Informacja z otwarcia ofert

na modernizację kotłowni rejonowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w bazie konkurencyjności fundusze europejskie, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie zamawiającego w dn. 10.11.2020 r.

Komisja przetargowa przekazuje informacje z otwarcia ofert z dn. 10.12.2020 r.

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę w wysokości 20.666.460,00 zł brutto.

Zamawiający przypomina

Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, obowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli w danym postępowaniu wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Termin wykonania Cena brutto Lokalizacja kotła biomasowego NPV
1 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów 31.05.2022 30.579.044,76zł Oddzielny budynek 7.678.490,52zł
2

Elektrotermex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bohaterów Westerplatte 507-410 Ostrołęka

31.05.2022 23.336.494,50zł Oddzielny budynek 13.940.155,57zł
3

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: E. Energija Polska Sp. z o.o.. Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk

Członek konsorcjum: UAB Energijos Taupymo Centras Pramones g. 8 K2-1, LT-35100 Poniewież, Litwa

31.05.2022 20.661.540,00zł Oddzielny budynek 12.087.044,91zł
4

KONMET KONSORCJUM:

Lider konsorcjum: KONMET S.C. Henryk Dąbrowski Ilona Dąbrowska ul. Bolesława Chrobrego 26A, 13-100 Biskupiec

Członek konsorcjum: GRAS Energia Sp. z o.o.

ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg

31.05.2022 20.268.924,00zł Oddzielny budynek 15.066.845,35zł
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 grudzień 2020 13:28 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 grudzień 2020 13:31 Super User