Mrągowo dn. 13.09.2023r.

Pytania i odpowiedzi do „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego FENIKS”:

  1. wymagane jest złożenie wniosków do 5.12.2023 r. natomiast zgodnie z obowiązującym harmonogramem konkursów FENIKS, planowany nabór w ramach działania 2.1 jest w dniach 30.11.2023 - 31.01.2024 r. Termin założony w postępowaniu jest zatem nieadekwatny do planowanego naboru.

Odpowiedź:

W związku ze zmianą terminu składania wniosków w aktualnym harmonogramie opublikowanym na stronie programu FENIKS, Zamawiający zmienia termin na 30.11.2023 – 31.01.2024.

  1. brak wymogów konkursowych uniemożliwia rzetelną wycenę prac niezbędnych do przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie. Czy w przypadku podpisania umowy na opracowanie wniosku, w momencie jeśli opublikowane zostaną dokumenty naboru i okaże się, że przedsięwzięcie nie spełni kryteriów i nie będzie możliwe pozyskanie dofinansowania, czy Zamawiający przewiduje rozwiązanie umowy czy przygotowanie aplikacji pod kolejny konkurs? Jak będzie wówczas wyglądało rozliczenie za wykonane prace?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wówczas brak zleconych prac dla Wykonawcy a w związku z tym brak zapłaty i rozwiązanie umowy bez stosowania kar umownych określonych w § 6 we wzorze umowy Zał. Nr 2 z dn. 21.08.2023r.

  1. w zakresie prac do wykonania założono "4) Składanie wniosków o płatności i rozliczenia częściowe oraz końcowe, a także rozliczenie końcowe inwestycji." Nie znając harmonogramu realizacji oraz zakresu przedsięwzięcia nie jest możliwe oszacowanie ww. usług (szczególnie w przypadku chęci porównania złożonych ofert).

Odpowiedź:

Aby doprecyzować płatności za wykonane czynności Zamawiający zmienia § 5 ust. 1 we wzorze umowy na następujący zapis.

„Strony ustalają wynagrodzenie dla wykonawcy za terminowe wykonanie przedmiotu umowy opisany w § 1 umowy, za łączną cenę:

  1. ................................... netto zł + ........... %VAT = .................................... zł (brutto), (słownie ........................................................................................................................................ złotych).

Zapłata 45% ceny ofertowej zostanie zapłacone po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej.

Kolejne 45% ceny ofertowej zostanie zapłacone po weryfikacji merytorycznej wniosku i decyzji ostatecznej pozytywnej.

Zapłata pozostałych 10% ceny ofertowej nastąpi po rozliczeniu końcowym inwestycji zgodnie z § 1 punkt A. ust. 4.”

  1. wpisane są 2 rozbieżne terminy zakończenia umowy - raz podpisanie umowy o dofiannsowanie, a drugi termin to końcowe rozliczenie. Który termin jest zatem obowiązujący?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia § 2 we wzorze umowy na następujący zapis.

„Rozpoczęcie prac:          - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Złożenie wniosku:            - w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 30.11.2023r. do 31.01.2024r.,

Zakończenie:                      - po rozliczeniu końcowym inwestycji."

  1. w zakresie usługi jest 1) opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach FENiKS Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza - zgodnie z wymogami instytucji finansującej, 2) złożenie wniosku w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 02.10.2023 r. do 05.12.2023r., 3) pilotowanie ww. wniosku, składanie uzupełnień, aż do uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji o dofinansowaniu - pełny zakres (nadzór, uzupełnienia, aneksy), w ramach programu Operacyjnego ,,FENIKS”, 4) Składanie wniosków o płatności i rozliczenia częściowe oraz końcowe, a także rozliczenie końcowe inwestycji, natomiast zapłata za przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego, wyniesie 50% wartości ceny ofertowej. Pozostałe 50% ceny ofertowej zostanie wypłacone po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej. Czy to oznacza że Zamawiający planuje zapłacić Wykonawcy za czynności określone w pkt. 4 przed ich faktycznym wykonaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje płacić za czynności określone w pkt. 4 przed ich wykonaniem. W związku z tym Zamawiający zmienia § 5 ust. 1 we wzorze umowy na następujący zapis.

„Strony ustalają wynagrodzenie dla wykonawcy za terminowe wykonanie przedmiotu umowy opisany w § 1 umowy, za łączną cenę:

  1. ................................... netto zł + ........... %VAT = .................................... zł (brutto), (słownie ........................................................................................................................................ złotych).

Zapłata 45% ceny ofertowej zostanie zapłacone po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej.

Kolejne 45% ceny ofertowej zostanie zapłacone po weryfikacji merytorycznej wniosku i decyzji ostatecznej pozytywnej.

Zapłata pozostałych 10% ceny ofertowej nastąpi po rozliczeniu końcowym inwestycji zgodnie z § 1 punkt A. ust. 4.”

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13 wrzesień 2023 08:15 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 13 wrzesień 2023 08:17 Super User