Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,,Wykonanie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego na terenie miasta Mrągowo”, wpłynęła jedna oferta.

Ofertę złożyła firma Elektrotermex Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 227 550,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy). 

Oferta wykonawcy na 100 możliwych do uzyskania, otrzymała 100 punktów.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 maj 2023 08:39 Super User