Wniosek Zamawiającego
w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
dotyczy: postępowania z dn. 12.07.2018 r. w sprawie ,,Opracowanie dokumentów                         z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE”
W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (podpisanie umowy), prowadzoną przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka
z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ,,Opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku
o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE”
, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. o okres 30 dni.   Pisemne oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, należy przekazać Zamawiającemu emailem
i pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2018 roku.
Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą
o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 7a ustawy Pzp.
Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.
W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
Otrzymują:
1. ENVITERM S.C. ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry;
2. KONSORCJUM FIRM: LONDON Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków;
3. JUWA Sp. z o.o. Sp. k, ul. Gen. S Sosabowskiego 22, 15-182 Białystok;
4. EXERGON Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice;
5. SEMPER POWER Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn;
6. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………
(pieczęć Wykonawcy)
   
OŚWIADCZENIE
 
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że
wyrażam*/wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni, zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.
Jednocześnie oświadczam*/ oświadczamy*, że jesteśmy związani złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ,,Opracowanie dokumentów z ewentualnym złożeniem wniosku o dofinansowanie z POIiŚ na instalację OZE” przez łączny okres 60 dni liczony od dnia upływu terminu składania ofert.
 …………………………….…,   ………………………
               miejscowość                                                                                                                                           dnia
 
 
 
 
……………………………………………………..
podpis osób/osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli 
w jego imieniu
  • niepotrzebne skreślić

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 lipiec 2020 12:26 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 lipiec 2020 17:38 Super User