Mrągowo, 20.11.2020r.

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1.

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do przetargu " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" na 18.12.2020. Obecny termin nie pozwala na dobre przygotowanie oferty.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 2.

Ze względu na złożoność przetargu oraz duży zakres prac projektowych z branży budowlanej, instalacyjnej, technologicznej oraz AKPiA zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 15.12.20220 r. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na złożenie możliwie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 3.

W związku z bardzo złożonym przedmiotem zamówienia, który należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”, małą ilością udostępnionych materiałów technicznych co powoduje konieczność odbycia wizji lokalnej i wykonania szeregu uzgodnień z Zamawiającym (zarówno w kwestiach technicznych jak i formalnych), zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert minimum o miesiąc. Prośbę swoją dodatkowo motywujemy aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie, przez którą mocno wydłużony jest czas oczekiwania na oferty dostawców i podwykonawców zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dodatkowo sytuacje związane z kwarantannami i izolacjami pracowników Wykonawców sprawiają, że przygotowanie każdej oferty dodatkowo, znacznie się wydłuża. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 4.

Prosimy o wyjaśnienie terminu “Eksploatacja Próbna” znajdującego się̨ „WYKAZ UŻYWANYCH DEFINICJI, TERMINÓW I SKRÓTÓW” we wstępie do PFU. Czy pod tym pojęciem rozumieją̨ Państwo okres gwarancji – także wynoszący 24 miesiące?

Czy pojęcie to oznacza że Dostawca ma wliczyć koszty personelu obsługującego kotłownie w tym okresie (24 miesiące) – w cenę̨ oferty?

Odpowiedź 4.

Wymagany okres gwarancji został precyzyjnie określony w dokumentacji przetargowej Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wliczenia w cenie oferty kosztów personelu obsługującego kotłownie okresie gwarancji, a jedynie wywiązanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.

Pytanie 5.

Proszę potwierdzić, czy można zastosować́ pionowy trójciągowy kocioł znajdujący się̨ obok paleniska?

Odpowiedź 5.

Postepowanie przetargowe jest prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił swoje warunki brzegowe (minimalne wymagania) i oczekuje od Oferentów zaproponowania rozwiązań́ szczegółowych tym zakresie., które zostaną̨ ocenione przez Zmawiającego.

Zamawiający oczekuje od Oferentów przedstawienia w ofercie najbardziej optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ekologicznym oraz eksploatacyjnym. Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami.

Pytanie 6.

Proszę potwierdzić, czy można zastosować́ wolnostojący płomienicowy (lub płomienicowo- płomieniówkowy) ekonomizer spalin z klapą obejściową̨ i automatycznym pneumatycznym systemem czyszczenia i usuwania popiołu

Odpowiedź 6.

Postepowanie przetargowe jest prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił swoje warunki brzegowe (minimalne wymagania) i oczekuje od Oferentów zaproponowania rozwiązań́ szczegółowych tym zakresie., które zostaną̨ ocenione przez Zmawiającego.

Zamawiający oczekuje od Oferentów przedstawienia w ofercie najbardziej optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ekologicznym oraz eksploatacyjnym. Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami.

Pytanie 7.

W związku z faktem, iż do naszego kraju dotarła druga fala epidemii COVID-19  i  wywołała ona daleko idące konsekwencje, prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty co najmniej do dn. 2021-01-08 r.  Skutki epidemii i wprowadzane w wyniku tego ograniczenia mają bezpośredni wpływ na możliwości przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej propozycji cenowej. Z uwagi na wprowadzaną m.in. pracę zdalną, kwarantanny problemy ze spotkaniami, znacząco wydłuża się czas przygotowania oferty.

Odpowiedź 7.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 8.

Prosimy o przekazanie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź 8.

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie 9.

Prosimy wskazanie proponowanego miejsca umiejscowienia nowego budynku.

Odpowiedź 9.

Propozycja lokalizacji umiejscowienia nowego budynku jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazał trzy możliwe lokalizacje.

Pytanie 10.

Jesteśmy przedstawicielem zagranicznego dostawcy technologii do spalania biomasy, zainteresowanego złożeniem oferty w przetargu „Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Niestety, w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz bardzo krótkim czasem na przygotowanie ofert (mniej niż pełne 3 tygodnie), nie będzie on w stanie przygotować dobrej oferty dla Państwa przedsiębiorstwa.

Dlatego uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 28.12.2020

Odpowiedź 10.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 11.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu p.n. Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” Qenergy Sp. z o.o. zwraca się̨ z prośbą̨ o zmianę̨ terminu składania ofert z 30.11.2020 na 14.12.2020.

Zakres materiału wymagany do złożenia oferty oraz prace projektowe są obszerne i wymagają̨ czasu do przygotowania. Mając na uwadze, że przygotowywana oferta powinna być́ sporządzona w sposób właściwy, dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie oferty według wymagań́ Zamawiającego oraz w sposób ułatwiający dalszą współpracę̨. Dodatkowo sytuacja epidemiologiczna w Europie utrudnia przygotowanie oferty oraz pozyskanie ofert od firm trzecich.

Odpowiedź 11.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 12.

W związku z toczącym się postępowaniem na modernizację kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowymi bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy, chciałbym zadać następujące pytania wyjaśniające:

 • w punkcie nr XVIII punk 1.  SIWZ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny kontraktowej natomiast w projekcie umowy załącznik nr 8 paragraf nr 15 punkt 1 to zabezpieczenie wynosi 10%. Proszę o podanie która wartość jest prawidłowa?
 • W jakim miejscu publikują państwo pytania zadawane przez inne firmy?
 • czy rozważają państwo możliwość przesunięcia terminu składania ofert na dzień 18. XII. 2020?

Odpowiedź 12.

 • Prawidłowa wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny kontraktowej. Tym samym Zamawiający koryguje zapis w załączniku nr 8 paragraf nr 15 punkt 1 na 5%.
 • Pytania zadawane przez inne firmy publikowane są na stronie Zamawiającego podanej w SIWZ.
 • Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 13.

Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym POIS.01.01.01-00-0017/19 – Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy na dzień 31.12.2020 r.

Wniosek motywujemy faktem, iż w ogłoszeniu podano bardzo krótki okres na przygotowanie oferty a w celu rzetelnego jej przygotowania wymagany jest dodatkowy czas na pozyskanie ofert oraz przeprowadzenie uzgodnień z podwykonawcami.

Odpowiedź 13.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 14.

Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert o okres co najmniej 1 miesiąca. Naszym zdaniem optymalnym byłoby wydłużenie terminu złożenia ofert o 2 miesiące. Przygotowanie oferty będzie realizowane w cieniu zagrożenia epidemicznego tj. pandemii COVID-19, a jego wpływ jest trudny do przewidzenia. Należy nadmienić, że w ostatnim czasie pandemia nasiliła się, a rządy krajów Unii Europejskiej, w tym Polski i Litwy, nakładają kolejne obostrzenia, które mają znaczący wpływ na działalność gospodarczą. Efektem tych obostrzeń w szczególności jest spowolnienie procesów gospodarczych (np. możliwości przepływu kluczowych pracowników) jak i procesów administracyjnych.

Odpowiedź 14.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 15.

Prosimy wyjaśnić czy w przypadku dostawy układu kotła trzy ciągowego z gwarantowaną efektywnością nie mniejszą niż 86% musi on zawierać ekonomizer suchy?

Odpowiedź 15.

Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie 16.

Prosimy o określenie o podanie warunków referencyjnych/gwarantowanych dla kalkulacji parametrów gwarantowanych dla ekonomizera np. wilgotność paliwa, temperatura wody w ekonomizerze.

Odpowiedź 16.

Wszystkie dane i informacje niezbędne do doboru ekonomizera kondensacyjnego zostały określone w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie 17.

Prosimy  o przekazanie rysunków działek na których może stanąć nowy budynek ciepłowni.

Odpowiedź 17.

Zamawiający dołącza dodatkową mapę.

Pytanie 18.

Prosimy o wyjaśnienie, czy można zaoferować kocioł typu pionowego

Odpowiedź 18.

Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie zapisów punktu 3.8.3-3.8.5 („PFU Ciepłownia”) a w szczególności:

 1. Płaski ruszt – powszechnie stosowane są przez zdecydowaną większość producentów ruszty schodkowe,
 2. Podział rusztu na strefy – pozwala na lepszą kontrolę faz spalania biomasy,
 3. Zapis „Ruszt wykonuje stały, powolny (ale modulowany) ruch posuwisto zwrotny, co w połączeniu z odpowiednią konstrukcją rusztowin zapewnia poziome i pionowe przemieszczania złoża na ruszcie; stałe i powolne przemieszczanie paliwa na ruszcie wpływa pozytywnie na poziom emisji oraz zapewnia maksymalne dopalenie cząstek paliwa” – czy ruchy rusztu mogą być inne jednak spełniać wymagania jako równoważne?
 4. „Strop komory paleniskowej chłodzony wodą” – na rynku dostępne są inne rozwiązania np. skuteczna izolacja sklepienia paleniska
 5. Czy dopuszcza się zastosowanie zamiast „Wymiennik ciepła (kocioł) 2 ciągowy, poziomy instalowany na chłodzonym wodą stropie komory paleniskowej” wymiennika pionowego z zintegrowanym ekonomizerem, pozwalającym na dłuższą pracę z większą sprawnością?
 6. Czy dopuszcza się zastosowanie komina z interceptorami (kierownicami przepływu powietrza) oraz bez hydraulicznych tłumików drgań?

W związku z bardzo szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi sprawności instalacji uważamy, że Zamawiający powinien rozważyć dopuszczenie rozwiązań równoważnych, które mogłyby pozwolić na osiągnięcie lepszych parametrów niż w oparciu o bardzo precyzyjne rozwiązania techniczne zawarte w opisie wymagań.

Odpowiedź 19.

Ad a) Zamawiający dopuszcza zastosowanie ruszty schodkowe jako rozwiązanie równoważne.

Ad b) Podział rusztu na strefy jest dopuszczony i zapisany w SIWZ (wraz z załącznikami).  

Ad c) Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).

Ad d) Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).

Ad e) Zaproponowane przez Oferenta urządzenia oraz rozwiązania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ wraz z załącznikami. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane przez Oferenta rozwiązania są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ (wraz z załącznikami).

Ad f) Zamawiający rezygnuje z zastosowania hydraulicznych tłumików drgań i tym samym zmienia zapis w PFU, dopuszczając jednocześnie zastosowanie komina z interceptorami (kierownicami przepływu powietrza).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – rozdział III pkt.11 SIWZ.

Pytanie 20.

Prosimy o uściślenie czy wykonawca może skorzystać z wagi zamawiającego? Czy należy dostarczyć nową wagę?

Odpowiedź 20.

Oferent może wykorzystać istniejąca wagę i dostosować do wymogów SIWZ (wraz z załącznikami).

Pytanie 21.

Połączenie technologiczne systemów ciepłowniczych nowo projektowanej i istniejącej kotłowni. Które z poniżej wymienionych rozwiązań dopuszcza zamawiający:

 • W nowo projektowanym budynku zamontować układ pompowy, który zapewni w całości odbiór wyprodukowanej energii z kotła biomasowego. Z możliwością dystrybucji do odbiorców przez kolektory pompowo-kotłowe w istniejącej kotłowni.
 • Odbiór i dystrybucja ciepła za pośrednictwem układu pompowo mieszającego w istniejącej kotłowni.

Odpowiedź 21

Zamawiający wymaga zamontowania w nowo projektowanym budynku układu pompowego, który zapewni w całości odbiór wyprodukowanej energii z kotła biomasowego samodzielnie, z możliwością dystrybucji do odbiorców łącznie z układem pompowo – kotłowym istniejącej kotłowni.

Pytanie 22.

Zamawiający wymaga przy kotłowego zasobnika paliwa min, 30min. Wymaga to budowy zasobnika około 8-9m3. Budowa lejów o tych wymiarach dla niezawodnych układów bezpośredniego podawania paliwa może powodować problemy z jego pobieraniem, zawieszanie się paliwa. Nie bez znaczenia jest to też dla bezpieczeństwa ppoż. Zbiornik przykotłowy jest to miejsce zagrożone powstaniem pożaru. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie zasobników o mniejszej objętości, wynikającej z proponowanej technologii.

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza stosowanie zasobników o mniejszej objętości, wynikającej z proponowanej technologii

Pytanie 23.

Zasilanie awaryjne z generatora prądotwórczego, które z poniższych rozwiązań dopuszcza zamawiający:

 • Generator o mocy wystarczającej do pracy nowej kotłowni z pełną wydajnością w przypadku braku zasilania z sieci.
 • Generator o mocy wystarczającej do pracy nowej kotłowni w trybie umożliwiającym bezpieczne wyłączenie kotła z ruchu w przypadku braku zasilania z sieci.

Odpowiedź 23

Zamawiający wymaga zastosowania generatora o mocy wystarczającej do pracy nowej kotłowni w trybie umożliwiającym bezpieczne wyłączenie kotła z ruchu w przypadku braku zasilania z sieci.

Pytanie 24.

Po zakończeniu montażu zamawiający wymaga trawienia i czyszczenia chemicznego kotła. Proponowany przez nas kocioł w technologii wysokotemperaturowej nie wymaga czyszczenia trawienia i czyszczenia chemicznego. Czy w takim wypadku zamawiający odstąpi od tego wymogu?

Odpowiedź 24

Jeżeli proponowany przez Oferenta kocioł w technologii wysokotemperaturowej nie wymaga czyszczenia trawienia i czyszczenia chemicznego Zamawiający odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 25.

Zamawiający wymaga stosowania silników, których prędkość obrotowa nie przekracza 1500obr/min. Naszym zdaniem nie ma powodu by ograniczać ten parametr pod warunkiem zachowania norm energetycznych i generowanego hałasu. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie silników o wyższych prędkościach obrotowych?

Odpowiedź 25

Zamawiający dopuszcza stosowanie silników o wyższych prędkościach obrotowych powyżej prędkości obrotowej 1500 obr/min pod warunkiem zachowania norm energetycznych i dopuszczalnego poziomu hałasu

Pytanie 26.

Zamawiający wymaga „UOC wykonany w postaci stalowego ciśnieniowego (16 bar) wymiennika ciepła spaliny/woda”. Czy zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne stosowanie ekonomizerów kondensacyjnych bez ciśnieniowego wymiennika stalowego.

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – rozdział III pkt.11 SIWZ. W trakcie oceny ofert Zamawiający zbada czy zaproponowane rozwiązania są równoważne do wymagań określonych w SIWZ.

Zamawiającego koryguje treść załącznika nr 1/2 arkusza oceny techniczno – ekonomicznej. Skorygowana treść załącznika nr 1/2 zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego wraz z niniejszym wyjaśnieniem.

Zamawiający przychyla się do wniosków Oferentów i przedłuża termin składania ofert do 10.12.2020 r. do godz. 1000.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisem w rozdziale X pkt. 2 SIWZ na wnioski które wpłyną do Zamawiającego po 20.11.2020 r, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik Nr 1- Parametry wymagane i gwarantowane xlsx 62.62 KB Super User
Mapa - wyrys kotłownia pdf 230.93 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 20 listopad 2020 13:57 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 listopad 2020 15:12 Super User