Informacja z otwarcia ofert

na dostawę biomasy na cele energetyczne w okresie wrzesień 2023 r. – kwiecień 2024 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, przedstawia informacje z otwarcia ofert w dn. 26.07.2023 r., złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę biomasy na cele energetyczne.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie zamawiającego www.mec.mragowo.pl w dniu 06.07.2023 r..

I. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę w wysokości 3.198.000,00zł brutto.

II. Oferty złożyli następujący Wykonawcy z nw. cenami:

1. SKIPAL Janusz Skiba, Klon 74, 12-114 Rozogi: Biomasa energetyczna o nazwie Zrębka drzewna wraz z dostawą - za cenę netto za 1 mp (metr przestrzenny) 97,90 zł + 23 % VAT = 120,42 zł. brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych czterdzieści dwa grosze), tj. za łączną cenę: 120,42 zł/1mp (brutto) x 32500mp = 3.913.650,00 zł brutto, (słownie: trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).

2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DERWEX Rafał Durka, Malechy 38, 06-425 Karniewo: Biomasa energetyczna o nazwie Zrębka drzewna wraz z dostawą - za cenę netto za 1 mp (metr przestrzenny) 200 zł + 23 % VAT = 246,00 zł. brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych zero groszy), tj. za łączną cenę: 246,00 zł/1mp (brutto) x 32500mp = 7.995.000,00 zł brutto, (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy).

3. HESER Sp. z o.o., Dorotowo 64, 11-034 Stawiguda: Biomasa energetyczna o nazwie Zrębka drzewna wraz z dostawą - za cenę netto za 1 mp (metr przestrzenny) 118,00 zł + 23 % VAT = 145,14 zł. brutto (słownie: sto czterdzieści pięć złotych czternaście groszy), tj. za łączną cenę: 145,14 zł/1mp (brutto) x 32500mp = 4.717.050,00 zł brutto, (słownie: cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy).

4. QERCUS Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II, 12-130 Pasym: Biomasa energetyczna o nazwie Zrębka drzewna wraz z dostawą - za cenę netto za 1 mp (metr przestrzenny) 168,70 zł + 23 % VAT = 207,50 zł. brutto (słownie: dwieście siedem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. za łączną cenę: 207,50 zł/1mp (brutto) x 32500mp = 6.743.750,00 zł brutto, (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy).

Zamawiający przypomina

Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, obowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli w danym postępowaniu wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 lipiec 2023 11:37 Super User