 dni od dnia podpisania umowy:
 3. Przyłącze cieplne,
 4. Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu 150 kW. (Qco = 0,1 MW; Qcw = 0,05 MW);

8. Przyłączenie budynku mieszkalnego ul. Oficerska 1A (dz. nr 232/1 i 232/4 obręb 5) do sieci ciepłowniczej, w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy:

   1) Przyłącze cieplne,

   2) Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu 40 kW. (Qco = 0,02 MW; Qcw = 0,02 MW).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o wystawione warunki przyłączeniowe dostępne w siedzibie zamawiającego.

Wymagana wizja lokalna.

4. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

5. Terminy wykonania zamówienia i miejsce robót

 • Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.      
 • Wymaga się wykonanie zamówienia w terminach opisanych w przedmiocie zamówienia (w zależności od przyłączeń, od 60 dni do 180 dni od dnia podpisania umowy).
 • Miejsce realizacji: Mrągowo.

6. Warunki udziału w postępowaniu              

1) W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy uzyskali SIWZ oraz spełniają warunki w nim zawarte, tj.:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał:

- co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej o średnicy minimum DN 40 mm oraz długości minimum 150 m,

- co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu w ramach jednej umowy/zlecenia co najmniej 3 węzłów cieplnych dwufunkcyjnych z instalacją elektryczną i AKPiA o zapotrzebowaniu mocy dla potrzeb CO min. 20 kW i dla potrzeb CW min. 10 kW.

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania zgodnie z obowiązującą ustawą (z dn. 07.07.1994 r. z późn. zm.) Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz będzie pełniła funkcję projektanta i będzie posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu Udzielania Zamówień.

f) przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, potwierdzonej przez zamawiającego.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawca występujący samodzielnie.

3) Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, według zasady ,,spełnia–nie spełnia”.

4) Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają złożyć wykonawcy na podstawie § 11 i § 12 Regulaminu Udzielania Zamówień, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ);

2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 SIWZ);

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 SIWZ),

- dla osoby wskazanej jako projektant – aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego, stwierdzającą uzyskanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych lub odpowiadający jej dokument równoważny wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego poświadczające wpis na listę członków tej izby, z określonym terminem ważności.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie:

 • w zakresie braku podstaw do wykluczenia (pkt 1 i 2 oświadczenia), składa każdy z wykonawców,
 • w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt 3 oświadczenia), składa wykonawca, który wykazuje jego spełnienie.

b) dokumenty, o których wyżej mowa, składa ten lub ci z wykonawców, który lub którzy wykazywać będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego dokumenty dotyczą.

4) Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej(sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6).

 1. 6.Wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert    

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 08.04.2022 r. do godz. 11:50
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.04.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, drugie piętro sala konferencyjna,

10. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą wynosi 45 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego,

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936
 • w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

13. Zamawiający unieważnia postępowanie stosownie do treści § 19 Regulaminu.

UWAGA !

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego, unieważnienia postępowania lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacji nie uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych – Ciepłownictwo Powiatowe Program NFOŚiGW w Warszawie.

14. Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) do SIWZ będą publikowane na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 29 marzec 2022 05:59 Super User