Mrągowo, 2020.12.08

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy

WYJAŚNIENIE VII

Pytanie 53.

Proszę o potwierdzenie że koszty wody oraz energii elektrycznej zużytych podczas uruchamiania, testów oraz prób rozruchowych kotłowni będą po stronie Zamawiającego.

Niestety informacje zawarte w dokumentach (PFU) nie rozstrzygają̨ jasno tego zagadnienia – patrz PFU, część A, pkt 1.1, podpunkt 13 oraz 14.

PFU, część A, pkt 1.1., strona 12:

13. Zamawiający zapewni i poniesie koszt dostarczonego paliwa na czas prób i rozruchu, do czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego. Wytworzona w trakcie prób i rozruchów energia cieplna jest własnością̨ Zamawiającego.

14. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę̨ i energię elektryczną na teren budowy i będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie realizacji robót zapewni warunki socjalne pracownikom.

Odpowiedź 53.

W nawiązaniu do pkt. 7 rozdział II SIWZ oraz zgodnie z zapisami w § 6 pkt. 6 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) i w pkt 4.8 ppkt 1 PFU (Część II SIWZ) Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszystkie niezbędne inspekcje, badania, rozruchy i próby, pomiary i odbiory Ciepłowni biomasowej. Natomiast zgodnie z brzmieniem pkt. 13 Zamawiający zapewni i poniesie koszt dostarczonego paliwa na czas prób i rozruchu, do czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego. Wytworzona w trakcie prób i rozruchów energia cieplna jest własnością Zamawiającego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 grudzień 2020 13:21 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 13:21 Super User