Termin składania ofert

2020-11-30 10:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-10

Planowany termin podpisania umowy

2020-12

Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu

POIS.01.01.01-00-0017/19 - Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie

- budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XIX pkt 7-11

oraz z zapisami Umowy par. 17

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-10

 1. Załącznik nr 1-2-AOTE-09.11.2020 .xlsx

  Pobierz
 2. Załącznik nr 2 HRF-09.11.2020.xlsx

  Pobierz
 3. Załącznik NR 3-OFERTA-09.11.2020.docx

  Pobierz
 4. Załącznik NR 4-Wizja-09.11.2020.docx

  Pobierz
 5. Załącznik NR 5-Oświadczenie-09.11.2020.docx

  Pobierz
 6. Załącznik NR 6-Wykaz robót-09.11.2020.docx

  Pobierz
 7. Załącznik NR 7-Wykaz osób-09.11.2020.docx

  Pobierz
 8. Załącznik nr 8- umowa -09.11.2020.docx

  Pobierz
 9. Oświadczenie GK-09.11.2020.docx

  Pobierz
 10. I.SIWZ ciepłownia -09.11.2020.docx

  Pobierz
 11. II.PFU ciepłownia -05.11.2020.docx

  Pobierz
 12. Załącznik nr 1 do PFU - mapa ewidencyjna.pdf

  Pobierz
 13. Załącznik nr 2 RDOŚ Olsztyn.pdf

  Pobierz
 14. Załącznik nr 3 do PFU tabela regulacyjna.docx

  Pobierz
 15. Załącznik nr 4 do PFU - uproszczony wypis z rejestru gruntow.pdf

  Pobierz
 16. Załącznik nr 5 do PFU i wypis i wyrys z MPZP.pdf

  Pobierz

Części zamówienia

 • Część 1

  Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie

  Budżet

  20 666 460,00 PLN

  Czy dopuszczalne oferty wariantowe

  NIE

  Przedmioty zamówienia

  Roboty budowlane

  Roboty budowlane

  Opis

  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” modernizacji istniejącej kotłowni rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie polegające na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE (biomasa).

  Okres gwarancji

  24 miesiące

  Kody CPV

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

  45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

  Miejsca realizacji

  adres

  Kraj

  Polska

  Województwo

  warmińsko-mazurskie

  Powiat

  mrągowski

  Gmina

  Mrągowo

  Miejscowość

  Mrągowo

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Typ

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  Typ

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis

  Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: a) w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszy niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów), b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów), c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony).

  Typ

  Wiedza i doświadczenie

  Opis

  – w zakresie wiedzy i doświadczenia: a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie ciepłowni wysokotemperaturowej, opalanej biomasą (zrębkami drzewnymi) o mocy minimum 5,00 MWth. b) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną dokumentację projektową (obejmującą swoim zakresem projekt budowlany i wykonawczy), dotyczącą budowy ciepłowni wysokotemperaturowej, opalanej biomasą (zrębkami drzewnymi) o mocy minimum 5,00 MWth:

  Typ

  Potencjał techniczny

  Opis

  Potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykaz robót budowlanych oraz robót projektowych

  Typ

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis

  – w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min.5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy; b) kierownik robót budowlanych – osobą posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownik robót elektrycznych i AKPiA – musi posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych.

  Typ

  Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

  Opis

  1. Potwierdzeniem spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stanowić będą następujące oświadczenia i dokumenty: potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykaz robót budowlanych oraz robót projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca wykonania – zgodnie z załącznikiem6 do SIWZ wraz z załączonymi dowodami. Dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr7 do SIWZ. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 1) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą - w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana w rozdziale VII ust. 1 pkt. 4 lit. b). 3) Dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości podanej w rozdziale VII ust. 1 pkt.4) lit. c). UWAGA – zgodnie z poglądem ukształtowanym orzecznictwem KIO składając „opłaconą polisę OC” wykonawca zobowiązany będzie załączyć dowód (dowody) potwierdzające opłacenie polisy, w zakresie wymaganym na termin składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

  Kryteria oceny

  Czy kryterium cenowe

  TAK

  Opis

  Kryterium wyboru Znaczenie/Waga Cena oferty 10%-10,0 punktów

  Czy kryterium cenowe

  NIE

  Opis

  Lokalizacja kotła biomasowego 10%-10punktów

  Czy kryterium cenowe

  NIE

  Opis

  Ocena techniczna 80%-80 punktów

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 listopad 2020 16:29 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 16:30 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 16:31 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 16:37 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 16:37 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 16:38 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 16:38 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 16:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 listopad 2020 16:39 Super User