Mrągowo, 23-12-2020 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” o udzielenie zamówienia sektorowego na wykonanie przedsięwzięcia " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasyzgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie oraz procedurami zawierania umów wynikającymi z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Na podstawie § 44, regulaminu wewnętrznego udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie oraz procedurami zawierania umów wynikającymi z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20207, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum firm:

KONMET KONSORCJUM:

Lider konsorcjum: KONMET S.C. Henryk Dąbrowski Ilona Dąbrowska ul. Bolesława Chrobrego 26A, 13-100 Biskupiec

Członek konsorcjum: GRAS Energia Sp. z o.o.

ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny i oceny technicznej.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Wartość

(brutto)

1 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów 30.579.044,76 zł
2

Elektrotermex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bohaterów Westerplatte 507-410 Ostrołęka

23.336.494,50 zł
3

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: E. Energija Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk

Członek konsorcjum: UAB Energijos Taupymo Centras Pramones g. 8 K2-1, LT-35100 Poniewież, Litwa

20.661.540,00 zł
4

KONMET KONSORCJUM:

Lider konsorcjum: KONMET S.C. Henryk Dąbrowski Ilona Dąbrowska ul. Bolesława Chrobrego 26A, 13-100 Biskupiec

Członek konsorcjum: GRAS Energia Sp. z o.o.

20.268.924,00 zł

  1. Liczba ważnych ofert podlegających ocenie: 3
  2. Liczba ofert odrzuconych: 1
  3. Zestawienie punktacji ofert – wg kryteriów w SIWZ - podlegających ocenie:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena Liczba pkt w kryterium lokalizacja kotłowni Liczba pkt w kryterium wartość NPV Razem
1

6,63

10,00 46,68

63,31

2 Oferta odrzucona
3

9,81

10,00 65,88

85,69

4

10,00

10,00 80,00

100,00

Umowa z wybranym Oferentem może zostać zawarta w terminie określonym w § 46 regulaminu wewnętrznego udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie.

  1. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Oferenta odrębnym pismem.
  2. Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej zostały określone w § 57 i § 58 regulaminu wewnętrznego udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie.

 

W sekcji Załączniki znajduje się skan podpisanego pisma.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 874.58 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 23 grudzień 2020 13:23 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 23 grudzień 2020 13:24 Super User