Mrągowo, dn. 22.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na wykonanie sieci, przyłącza cieplnego z rur preizolowanych i węzła cieplnego w Mrągowie

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie Osiedle Parkowe 2,
11-700 Mrągowo, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisów ustawy ”Prawo zamówień publicznych”.

1. Nazwa i adres oraz siedziba zamawiającego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo

os. Parkowe 2

tel. 89 7416936

www.mec.mragowo.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb i rodzaj zamówienia

Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

3. Przedmiot, wielkość i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27).

1.1. Sieć cieplna

 • Włączenie do istniejącej sieci z rur preizolowanych 2 x 219,1/315 w ul. Mazurskiej (dz. nr 178/28 obręb 4) trójnikiem prefabrykowanym, wcinką na gorąco,
 • Zawory odcinające z odpowietrzeniem preizolowane,
 • Długość sieci:
 • Zasilanie Ø 114,3/225;Powrót   Ø 114,3/200;L = 2 x 170,6 m
 • Zasilanie Ø   88,9/200;Powrót   Ø   88,9/160;L = 2 x   91,7 m

1.2. Przyłącze

 • Zawory odcinające preizolowane (w budynku),
 • Długości przyłącza:
 • Zasilanie Ø   60,3/140;Powrót   Ø   60,3/125;L = 2 x   66 m

1.3. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego z instalacją elektryczną i AKPiA

 • Centralne ogrzewanie 69,8 kW
 • Ciepła woda użytkowa88,5 kW

4. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

5. Terminy wykonania zamówienia i miejsce robót

 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 • Termin zakończenia robót ustala się: na dzień 30.06.2023 r.
 • Miejsce realizacji robót: Mrągowo.

6. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy uzyskali SIWZ oraz spełniają warunki w nim zawarte.

7. Wadium

Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł

- w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert,

- w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, najpóźniej w terminie składania oferty.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert    

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2023 r. do godz. 11:50
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, drugie piętro sala konferencyjna.    

10. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą do dnia 11 kwietnia 2023 r.

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936
 • w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania przetargowego lub unieważnienia postępowania

14. Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) do SIWZ będą publikowane na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi

Mrągowo 22 luty 2023 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE SIECI I PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO Z RUR PREIZOLOWANYCH ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO W MRĄGOWIE

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie os. Parkowe 2, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - ,,Wykonanie sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, na terenie Miasta Mrągowo”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.

w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

Tryb – przetarg nieograniczony

Rodzaj – roboty budowlane

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

I. Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.819.900,-, KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 • wykonawcę będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2;
 • kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie możliwy jest pod nr tel. 89 741 69 36 i poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w godzinach pracy: 7:00 – 15:00;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę sieci, przyłącza i węzła cieplnego;    
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia składanej oferty.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;      

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27), na terenie Miasta Mrągowo.

III. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia podano w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ.

IV. Terminy wykonania zamówienia i miejsce robót

 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 • Termin zakończenia robót ustala się: na dzień 30.06.2023 r.
 • Miejsce realizacji robót: Mrągowo.

V. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z postępowania

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. Wniesienie wadium w wysokości, terminie i na warunkach wymienionych w punkcie XI niniejszej specyfikacji.
 2. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z punktem VI oraz w miejscu i terminie określonym w punkcie VIII niniejszej specyfikacji.
 3. Spełnienie wymagań określonych w pkt. V niniejszej specyfikacji. Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                    

2, O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania;
 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. wykonawców których prawomocnie skazano za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 6. wykonawców w stosunku do których występują przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy w szczególności:

 1. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 2. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
 3. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

VI. Sposób przygotowania oferty, wykaz oświadczeń lub dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania

1. Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z pełną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu zamawiającego i dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy.

2. Oferta oraz załączniki powinny być napisane w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonym Formularzem Ofertowym /zał. nr 2/. Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.

3. Oferta winna zawierać:

 1. pełną nazwę wykonawcy, jego adres wraz z nr. tel., adresem email i datą sporządzenia oferty,
 2. cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie wraz z obowiązującym podatkiem VAT, w układzie jak w ,,Formularzu Ofertowym”,
 3. upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania wykonawcy (nie dotyczy władz statutowych firmy wykonawcy),
 4. wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom,
 5. sposób ustalenia ceny - kosztorys ofertowy w rozbiciu na poszczególne elementy: sieć i przyłącze cieplne, węzeł (każde oddzielnie),
 6. wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego,      
 7. gwarancję na wykonane roboty na okres 60 miesięcy,
 8. zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość, formę i termin udzielenia zabezpieczenia,
 9. kopię dowodu wpłaty wadium.

3.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 2 zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów:

 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. wykazu wykonanych co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2020-2022) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów:

 1. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 2. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. Dokumenty wymagane przez zamawiającego są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.

6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane
i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych
w specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.

VII. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami, przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ na swojej stronie internetowej pod adresem w zakładce przetargi.
 2. Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego.
 3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.
 4. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na swojej stronie internetowej,
 5. Jeżeli zamawiający uzna, że w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,

2. Sposób i forma przekazywania dokumentów

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, mogą być one poprzedzone pocztą elektroniczną e-mailową.
 2. Zamawiający wymaga składanie ofert w formie pisemnej.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936
 2. w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

4. Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) do SIWZ będą publikowane na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi.

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert    

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat w terminie do dnia 09.03.2023 r. do godz. 11:50

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2,
w dn.
09.03.2023 r. o godz. 12:00, II piętro sala konferencyjna.

3. Ofertę należy zapakować w kopertę {opakowanie}.

4. Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – „Budowa sieci i przyłączy cieplnych”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

5. Na życzenie wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana koperta z ofertą.

6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

7. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.

IX. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą do dnia 11 kwietnia 2023 r.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie, sposób wyboru wykonawcy

1. Postanowienia ogólne:

a) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,

b) Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli stwierdzi nieprawdę                     w złożonych oświadczeniach i dokumentach,

c) Oceny oferty i wyboru wykonawcy dokona komisja powołana przez zamawiającego.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100% . Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryterium.

Kryteriami oceny są:

X = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych, za jaką wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie

– waga kryterium k = 100%, gdzie:

X x 100

XI. Wadium.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych):

a) w pieniądzu, najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Wpłata na konto Miejskiej Energetyki Cieplnej w Banku PKO BP S.A. Oddział Centrum Mrągowo, nr konta: 19102036390000830200580936 z dopiskiem – Wadium na przetarg – „Budowa sieci i przyłączy cieplnych”. Jako termin, przyjmuje się datę i godzinę wpływu gotówki na konto Zamawiającego.

b) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Dokumenty związane ze złożeniem wadium w jednej z w/w form, winny być złożone u Głównej Księgowej Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpóźniej w terminie składania oferty.

2. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku zamawiającego.

3. Wadium wniesione w pieniądzu wybranego wykonawcy zostanie przeniesione w części lub całości, w dniu podpisania umowy na rachunek depozytowy jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Nie wykorzystana część wadium zostanie zwrócona wykonawcy                         w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

3. Wybrany wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu umowy, w terminie podanym przez zamawiającego. W przypadku odmowy podpisania umowy, wybrany wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego.

4. Podpisanie umowy musi poprzedzać wniesienie w ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone zostały w umowie.

6. W postępowaniach prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności takie jak odwołanie, czy skarga. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień Regulaminu może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

UWAGA !

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania przetargowego lub unieważnienia postępowania.

Niniejsza SIWZ stanowi całość z następującymi załącznikami:

1. Zakres zamówienia                                                                                   - Załącznik Nr 1,

2. Formularz ofertowy                                                                                 - Załącznik Nr 2,

3. Wzór umowy                                                                                            - Załącznik Nr 3,

4. Oświadczenie dotyczące podwykonawców                                             - Załącznik Nr 4,

5. Wykaz wykonanych robót                                                                        - Załącznik Nr 5,

6. Oświadczenie dotyczące przeciwdziałania wspieraniu agresji

   na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego          - Załącznik Nr 6.

Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                                                                             z dnia 22 lutego 2023 r.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

I.   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27).

1.1. Sieć cieplna

 • Włączenie do istniejącej sieci z rur preizolowanych 2 x 219,1/315 w ul. Mazurskiej (dz. nr 178/28 obręb 4) trójnikiem prefabrykowanym, wcinką na gorąco,
 • Zawory odcinające z odpowietrzeniem preizolowane,
 • Długość sieci:
 • Zasilanie Ø 114,3/225;Powrót   Ø 114,3/200;L = 2 x 170,6 m
 • Zasilanie Ø  88,9/200;Powrót   Ø   88,9/160;L = 2 x   91,7 m

1.2. Przyłącze

 • Zawory odcinające preizolowane (w budynku),
 • Długości przyłącza:
  1. 1.
  2. 2.
 • Zasilanie Ø   60,3/140;Powrót   Ø   60,3/125;L = 2 x   66 m

1.3. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego z instalacją elektryczną i AKPiA

 • Centralne ogrzewanie 69,8 kW
 • Ciepła woda użytkowa88,5 kW

II. Załączona dokumentacja:

 1. 1.Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A – Sieć, przyłącze i węzeł:
  1. 1.0.Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami
  2. 1.1.Projekt techniczny wraz z przedmiarem robót (pdf i *.ath)

III. Technologia wykonania sieci i przyłączy cieplnych:

 1. Rury preizolowane, z barierą antydyfuzyjną i sygnalizacją przecieku impulsową, posiadające aprobatę ITB. Ciśnienie próbne 2,4 MPa, temperatura pracy 140oC
  z możliwością krótkotrwałych przekroczeń do 150oC.
 2. Zastosowano różne rury preizolowana z izolacją typu „Plus” oraz typu „Standard”.
 3. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową. Korki wtapiane.
 4. Kolana, trójniki, zawory układane w ziemi, preizolowane, prefabrykowane. Dopuszczamy inne rozwiązania katalogowe przyjętego systemu.
 5. Zawory na przyłączach: kulowe, spawane, PN 25, temperatura max 150oC.
 6. Podsypka i nasypka rurociągów wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni i innych elementów, bez wykorzystania ziemi z wykopów.
 7. Przyłącza powinny posiadać na całej jej długości przewody alarmowe sygnalizacji przecieku zakończone skrzynkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach węzłów.
 8. Kable monitorujące 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 układane na całej długości sieci w rurze ochronnej Arot ø32 i włączone w obwód istniejącej magistrali szeregowej.
 9. Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania innej niż podanej w projekcie technologii rur preizolowanych pod warunkiem opracowania przez wykonawcę, na własny koszt, projektu zamiennego zaakceptowanego przez zamawiającego, przed wprowadzeniem wykonawcy na plac budowy. Przeprojektowanie nie może wpłynąć na wymagany termin zakończenia robót.
 10. Wszystkie prace przyłączeniowe do istniejących instalacji muszą być uzgodnione
  i wykonywane pod nadzorem operatorów tych instalacji i zamawiającego.

IV. Wymagania stawiane dla wykonawcy:

 1. Ustanowienie kierownika budowy
 2. Prowadzenie budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i decyzjami administracyjnymi.
 3. Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza rurociągu.
 4. Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
 5. Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
  z   uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
 6. Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
 7. Protokolarne przekazanie zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.

Wykaz dokumentów:

 1. Oryginał dziennika budowy – jeśli wymagany.
 2. Oryginał oświadczenia kierownika budowy
 1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.
 2. Aprobaty techniczne ITB na materiały preizolowane.
 3. Protokoły       prób ciśnienia.
 4. Protokoły badań spoin.
 5. Protokoły płukania sieci.
 6. Protokół sprawdzenia instalacji sygnalizacji przecieku.
 7. Protokół sprawdzenia kabla monitorującego.
 8. Protokoły przekazania terenu użytkownikom lub właścicielom.
 9. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.
 10. Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.
 11. Protokół badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 12. Protokoły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych węzłów cieplnych)
 13. Protokół odbioru węzła cieplnego.

Powyższy zakres należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, załącznikami do SIWZ i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wskazaniami Inwestora oraz zgodnie z instrukcją montażu producentów rur i armatury.

Formularz ofertowy”                                                                          Załącznik nr 2 do SIWZ

                                                                                                             z dnia 22 lutego 2023 r.

……..............................................................                                   

......................................................................                                        

……..............................................................                                    Strona ......... Stron ..........    

/pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy, telefon/                                                                                                                                          

OFERTA OSTATECZNA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27).

1.1. Sieć cieplna

 • Włączenie do istniejącej sieci z rur preizolowanych 2 x 219,1/315 w ul. Mazurskiej (dz. nr 178/28 obręb 4) trójnikiem prefabrykowanym, wcinką na gorąco,
 • Zawory odcinające z odpowietrzeniem preizolowane,
 • Długość sieci:
 • Zasilanie Ø 114,3/225;Powrót   Ø 114,3/200;L = 2 x 170,6 m
 • Zasilanie Ø   88,9/200;Powrót   Ø   88,9/160;L = 2 x   91,7 m

1.2. Przyłącze

 • Zawory odcinające preizolowane (w budynku),
 • Długości przyłącza:
  1. 1.
  2. 2.
 • Zasilanie Ø   60,3/140;Powrót   Ø   60,3/125;L = 2 x   66 m

1.3. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego z instalacją elektryczną i AKPiA

 • Centralne ogrzewanie 69,8 kW
 • Ciepła woda użytkowa88,5 kW

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Budowę osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego dwufunkcyjnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27), oferujemy wykonanie zadania, za cenę: .............................. zł + ................... %VAT = …........................... zł (brutto), (słownie: …..…………………………..……………………………………………..………...…. złotych).

 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
 • Rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 • Zakończenia robót ustala się: na dzień 30.06.2023 r.
 1. Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 2. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani nie krócej niż do dnia 11 kwietnia 2023 r.
 3. Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.

-----------------------------------------------                                                                                                

                                                                                           Podpis upoważnionego przedstawiciela

Strona ......... Stron ..........  

 1. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia w pełnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie: gotówki/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% łącznej wartości brutto oferty tj. ……………. zł (słownie: ….…...……..………………………………………………….).
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postepowania określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty - zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz placem budowy związanym z budową (dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie)*.
 3. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze wykonawcy. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesiona przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz zamawiającego.
 4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

9.1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

9.2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac,

9.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

9.4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

9.5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w oparciu o warunki opisane w SIWZ.

 1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w oparciu o 
 2. Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Oświadczamy, że wykonawca lub podwykonawca, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę,
 4. Oświadczamy, że dysponujemy sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Oświadczamy, że oferowanie przez nas roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam wynagrodzenia umownego za wykonane roboty.
 7. Oświadczamy, że /nie/* jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP ….......................
 8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku wybrania oferty i wniesienia wadium w pieniądzu).
 9. Oświadczamy, że wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) odbierzemy w formie przelewu bankowego: Bank …………………………………… numer konta: ………..............................…………………………………………..………………………………. (wyklucza się formę gotówkową zwrotu wadium).
 10. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego lub nierzetelnego wykonania umowy.

-----------------------------------------------                                                                                                

                                                                                     Podpis upoważnionego przedstawiciela

Strona ......... Stron ..........  

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 2. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Do niniejszej oferty załączono:

1) Wypis z rejestru handlowego/dokument potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem/;*

2) Upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania wykonawcy (nie dotyczy władz statutowych firmy wykonawcy);*

3) Oświadczenie dotyczące podwykonawców;*

4) Kosztorys ofertowy w rozbiciu na poszczególne elementy: sieci, przyłącze cieplne, węzeł cieplny (każde oddzielnie);

5) Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego;

6) Kopia dowodu wpłaty wadium;

7) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich trzech lat;

8) Wykaz osób i informację o pracownikach odpowiedzialnych za realizację niniejszego zlecenia /kierowniku budowy i kierownikach robót/ wyznaczonych imiennie do realizacji     zleconych robót wraz z poświadczonymi za zgodność, kserokopiami ich uprawnień i nabytego doświadczenia oraz informację o ilości pracowników wyznaczonych do realizacji zadania przedmiotu zamówienia;

9) Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

10) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;

11) Zaświadczenie ZUS/KRUS; *

12) Oświadczenie dotyczące przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oferta składa się z ....................... kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron.

                                           (ilość stron)

* niepotrzebne skreślić

Data: ...............................                                             .................................................................

                                                                                                           (imię i nazwisko) podpisy osób uprawniony      

                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

                                                                                                             z dnia 22 lutego 2023 r.

WZÓR UMOWY

zawartej w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka                   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.888,800 zł, zwanym dalej „Zamawiającym

reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu – Przemysława Budzyńskiego,  

a

…………………………………………………………………………………………...……

………………………………...………………………………………………………………... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………

………………………………...………………………………………………………………...

………………………………...………………………………………………………………...

treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest Budowa sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego w Mrągowie.

I.   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci i przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego, tj.: Przyłączenie budynku ul. Królewiecka 26A (obręb 5 dz. nr 144/27), w Mrągowie.

1.1. Sieć cieplna

 • Włączenie do istniejącej sieci z rur preizolowanych 2 x 219,1/315 w ul. Mazurskiej (dz. nr 178/28 obręb 4) trójnikiem prefabrykowanym, wcinką na gorąco,
 • Zawory odcinające z odpowietrzeniem preizolowane,
 • Długość sieci:
 • Zasilanie Ø 114,3/225;Powrót   Ø 114,3/200;L = 2 x 170,6 m
 • Zasilanie Ø   88,9/200;Powrót   Ø   88,9/160;L = 2 x   91,7 m

1.2. Przyłącze

 • Zawory odcinające preizolowane (w budynku),
 • Długości przyłącza:
  1. 1.
  2. 2.
 • Zasilanie Ø   60,3/140;Powrót   Ø   60,3/125;L = 2 x   66 m

1.3. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego z instalacją elektryczną i AKPiA

 • Centralne ogrzewanie 69,8 kW
 • Ciepła woda użytkowa88,5 kW

II. Technologia wykonania sieci i przyłączy cieplnych:

 1. Rury preizolowane, z barierą antydyfuzyjną i sygnalizacją przecieku impulsową, posiadające aprobatę ITB. Ciśnienie próbne 2,4 MPa, temperatura pracy 140oC
  z możliwością krótkotrwałych przekroczeń do 150oC.
 2. Zastosowano różne rury preizolowana z izolacją typu „Plus” oraz typu „Standard”.
 3. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową. Korki wtapiane.
 4. Kolana, trójniki, zawory układane w ziemi, preizolowane, prefabrykowane. Dopuszczamy inne rozwiązania katalogowe przyjętego systemu.
 5. Zawory na przyłączach: kulowe, spawane, PN 25, temperatura max 150oC.
 6. Podsypka i nasypka rurociągów wykonywać piaskiem nie zawierającym gliny, ostrych kamieni i innych elementów, bez wykorzystania ziemi z wykopów.
 7. Przyłącza powinny posiadać na całej jej długości przewody alarmowe sygnalizacji przecieku zakończone skrzynkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach węzłów.
 8. Kable monitorujące 2 x - XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 układane na całej długości sieci w rurze ochronnej Arot ø32 i włączone w obwód istniejącej magistrali szeregowej.
 9. Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania innej niż podanej w projekcie technologii rur preizolowanych pod warunkiem opracowania przez wykonawcę, na własny koszt, projektu zamiennego zaakceptowanego przez zamawiającego, przed wprowadzeniem wykonawcy na plac budowy. Przeprojektowanie nie może wpłynąć na wymagany termin zakończenia robót.
 10. Wszystkie prace przyłączeniowe do istniejących instalacji muszą być uzgodnione
  i wykonywane pod nadzorem operatorów tych instalacji i zamawiającego.

III. Wymagania stawiane dla wykonawcy:

 1. Ustanowienie kierownika budowy
 2. Prowadzenie budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i decyzjami administracyjnymi.
 3. Obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja powykonawcza rurociągu.
 4. Roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
 5. Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
  z   uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.
 6. Przywrócenie terenu objętego robotami do pierwotnego stanu, oraz protokólarne   przekazanie terenu użytkownikowi.
 7. Protokolarne przekazanie zamawiającemu wykonanych robót, wraz dokumentacją powykonawczą i niezbędnymi protokółami z prób i badań, atestami i świadectwami.

Wykaz dokumentów:

1. Oryginał dziennika budowy – jeśli wymagany.

2. Oryginał oświadczenia kierownika budowy

3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza infrastruktury technicznej.

4. Aprobaty techniczne ITB na materiały preizolowane.

5. Protokoły prób ciśnienia.

6. Protokoły badań spoin.

7. Protokoły płukania sieci.

8. Protokół sprawdzenia instalacji sygnalizacji przecieku.

9. Protokół sprawdzenia kabla monitorującego.

10.Protokoły przekazania terenu użytkownikom lub właścicielom.

11.Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi na czerwono zmianami.

12.Deklaracje zgodności montowanych urządzeń, certyfikaty CE.

13.Protokół badań wykonanych instalacji elektrycznych – sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

14.Protokoły odbioru urządzeń ciśnieniowych przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych węzłów cieplnych)

15.Protokół odbioru węzła cieplnego.

§ 2

Termin wykonania zamówienia:

 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 • Termin zakończenia robót ustala się: na dzień 30.06.2023 r.

§ 3

Obowiązki stron.  

1. Do obowiązków zamawiającego należy:

1) Przekazanie dokumentacji budowlanej.

2) Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy.                                        

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.                                                      

4) Odbiór wykonanych robót w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru.

5) Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane zlecenia w terminie i na warunkach podanych w § 4.

2. Do obowiązków wykonawcy należy:

 1. Wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i instrukcją montażu producentów rur i armatury, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie ze sztuką   budowlaną i obowiązującymi przepisami.
 2. Stały nadzór kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych robót, nad wykonawstwem.
 3. Pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót. Materiały powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
  w budownictwie.    
 4. Utrzymanie terenu budowy (dotyczy ciągów komunikacyjnych) i otoczenia przez cały okres budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
 5. Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia.
 6. Terminowe dostarczenie inwestorowi wymaganych protokołów badań, prób i odbioru w tym przez UDT (dotyczy naczyń wzbiorczych przeponowych zamontowanych w węźle cieplnym), atestów i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem.
 7. Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu budowy i otoczenia po wykonanych robotach.
 8. Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru zamawiającemu na 5 dni przed terminem ich zakończenia.
 9. Wykonanie robót dodatkowych do łącznej wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego bez dodatkowego wynagrodzenia na podstawie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, udokumentowane protokółami konieczności.
 10. Przekazanie zamawiającemu wykonanych robót wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą i obmiarami.
 11. Załatwianie formalności wraz z ponoszeniem opłat związanych z realizacją zadania, jak np. za zajęcie pasa drogowego itp.
 12. Powiadomienie zainteresowanych o rozpoczęciu robót, w terminie zgodnym
  z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji.

3. Zobowiązanie stron:

Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych w umowie.

§ 4

Zapłata za zrealizowanie zamówienia

1. Za wykonane roboty wykonawcy przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie, w wysokości …………….……. zł + ………. % VAT
= ………………..……………... zł brutto, (słownie: .............………………..………..…… …………………………………………………………………………………..…. złotych).

 1. Płatność nastąpi po zakończeniu realizacji umowy na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, w oparciu o przyjęty przez zamawiającego protokół odbioru ostatecznego. Forma zapłaty faktury przelewem na konto wskazane w fakturze wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku zamawiającego.
 2. Dopuszcza się częściowe fakturowanie i zapłatę za wykonane gotowe elementy sieci, przyłączy i węzła cieplnego wymienione w ust. 1 (na podstawie protokołu przekazania odbioru) w wysokości do 90% wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:

   a/   odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca

         – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

   b/   zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia

         umownego netto za każdy dzień zwłoki,

   c/   zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2%

         wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Kary umowne za zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) pracowników bez umowy o pracę:

 1. Każdorazowo za niezatrudnienie na umowę o pracę przez wykonawcę osoby wykonującej co najmniej jedną z czynności wskazanych w § 7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
 2. Każdorazowo za nie zapewnienie przez wykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę przez podwykonawcę osoby wykonującej co najmniej jedną z czynności wskazanych w §7 Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony
  w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego nie zapewnienia przez wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
 3. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z powodu, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
 4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 6

Podwykonawcy

 1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
 2. Zamawiający i wykonawca nie przewidują możliwości zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami. Wykonawca w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia postanowienia zakazującego powierzania zleconych prac dalszym podwykonawcom.
 3. Wykonawca zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe ich wykonanie.
 4. Wykonawca korzystający z doświadczenia podwykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy przedłożył zamawiającemu umowę z podwykonawcą oraz gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę/ gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
 5. W przypadku gdy wykonawca korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy
  z podwykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest wpłacić na konto zamawiającego gotówkę na kwotę określoną w w/w umowie lub przedłożyć zamawiającemu gwarancję zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 1 i z okresem ważności obejmującym okres trwania umowy z podwykonawcą oraz okres 6 miesięcy po planowanym umownie zakończeniu prac przez podwykonawcę.
 6. Zwolnienie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu przez zamawiającego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich jego należności przez wykonawcę.
 7. W przypadku upływu terminu gwarancji o których mowa w ust. 4 i ust. 5 przed złożeniem oświadczenia podwykonawcy o którym mowa w ust. 6 wykonawca zobowiązany jest w ciągłości utrzymywać zabezpieczenie gwarancji zapłaty podwykonawcy do czasu złożenia zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia podwykonawcy.

§ 7

 1. Wykonawca lub podwykonawca, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) ma obowiązek zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę.
 2. Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz – w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 3. W celu realizacji obowiązku wskazanego w ust. 1 wykonawca zobowiązany jest do:
  1. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na:

- wykonywaniu robót ziemnych (wykonywanie wykopów, zabezpieczanie wykopów, przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, itp.),

- wykonywanie robót montażowych - montaż sieci i przyłączy cieplnych (spawanie i skręcanie rur, badanie szczelności),

- wykonywanie robót malarskich - czyszczenie i malowanie.

 1. jeżeli czynności, o których mowa w ust 2 wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości przeprowadzenia kontroli spełnienia przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w ust.4.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu zanonimizowanych kopi umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 2 i 3 z ukrytymi danymi osobowymi, w tym w szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników:
  1. przed przystąpieniem do wykonywania czynności o których mowa w ust. 2 przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania,
  2. na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości zgodnej z § 5 ust. 2, za każdy taki przypadek.
  4. Kara umowna, o której mowa w ust. 5 zostanie naliczona w przypadku:
   1. nieprzedstawienia zamawiającemu umów o pracę dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, przed przystąpieniem do wykonywania czynności przez osobę wyznaczoną do ich wykonywania, nie później jednak niż w dniu przystąpienia przez tę osobę do wykonywania czynności,
   2. nieprzedstawienia zamawiającemu w terminie 5 dni umów o pracę, dokumentujących sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 2.
   3. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób, które wykonują czynności
    o których mowa w ust. 2 będących jednocześnie:
    1. urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,
    2. wspólnikiem w spółce jawnej lub partnerskiej,
    3. podwykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu w   Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz wykonującym osobiście i samodzielnie powierzone czynności w zakresie realizacji zamówienia.

§ 8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto tj.: ..................... zł /słownie .............................................................................        

……………………………………………………………… złotych/, w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy w formie pieniężnej.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………...... zł tj. 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót.

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

4. Zwrot zabezpieczenia następuje z oprocentowaniem naliczonym przez Bank PKO BP SA     Oddział Centrum Mrągowo, od sum depozytowych, zdeponowanych na rachunku "inne       rachunki bankowe" (dotyczy tylko zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).

§ 9

1. Przedstawicielami ze strony zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - …………………………………………………………

- Prowadzący z ramienia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie: ………….…

………………………………………………………………………………………….………

2. Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

3. Wykonawcę reprezentuje – .....................................................................................................

§ 10

Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego robót.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustalenia z przyjętej oferty.

§ 13

Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                            Zamawiający:

Załącznik nr 4 do SIWZ

                                                                                                             z dnia 22 lutego 2023 r.

.................................................

     (nazwa firmy / pieczęć)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

- ,,Dotyczy budowy sieci, przyłącza i węzła cieplnego w Mrągowie”

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................

Adres wykonawcy ......................................................................................................................

Numer telefonu ............................................ email ......................................................................

Oświadczam, że przy wykonywaniu w/w robót będę/nie będę* korzystał z pomocy podwykonawców.

Wykaz podwykonawców:

L.p.

Nazwa podwykonawcy

Zakres robót Wartość robót
1

   

2

3

            

   

4

*) niepotrzebne skreślić

…………..……………………                                                                                  

       (Miejscowość, data)                                                                        

   …………..……………………..

                                                                                                (Podpis osoby upoważnionej)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

                                                                                                             z dnia 22 lutego 2023 r.

.................................................

     (nazwa firmy / pieczęć)

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (2020-2022) co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy i adresu zamawiających

- ,,Dotyczy budowy sieci, przyłącza i węzła cieplnego w Mrągowie”

Lp. Nazwa zamawiającego, adres Data wykonania Opis przedmiotu zamówienia Miejsce wykonania Wartość
1

2

3

4

5

6

…………..…………                                                                                                                                           (Miejscowość, data)

                                       

   …………..……………………..

                                                                                                 (Podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6 do SIWZ

                                                                                                             z dnia 22 lutego 2023 r.

................................................

   pieczęć wykonawcy

         ................................... dnia ........................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy budowy sieci, przyłącza i węzła cieplnego w Mrągowie

Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2

(nazwa/firma, adres)

Wykonawca: ………………………………………………….……………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………….…………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oznaczenie zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie

Oświadczenia wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci, przyłącza i węzła cieplnego w Mrągowie, prowadzonego przez Miejską Energetyka Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

                                                     .................................................................................

                                               (podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do

       składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 luty 2023 08:55 Super User