Całość ogłoszenia dostępna do pobrania w zakładce Załączniki pod ogłoszeniem.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie. Ze względu na zamówienie sektorowe i wartość zamówienia niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29. stycznia 2004 r., podstawa prawna: art. 364 ust. 1 pkt 2 i art. 2.1 pkt. 2 ustawy pzp. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

    

I. Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo; tel. 89 741 69 36 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Przedmiot zamówienia

 1.       Określenie przedmiotu zamówienia
  1. 1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy armatury i urządzeń ciepłowniczych.
  2. 2.Rodzaj zamówienia: dostawy.
  3. 3.Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych – szczegółowy opis zawarto w SIWZ.
  4. 4.Oferta częściowa: zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia.
  5. 5.Oferta wariantowa: zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
  6. 6.Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
  7. 7.Termin i sposób wykonania zamówienia.  
  8. 7.1.Wymagany termin realizacji zamówienia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
  9. 7.2.Cena, którą wykonawca zaoferuje w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty docelowego transportu.
  10. 7.3.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4b, 11-700 Mrągowo, a Zamawiający w dniu dostawy dokona jego odbioru (na podstawie dowodu Wz lub faktury).
  11. 7.4.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze armatury i urządzeń ciepłowniczych niezgodności dostawy z umową pod względem ilości, wymaganych parametrów, widocznych wad, wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia armatury i urządzeń ciepłowniczych , jej wymiany na zgodną z umową lub wymiany na wolną od wad, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie wykonawcy w jednej z form: faksem, drogą elektroniczną lub pocztą.
  12. 7.5.Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty jej wpływu na dziennik podawczy zamawiającego pod warunkiem dostarczenia towaru zgodnie z umową.
  13. 7.6.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bhp i ppoż oraz ochrony środowiska – zgodnie z obowiązującymi u zamawiającego zarządzeniami i instrukcjami w sprawie informowania pracowników obcych firm wykonujących prace na terenie zakładu z występującymi zagrożeniami.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.

III.1. Wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2. Warunki udziału:

 1. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia,
 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień.

2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności   przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

2.1. Wykonawca odpowiada jak za własne działania za działania podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych polega w trakcie realizacji zamówienia.

2.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów nawet jeżeli za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3.  Oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, przeprowadzona zostanie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę.

III.3. Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:    

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) wykonawców których prawomocnie skazano za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy w szczególności:

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców wykluczonych z postępowania o podstawie wykluczenia. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania odrzuca się. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie do czynności prawnych opisanych powyżej musi wprost wynikać z pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą wspólną.

4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w pkt 1 w rozdziale V specyfikacji, a także muszą spełniać łącznie te warunki.

4.2. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Oceny spełnienia przez wykonawców podstaw wykluczenia z postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, przeprowadzona zostanie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę.

III. 4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których sposób oceny został określony w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następującego oświadczenia:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 w rozdziale V specyfikacji, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania, na podstawie warunków o których mowa w pkt. 5 i 5.1 w rozdziale V specyfikacji, załącznik nr 3 do SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 5 rozdziału V specyfikacji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2. powyżej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.        

3.1. Dokument o którym mowa w pkt. 3 lit. a i b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktów 3 – 3.1. stosuje się odpowiednio.

3.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione powyżej w ppkt. 2.1. i 2.2. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1.1. oraz formularz oferty uczestnicy oferty składają wspólnie. Przepisy punktów 3 – 3.2. stosuje się odpowiednio.

5. Formularze i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do specyfikacji winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii opisanych ,,za zgodność z oryginałem” oraz opatrzonych własnoręcznym czytelnym podpisem lub pieczątką imienną z podpisem nieczytelnym osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby upoważnionej oraz napisem/pieczęcią ,,za zgodność z oryginałem”.

5.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika.

5.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. Procedura

IV.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

IV.2.1. Wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3. Informacje administracyjne

IV.3.1. Adres strony internetowej i email zamawiającego: www.mec.mragowo.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo pokój nr 7 lub drogą pocztową po otrzymaniu przez zamawiającego wniosku o wydanie SIWZ.

IV.3.2. Termin składania ofert: 14.12.2021 r. do godz. 11:50. Termin otwarcia ofert: 14.12.2021 r. do godz. 12:00.

1) Miejsce składania ofert: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo sekretariat piętro pierwsze,

2) Forma składania ofert: osobiście, pocztą polską, kurierem.

IV.3.3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.3.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936 w. 214
 • w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936 w. 223

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

IV.3.5. Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) do SIWZ będą publikowane na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi.

IV.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Mrągowo, dnia 18.11.2021 r.

Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie

Os. Parkowe 2                                                               

11 - 700 Mrągowo

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

( S I W Z )

Zamawiający prowadzi działalność sektorową.

Zamówienie niniejsze na dostawę biomasy jest zamówieniem sektorowym.

Zgodnie z art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający na dostawy paliw do wytwarzania energii nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.

w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

DOSTAWA BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE”

                                                                                       Zatwierdzam:  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo

tel. 89 741 69 36 /fax 89 741 65 94

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.mec.mragowo.pl

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA, RODO

TRYB

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29. stycznia 2004 r., podstawa prawna: art. 364 ust. 1 pkt 2 i art. 2.1 pkt. 2

2. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

3. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w ramach działalności sektorowej, dla wartości przekraczającej równowartość 30 tyś. euro i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl.

5. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest u zamawiającego.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza Komisja Przetargowa.

RODO

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 • wykonawcę będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2;
 • kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie możliwy jest pod nr tel. 89 741 69 36 w godzinach pracy: 7:00 – 15:00;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawy armatury i urządzeń ciepłowniczych;

podmioty upoważnione z mocy prawa”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia składanej oferty.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;      

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych, dla potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstwa w zakresie prac inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych planowanych do wykonania w 2022 r., opisanych w poniższych tabelach:

Zadanie I

L.p. Nazwa i typ Ciśnienie Temp. Max. [oC]

Średnica

[Dn]

Ilość

[Szt/mb]

1 Zawór kulowy spawany Pn25 200 15 16
2 Zawór kulowy spawany Pn25 200 25 10
3 Zawór kulowy spawany Pn25 200 32 10
4 Zawór kulowy spawany Pn25 200 40 20
5 Zawór kulowy spawany Pn25 200 50 16
6 Zawór kulowy spawany Pn25 200 65 6
7 Zawór kulowy spawany Pn25 200 80 3
8 Zawór kołnierzowy Pn40 200 15 4
9 Zawór kołnierzowy Pn40 200 20 2
10 Zawór kołnierzowy Pn40 200 25 8
11 Zawór kołnierzowy Pn40 200 40 3
12 Zawór kołnierzowy Pn40 200 50 3
13 Zawór kołnierzowy Pn25 200 150 3
14 Zawór kołnierzowy Pn25 200 125 3
15 Zawór kołnierzowy Pn25 200 100 2
16 Zawór kołnierzowy Pn25 200 80 2
17 Zawór kołnierzowy Pn25 200 65 2
18 Zawór kołnierzowy Pn25 200 50 3
19 Zawór kołnierzowy Pn25 200 40 3
20 Zawór kołnierzowy Pn25 200 25 5
21 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 80 1
22 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 65 1
23 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 50 2
24 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 40 2
25 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 25 3
26 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 20 3
27 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 15 3
28 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16 15 40
29 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16 20 20
30 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16 25 20
31 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16 40 10
32 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16 50 10
33 Śrubunek mosiężny 25 20
34 Śrubunek mosiężny 15 30
35 Kolano hamburskie 15 40
36 Kolano hamburskie 25 20
37 Kolano hamburskie 32 20
38 Kolano hamburskie 40 60
39 Kolano hamburskie 50 60
40 Kolano hamburskie 65 20
41 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 0,3Mpa   25 4
42 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 0,3Mpa   32 8
43 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,6Mpa   25 3
44 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,7Mpa   25 8
45 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,7Mpa   20 6
46 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,7Mpa   15 4
47 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,8Mpa   25 8
48 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,8Mpa 20 6
49 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,8Mpa   15 4
50 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,6Mpa 15 2
51 Wymiennik Jad 6/50 + izolacja + kołnierze 6
52 Wymiennik Jad 5/36 + izolacja + kołnierze 10
53 Wymiennik Jad 3/18 + izolacja + kołnierze       12
54 Manometr R100 0-1,6MPa 15
55 Manometr R100 0-1,0MPa 15
56 Manometr R100 0-0,6MPa     15
57 Kurek manometryczny Pn25     30
58 Fajka manometryczna Pn25     30
59 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 32 Pn25     3
60 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 40 Pn25     8
61 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 50 Pn25     8
62 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 50 Pn16 6
63 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 65 Pn16     4
64 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 80 Pn16     2

Zadanie II

L.p. Nazwa i typ Ciśnienie Temp. Max. [oC]

Średnica

[Dn]

Ilość

[Szt/mb]

65

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 25 + uszczelka + końcówki do wspawania

50 2
66

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 20 + uszczelka + końcówki do wspawania

40 2
67

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 16 + uszczelka + końcówki do wspawania

32 2
68

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 8 + uszczelka + końcówki do wspawania

25 8
69

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 6,3 + uszczelka + końcówki do wspawania

20 8
70

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 4,3 + uszczelka + końcówki do wspawania

15 8
71 Siłownik elektryczny krokowy AC~230V SAMSON 5824.10         10
72 Siłownik elektryczny krokowy AC~230V SAMSON 5825.10       15
73

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs 2,5 nastawa od 0,2 do 1bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
74

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs 6,3 nastawa od 0,2 do 1bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
75

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs8 nastawa od 0,2 do 1bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
76

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs20 nastawa od 0,5 do 2bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
77

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs 25 nastawa od 0,5 do 2bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
78 Regulator różnicy ciśnień i przepływu SAMSON 46-7, Kvs 2,5, nastawa od 0,5 do 2bar + końcówki do wspawania Pn16 130   1
79 Regulator różnicy ciśnień i przepływu             SAMSON 46-7, Kvs 2,5, nastawa od 0,2 do 1bar + końcówki do wspawania Pn16 130   6
80 Regulator różnicy ciśnień i przepływu                 SAMSON 46-7, Kvs 6,3, nastawa od 0,5 do 2bar + końcówki do wspawania Pn16 130   1
81 Regulator różnicy ciśnień i przepływu                 SAMSON 46-7, Kvs 6,3 nastawa od 0,2 do 1 bar + końcówki do wspawania Pn16 130   6
82

Regulator różnicy ciśnień i przepływu                 SAMSON 46-7, Kvs 8, nastawa od 0,5 do 2bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   1
83 Regulator różnicy ciśnień i przepływu                 SAMSON 46-7, Kvs 8, nastawa od 0,2 do 1 bar + końcówki do wspawania Pn16 130   6
84 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 2,5, 065B2015 + uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   15 5
85 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 4,0, 065B2016 + uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   20 5
86 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 6,3, 065B2027+ uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   20 2
87 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 6,3, 065B2017+ uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   25 5
88 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 10, 065B2018+ uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   32 3
89 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 16, 065B2019+ uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   40 3
90 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 25, 065B2020 + uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   50 3
91 Siłownik elektryczny firmy Danfoss AMV
AC ˜ 230V, AMV 30 082G3011
2
92 Siłownik elektryczny firmy Danfoss AMV
AC ˜ 230V, AMV 20 082G3007
      2
93 Siłownik elektryczny firmy Danfoss AMV
AC ˜ 230V, AMV 30 082G3001
      2
94 Zawór regulacyjny trójdrogowy firmy Danfoss HRE 3 + uszczelka + końcówki do wspawania, 065Z0420 Pn16   32 3
95 Zawór regulacyjny trójdrogowy firmy Danfoss HRE 3 + uszczelka + końcówki do wspawania, 065Z0421 Pn16   40 3
96 Zawór regulacyjny trójdrogowy firmy Danfoss HRE 3 + uszczelka + końcówki do wspawania, 065Z0422 Pn16   50 3
97

Siłownik elektryczny firmy Danfoss AMB 182

AC ˜ 230V, 082H0239

      4
98 Regulator temperatury RG 14 firmy Lumel       15
99 Regulator temperatury RG 24 firmy Lumel       15

Zadanie III

L.p. Nazwa i typ Ciśnienie Temp. Max. [oC]

Średnica

[Dn]

Ilość

[Szt/mb]

100 Pompa UPS25-60N 1x230V 50Hz       3
101 Pompa UPS50-120, 1x230V 50Hz       1
102 Pompa ALPHA2 15-40, 1x230V 50Hz       3
103 Pompa ALPHA2 25-60, 1x230V 50Hz       5
104 Pompa ALPHA2 15-60 N, 1x230V 50Hz 3
105 Pompa ALPHA2 25-60 N, 1x230V 50Hz 5
106 Pompa Magna 25-60, 1x230V 50Hz       5
107 Pompa Magna 25-100, 1x230V 50Hz       5
108 Pompa Magna 32-60,1x230V 50Hz       3
109 Pompa Magna 32-60 N,1x230V 50Hz       2
110 Pompa Magna 32-80,1x230V 50Hz       3
111 Pompa Magna 32-100,1x230V 50Hz       4
112 Pompa Magna 32-100F,1x230V 50Hz       1
113 Pompa Magna 32-120F,1x230V 50Hz 1
114 Pompa Magna 40-100F,1x230V 50Hz       2
115 Pompa Magna 40-120F,1x230V 50Hz       2
116 Pompa Magna 50-100F,1x230V 50Hz       1
117 Pompa Magna 50-120F,1x230V 50Hz 1
118 Pompa Magna 65-120F,1x230V 50Hz 1

Zadanie IV

L.p. Nazwa i typ Ciśnienie Temp. Max. [oC]

Średnica

[Dn]

Ilość

[Szt/mb]

119 Rura czarna bez szwowa     15 mb 156
120 Rura czarna bez szwowa     20 mb 96
121 Rura czarna bez szwowa     25 mb 96
122 Rura czarna bez szwowa     32 mb 60
123 Rura czarna bez szwowa     40 mb 240
124 Rura czarna bez szwowa     50 mb 156
125 Rura czarna bez szwowa     65 mb 96
126 Rura czarna bez szwowa     80 mb 30
127 Rura ocynkowana     15 mb 48
128 Rura ocynkowana     25 mb 48
129 Rura ocynkowana     40 mb 60
130 Rura ocynkowana     50 mb 60

Ilości armatury i urządzeń ciepłowniczych będące przedmiotem zamówienia są orientacyjne.

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla armatury i urządzeń ciepłowniczych:

31681200-5 – pompy elektryczne

38425100-1 – manometry

42131100-7 - zawory funkcyjne

42131130-6 - regulatory temperatur

42131141-6 - zawory obniżające ciśnienie

42131142-3 - zawory sterujące

42131147-8 - zawory bezpieczeństwa

42131148-5 - zawory odcinające

42131260-6 – zawory kulowe

42132100-4 - siłowniki zaworowe 

42132110-7 - elektryczne siłowniki zaworowe

42510000-4 - wymienniki ciepła

42912310-8 - aparatura do filtrowania wody

44163100-1 – rura

44167400-2 – kolanka

IV. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamówienia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zgodnie z potrzebami zamawiającego, na podstawie zleceń przesyłanych do wykonawcy elektronicznie lub pisemnie. Termin realizacji dostaw w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia.

2. Wykonawca może złożyć ofertę na dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych innych producentów i marek o właściwościach i parametrach równoważnych (kompatybilnych z urządzeniami użytkowanymi w Spółce). Przez produkt równoważny, w stosunku do jakości i wydajności, rozumie się asortyment o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału określonego w specyfikacji.

3. Wykonawca dostarczy towary nowe, w opakowaniach fabrycznych, wraz z właściwie wypełnionymi i ostemplowanymi dokumentami gwarancyjnymi oraz instrukcją w języku polskim. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów o których mowa powyżej zamawiający nie zapłaci za przedmiotową armaturę do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów. Termin płatności faktury będzie liczony od daty otrzymania brakujących dokumentów.

4. Przy każdej dostawie należy załączyć dokumentacje techniczne urządzeń oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności na urządzenia będące przedmiotem zamówienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze armatury i urządzeń ciepłowniczych niezgodności dostawy z umową pod względem ilości, wymaganych parametrów, widocznych wad, wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia armatury i urządzeń ciepłowniczych, jej wymiany na zgodną z umową lub wymiany na wolną od wad, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie wykonawcy w jednej z form, drogą elektroniczną lub pocztą.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4b, 11-700 Mrągowo, a zamawiający w dniu dostawy dokona jego odbioru (na podstawie dowodu Wz lub faktury).

6. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty dostawy i wpływu faktury na dziennik podawczy zamawiającego pod warunkiem dostarczenia towaru zgodnie z umową.

7. Zamawiający informuje, że jedynym kryterium, którym kieruje się zamawiający jest cena i nie prowadzi się żadnych negocjacji w tej sprawie. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełniając opisane wymagania zaoferuje najniższą cenę.

8. Cena, którą wykonawca zaoferuje w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Powinna uwzględniać koszt dostawy do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Mrągowie, przy zamówieniu jednorazowym za minimum 1000,00 zł netto. Winna zawierać cenę netto, obowiązujący podatek VAT, cenę brutto w złotych za jedną sztukę oraz sumę cen jednostkowych brutto.

9. Warunki gwarancji z okresem nie krótszym niż 24 miesiące od daty dostawy oraz warunki serwisu gwarancyjnego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp i ppoż oraz ochrony środowiska – zgodnie z obowiązującymi u zamawiającego zarządzeniami i instrukcjami w sprawie informowania pracowników obcych firm wykonujących prace na terenie zakładu z występującymi zagrożeniami (stosowne dokumenty dostępne są u zamawiającego).

11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia (zadania). Zamawiający dokona wyboru oferty poprzez wybór jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (zadania).

12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

 1. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia,
 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień.

1.1. Udokumentowanie warunków udziału w przetargach określonych w ust. 1 pkt. 1-5 wykonawca wykaże poprzez złożenie określonych w SIWZ oświadczeń.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1) W przypadku, o którym mowa w ust. l, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. l.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. Wykonawca odpowiada jak za własne działania za działania podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych polega w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów nawet jeżeli za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) wykonawców których prawomocnie skazano za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy w szczególności:

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

5.1.1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców wykluczonych z postępowania o podstawie wykluczenia. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania odrzuca się. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Wymagane dokumenty:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:

a) warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu,

b) przez oferowanie dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

- zamawiający wskazuje w SIWZ.

 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy wszelkich oświadczeń i dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności finansowej wykonawcy.
 2. Wykonawca składa wraz z ofertą
 3. Zamawiający może wezwać wykonawcę, który – do dnia upływu terminu składania ofert nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1, albo który złożył wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające jednakże błędy, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie. Nie złożenie oświadczeń oraz dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 4. Zamawiający może także wezwać wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu.
 5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez zamawiającego ponosi wykonawca.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1) W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których powyżej mowa.

7.1. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w pkt 1 w rozdziale V specyfikacji, a także muszą spełniać łącznie te warunki.

7.2. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8. Oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczenia z postępowania, o udzielenie zamówienia sektorowego, przeprowadzona zostanie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których sposób oceny został określony w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następującego oświadczenia:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 w rozdziale V specyfikacji, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania, na podstawie warunków o których mowa w pkt. 5 i 5.1. w rozdziale V specyfikacji, załącznik nr 3 do SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 5 rozdziału V specyfikacji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2. powyżej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

3.1. Dokument o którym mowa w pkt. 3 lit. a i b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktów 3 – 3.1. stosuje się odpowiednio.

3.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione powyżej w ppkt. 1.1. oraz ppkt. 2.1. i 2.2. przepisy punktów 3 – 3.2. stosuje się odpowiednio.

5. Formularze i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do specyfikacji winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii opisanych ,,za zgodność z oryginałem” oraz opatrzonych własnoręcznym czytelnym podpisem lub pieczątką imienną z podpisem nieczytelnym osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby upoważnionej oraz napisem/pieczęcią ,,za zgodność z oryginałem”.

5.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika.

5.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z WykonawcAMI.

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jej przekazanie. Za datę przekazania uznaje się datę nadania przesyłki poleconej zawierającej SIWZ przez zamawiającego. Wykonawca może być zobowiązany do pokrycia kosztów sporządzenia SIWZ oraz jej przesłania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu   składania   ofert   pod   warunkiem, że   wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. W przypadku udzielania wyjaśnień zamawiający nie jest zobowiązany do przedłużania terminu składania ofert.

4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapyta­nia o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źró­deł zapytań. Informację z zebrania doręcza się drogą elektroniczną bądź nadaniem listem poleconym niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istot­nych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia drogą elektroniczną bądź nadaniem przesyłki listem poleconym wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.

7. Precyzując:

1). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia zapytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w języku polskim w formie pisemnej albo drogą elektroniczną. Jeżeli są one przekazane elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana będzie potwierdzić pisemnie niezwłocznie fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytana lub informacje uważa się za wniesione w terminie z chwilą, gdy ich treść dotarła do adresata przed upływem podanego terminu i została niezwłocznie potwierdzona

pisemnie. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00.

2) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego podany w dziale I SIWZ.

3) Wszelkie wprowadzone przez zamawiającego modyfikacje SIWZ oraz pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

4). Zaleca się śledzenie strony internetowej zamawiającego na bieżąco.

8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Kierownik Działu Technicznego Łukasz Bieńko, tel. 89 7416936 t. kom.: 696326980

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- St. spec. ds. tech. Waldemar Czajkowski t tel. 89 7416936 t. kom.: 604292368

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Porozumiewanie się Wykonawcy ze wskazanymi osobą odbywać się może tylko w godzinach od 700 – 1500 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

VIII. WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ZAWARTOŚĆ oferty.

1. Przygotowanie oferty.

1.1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie sporządzić i złożyć ofertę oraz inne dokumenty - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentach przetargowych – według załączonych do SIWZ wzorów.

1.2. Wykonawca ma prawo złożyć samodzielnie albo wspólnie z innymi wykonawcami - tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę kilku ofert, wszystkie oferty wykonawcy zostaną odrzucone.  

1.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

1.4. Oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem maszynowym np. na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z treści dokumentów rejestrowych wykonawcy.

1.5. Ewentualne poprawki w treści oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej, w sposób czytelny oraz opatrzenie jej datą i parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę). Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

1.6. OFERTĘ stanowi oświadczenie woli wykonawcy, które musi obejmować wszystkie zobowiązania i informacje ujęte w „Formularzu oferty” oraz dokumenty, stanowiące jej integralne części.

1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

1.7.1. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w rozdziale VI SIWZ,

1.7.2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO,

1.7.3. Formularz ofertowy, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

1.7.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

1.7.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z danego rejestru.

1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.7.4. i 1.7.5. powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonych w tych dokumentach.

1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną z godnie z odpisem z właściwego rejestru) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony imienną pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

1.11. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec informacje, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegając informacje wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

1.11.1. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne be z zastrzeżeń.

1.11.2. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem zamawiającego tj. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:

,,Przetarg – dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych” – nie otwierać do dn. 14.12.2022 r. do godz. 12:00

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy składać w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie, Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo - w sekretariacie na I piętrze osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres.

2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 14.12.2022. o godz. 11:50.

3. Ofercie złożonej w biurze zostanie nadany numer. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem określonym w specyfikacji ponosi wykonawca.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy. Ofertę złożoną po terminie odrzuca się.

5. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę będą skuteczne o ile dokonane zostaną przed upływem terminu składania ofert.

6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Tak oznakowane koperty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

7. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i zamieszczenie na zewnętrznej kopercie napisu „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta, koperty wewnętrzne takich ofert nie będą otwierane.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r. o godz.12:00 w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie, Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, II piętro.

8. Otwarcie ofert jest jawne.

8.1. Podczas otwarcie ofert zamawiający przekaże poniższe informacje oraz dokona wskazanych czynności:

 • informacja o liczbie złożonych ofert,

W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane:

 • nazwa i adres Wykonawcy,
 • cena ofertowa,
 • termin wykonania zamówienia,
 • warunki płatności.
 1. 2Informację z otwarcia ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, na ich wniosek.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, zgodnie z zasadą zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena oferty zostanie ustalona na okres realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.

4. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w PLN.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zasady oceny ofert.

1.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

2. Opis kryteriów:

2.1. Każde z zadań oferty zostanie oceniona przez zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

Zadanie 1 – kryterium Cena oferty – 100%

Kryterium wyboru Waga (1pkt = 1%)
Cena ofertowa 100 (1% = 1pkt)

Za kryterium można uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Wykonawca który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 100,00 pkt, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

 

gdzie: WP – wartość punktowa oferty

            Cmin – najniższa cena ofertowa spośród badanych

            Cbad – cena badanej oferty

Ocena zadań 2, 3, 4 odbędzie się w taki sam sposób jak zadania 1.

3. Wynik oceny ofert

3.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na każde zadanie oddzielnie.

3.2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów w danym zadaniu.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści. Nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty, natomiast nie uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

5. Zamawiający poprawia w ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

a) jest niezgodna z postanowieniami i założeniami niniejszego Regulaminem,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem §16 ust. 3 pkt c) Regulaminu,

c) została złożona po terminie składania oferty,

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podst. §16 ust. 3 pkt b) Regulaminu,

e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o której mowa w §16 ust. 3 pkt b) i c) Regulaminu,

f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

g) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 poz. 1913 z późn. zm.),

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.,

i) została złożona przez wykonawcę:

– wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia,

– który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu.

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie pisemnych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia o których mowa w ust. 2, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązanie techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie oddzielnych przepisów.

4. O odrzuceniu oferty zmawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne.

7. Wybór oferty:

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku złożenia dodatkowych ofert z tą samą ceną zamawiający unieważnia postępowanie.
 5. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając: imię, nazwisko, nazwę (firmę), adres siedziby lub miejsce zamieszkania wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także imiona, nazwiska, nazwy (firmy), adresy siedziby lub miejsc zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty.
 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 5 na stronie internetowej,
 7. Zamawiający dodatkowo informuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie podpisania umowy.
 8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) w przypadku, o którym mowa w §17 ust. 3 Regulaminu Udzielania zamówień zostały złożone oferty z tą samą ceną,

c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia,

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie również z innych przyczyn.

3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej, a ponadto zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty-w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Formalności przed podpisaniem umowy

1. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając: imię, nazwisko, nazwę (firmę), adres siedziby lub miejsce zamieszkania wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także imiona, nazwiska, nazwy (firmy), adresy siedziby lub miejsc zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 5 na stronie internetowej,

3. Zamawiający dodatkowo informuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie podpisania umowy.

4. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w ten sposób, iż zamawiający prześle wykonawcy umowę w dwóch egzemplarzach z prośbą o podpisanie. Wykonawca niezwłocznie podpisze umowy i odeśle je zamawiającemu. Zamawiający po podpisaniu umów odeśle jeden podpisany egzemplarz dla wykonawcy.

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, po przekazaniu wybranemu w toku postępowania wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego sektorowego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

                                                                                                                                                                                  Załącznik Nr 1 do SIWZ

                                                                                                                                                                                  z dn. 18.11.2021 r.

Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna

Spółka z o.o. os. Parkowe 2

11-700 Mrągowo

FORMULARZ OFERTY

 

Nazwa Wykonawcy: ………..…………………..…………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….……………………………….

Numer telefonu: ……………………………….

Email: ……………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę armatury i urządzeń ciepłowniczych”

1. Oferujemy wykonanie dostawy armatury i urządzeń ciepłowniczych będących przedmiotem zamówienia, spełniających wymagania określone w SIWZ z dn. 18.11.2021 r., w cenach jednostkowych zawartych w poniższych tabelach:

dla zadania 1 za łączną cenę brutto: …………….… zł (słownie złotych: ………………………….……..………………………………………………………….);

dla zadania 2 za łączną cenę brutto: …………….… zł (słownie złotych: ………………………….……..…………………………………………………………);

dla zadania 3 za łączną cenę brutto: …………….… zł (słownie złotych: ………………………….……..………………………………………………………….);

dla zadania 4 za łączną cenę brutto: …………….… zł (słownie złotych: ………………………….……..………………………………………………………….).

Zadanie 1                                                   

L.p. Nazwa i typ Ciśnienie Temp. max. [oC]

Średnica

[Dn]

Ilość

[Szt/mb]

Producent/

Wytwórca

Cena jednostkowa netto [PLN] VAT [%] Cena jednostkowa brutto[PLN] Suma cen jednostkowych brutto [PLN]
1 Zawór kulowy spawany Pn25 200 15 16        
2 Zawór kulowy spawany Pn25 200 25 10        
3 Zawór kulowy spawany Pn25 200 32 10        
4 Zawór kulowy spawany Pn25 200 40 20        
5 Zawór kulowy spawany Pn25 200 50 16        
6 Zawór kulowy spawany Pn25 200 65 6      
7 Zawór kulowy spawany Pn25 200 80 3      
                 
8 Zawór kołnierzowy Pn40 200 15 4      
9 Zawór kołnierzowy Pn40 200 20 2        
10 Zawór kołnierzowy Pn40 200 25 8        
11 Zawór kołnierzowy Pn40 200 40 3        
12 Zawór kołnierzowy Pn40 200 50 3        
                   
13 Zawór kołnierzowy Pn25 200 150 3
14 Zawór kołnierzowy Pn25 200 125 3
15 Zawór kołnierzowy Pn25 200 100 2
16 Zawór kołnierzowy Pn25 200 80 2
17 Zawór kołnierzowy Pn25 200 65 2
18 Zawór kołnierzowy Pn25 200 50 3      
19 Zawór kołnierzowy Pn25 200 40 3      
20 Zawór kołnierzowy Pn25 200 25 5      
                 
21 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 80 1      
22 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 65 1      
23 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 50 2      
24 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 40 2      
25 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 25 3      
26 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 20 3      
27 Zawór kulowy kołnierzowy Pn16 150 15 3      
                 
28 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16   15 40      
29 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16 20 20      
30 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16 25 20      
31 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16   40 10      
32 Zawór kulowy wodny gwintowany Pn16   50 10      
                 
33 Śrubunek mosiężny     25 20      
34 Śrubunek mosiężny     15 30      
35 Kolano hamburskie     15 40      
36 Kolano hamburskie     25 20      
37 Kolano hamburskie     32 20      
38 Kolano hamburskie     40 60      
39 Kolano hamburskie   50 60      
40 Kolano hamburskie     65 20      
                 
41 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 0,3Mpa   25 4      
42 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 0,3Mpa   32 8      
43 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,6Mpa   25 3      
44 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,7Mpa   25 8      
45 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,7Mpa   20 6      
46 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,7Mpa   15 4      
47 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,8Mpa   25 8      
48 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,8Mpa   20 6      
49 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,8Mpa   15 4      
50 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 0,6Mpa   15 2      
                 
51 Wymiennik Jad 6/50 + izolacja + kołnierze   6      
52 Wymiennik Jad 5/36 + izolacja + kołnierze   10      
53 Wymiennik Jad 3/18 + izolacja + kołnierze   12      
             
54 Manometr R100 0-1,6MPa   15      
55 Manometr R100 0-1,0MPa 15      
56 Manometr R100 0-0,6MPa     15      
57 Kurek manometryczny Pn25     30      
58 Fajka manometryczna Pn25     30      
                 
59 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 32 Pn25     3      
60 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 40 Pn25     8      
61 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 50 Pn25 8
62 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 50 Pn16 6
63 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 65 Pn16 4
64 Filtroodmulnik magnetyczny + kołnierze + izolacja FOM Bis 80 Pn16 2
Razem  

Zadanie 2

L.p. Nazwa i typ Ciśnienie Temp. Max. [oC]

Średnica

[Dn]

Ilość

[Szt/mb]

Producent/

Wytwórca

Cena jednostkowa netto [PLN] VAT [%] Cena jednostkowa brutto[PLN] Suma cen jednostkowych brutto [PLN]
65

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 25 + uszczelka + końcówki do wspawania

50 2
66

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 20 + uszczelka + końcówki do wspawania

40 2
67

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 16 + uszczelka + końcówki do wspawania

32 2
68

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 8 + uszczelka + końcówki do wspawania

25 8
69

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 6,3 + uszczelka + końcówki do wspawania

20 8
70

Zawór regulacyjny firmy SAMSON 3222

Kvs 4,3 + uszczelka + końcówki do wspawania

15 8
71 Siłownik elektryczny krokowy AC~230V SAMSON 5824.10         10
72 Siłownik elektryczny krokowy AC~230V SAMSON 5825.10       15
73

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs 2,5 nastawa od 0,2 do 1bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
74

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs 6,3 nastawa od 0,2 do 1bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
75

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs8 nastawa od 0,2 do 1bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
76

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs20 nastawa od 0,5 do 2bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
77

Regulator bezpośredniego działania różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON

46-6, Kvs 25 nastawa od 0,5 do 2bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   2
78 Regulator różnicy ciśnień i przepływu SAMSON 46-7, Kvs 2,5, nastawa od 0,5 do 2bar + końcówki do wspawania Pn16 130   1
79 Regulator różnicy ciśnień i przepływu             SAMSON 46-7, Kvs 2,5, nastawa od 0,2 do 1bar + końcówki do wspawania Pn16 130   6
80 Regulator różnicy ciśnień i przepływu                 SAMSON 46-7, Kvs 6,3, nastawa od 0,5 do 2bar + końcówki do wspawania Pn16 130   1
81 Regulator różnicy ciśnień i przepływu                 SAMSON 46-7, Kvs 6,3 nastawa od 0,2 do 1 bar + końcówki do wspawania Pn16 130   6
82

Regulator różnicy ciśnień i przepływu                 SAMSON 46-7, Kvs 8, nastawa od 0,5 do 2bar

+ końcówki do wspawania

Pn16 130   1
83 Regulator różnicy ciśnień i przepływu                 SAMSON 46-7, Kvs 8, nastawa od 0,2 do 1 bar + końcówki do wspawania Pn16 130   6
84 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 2,5, 065B2015 + uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   15 5
85 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 4,0, 065B2016 + uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   20 5
86 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 6,3, 065B2027+ uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   20 2
87 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 6,3, 065B2017+ uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   25 5
88 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 10, 065B2018+ uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   32 3
89 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 16, 065B2019+ uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   40 3
90 Zawór regulacyjny firmy Danfoss VM2, kvs 25, 065B2020 + uszczelka + końcówki do wspawania Pn16   50 3
91 Siłownik elektryczny firmy Danfoss AMV
AC ˜ 230V, AMV 30 082G3011
2
92 Siłownik elektryczny firmy Danfoss AMV
AC ˜ 230V, AMV 20 082G3007
      2
93 Siłownik elektryczny firmy Danfoss AMV
AC ˜ 230V, AMV 30 082G3001
      2
94 Zawór regulacyjny trójdrogowy firmy Danfoss HRE 3 + uszczelka + końcówki do wspawania, 065Z0420 Pn16   32 3
95 Zawór regulacyjny trójdrogowy firmy Danfoss HRE 3 + uszczelka + końcówki do wspawania, 065Z0421 Pn16   40 3
96 Zawór regulacyjny trójdrogowy firmy Danfoss HRE 3 + uszczelka + końcówki do wspawania, 065Z0422 Pn16   50 3
97

Siłownik elektryczny firmy Danfoss AMB 182

AC ˜ 230V, 082H0239

      4
98 Regulator temperatury RG 14 firmy Lumel       15
99 Regulator temperatury RG 24 firmy Lumel       15
Razem  

Zadanie 3

L.p. Nazwa i typ Ciśnienie Temp. Max. [oC]

Średnica

[Dn]

Ilość

[Szt/mb]

Producent/

Wytwórca

Cena jednostkowa netto [PLN] VAT [%] Cena jednostkowa brutto[PLN] Suma cen jednostkowych brutto [PLN]
100 Pompa UPS25-60N 1x230V 50Hz 3
101 Pompa UPS50-120, 1x230V 50Hz 1
102 Pompa ALPHA2 15-40, 1x230V 50Hz 3
103 Pompa ALPHA2 25-60, 1x230V 50Hz 5
104 Pompa ALPHA2 15-60 N, 1x230V 50Hz 3
105 Pompa ALPHA2 25-60 N, 1x230V 50Hz 5
106 Pompa Magna 25-60, 1x230V 50Hz 5
107 Pompa Magna 25-100, 1x230V 50Hz 5
108 Pompa Magna 32-60,1x230V 50Hz 3
109 Pompa Magna 32-60 N,1x230V 50Hz 2
110 Pompa Magna 32-80,1x230V 50Hz 3
111 Pompa Magna 32-100,1x230V 50Hz 4
112 Pompa Magna 32-100F,1x230V 50Hz 1
113 Pompa Magna 32-120F,1x230V 50Hz 1
114 Pompa Magna 40-100F,1x230V 50Hz 2
115 Pompa Magna 40-120F,1x230V 50Hz 2
116 Pompa Magna 50-100F,1x230V 50Hz 1
117 Pompa Magna 50-120F,1x230V 50Hz 1
118 Pompa Magna 65-120F,1x230V 50Hz 1
Razem  

Zadanie 4

L.p. Nazwa i typ Ciśnienie Temp. max. [oC]

Średnica

[Dn]

Ilość

[Szt/mb]

Producent/

Wytwórca

Cena jednostkowa netto [PLN] VAT [%] Cena jednostkowa brutto[PLN] Suma cen jednostkowych brutto [PLN]
119 Rura czarna bez szwowa 15 mb 156
120 Rura czarna bez szwowa 20 mb 96
121 Rura czarna bez szwowa 25 mb 96
122 Rura czarna bez szwowa 32 mb 60
123 Rura czarna bez szwowa 40 mb 240
124 Rura czarna bez szwowa 50 mb 156
125 Rura czarna bez szwowa 65 mb 96
126 Rura czarna bez szwowa 80 mb 30
127 Rura ocynkowana 15 mb 48
128 Rura ocynkowana 25 mb 48
129 Rura ocynkowana 40 mb 60
130 Rura ocynkowana 50 mb 60
Razem  

1. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy w terminie realizacji od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., zgodnie z warunkami realizacji i potrzebami zamawiającego, w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zlecenia, na podstawie zleceń przesyłanych nam elektronicznie lub pisemnie.

2. Oświadczamy, że zaoferowana przez nas cena uwzględnia wszystkie koszty związane z dostawą armatury, w tym koszty transportu.

3. Zobowiązujemy się dostarczyć armaturę na adres Kotłowni Rejonowej ul. Kolejowa 4b, 11-700 Mrągowo, zaś faktury wystawiać na adres siedziby Zamawiającego.

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotowej armatury:

a) niezgodności dostawy z umową pod względem ilości,

b) niezgodności dostawy z umową pod względem wymaganych parametrów,

        c) widocznych wad,

zobowiązujemy się do wymiany dostarczonej armatury hydraulicznej na zgodną z umową, wymiany dostarczonej armatury hydraulicznej na wolną od wad lub do uzupełnienia braków ilościowych nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie nas w jednej z wymienionych form: drogą elektroniczną na adres e-mail …………………………………. lub pocztą

5. Akceptujemy określony w SIWZ termin płatności faktur w wymiarze 14 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (tj. od daty jej wpływu na dziennik podawczy Zamawiającego), pod warunkiem dostarczenia towaru zgodnego z umową.

6. Oświadczamy, iż do płatności faktur wskazujemy rachunek bankowy w banku …………………………………….… nr ……………………………………………………… i w przypadku jego zmiany zobowiązujemy się powiadomić o tym zamawiającego pisemnie.

7. Oświadczamy ze na dostarczone towary wykonawca udziela zamawiającemu … miesięcy gwarancji (nie krócej niż 24 m-cy) licząc od dnia dostawy.

8. Oświadczamy, że przenosimy w ramach wynagrodzenia prawa przysługujące nam z gwarancji udzielonej przez producenta na rzecz zamawiającego wraz z dokumentami gwarancyjnymi otrzymanymi od producenta.

9. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie obowiązywania gwarancji zobowiązujemy się do naprawy wadliwie działających urządzeń w możliwie najkrótszym terminie.

10 Zobowiązujemy się w ramach naprawy gwarancyjnej pokryć wszelkie koszty związane z przesyłką wadliwie działającego urządzenia.

11. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia z naszej strony będzie

p. ......................................... tel............................................ email: ................@.......................

Oświadczamy, że:

 1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
  1. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
  2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3. przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze wykonawcy,
  4. zobowiązujemy się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych - zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sprawie informowania pracowników obcych firm wykonujących prace na terenie zakładu z występującymi zagrożeniami,
  5. uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  6. wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ,
  7. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego postępowania jako wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 5 Części V SIWZ, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO
 • Pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane

Tajemnica przedsiębiorstwa:

Prosimy Zamawiającego o nie ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. informacji zawartych w Załącznikach do niniejszej oferty, tj. ………………………………………………………………………

(Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec informacje, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegając informacje Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

UWAGA! Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem)

……………………………….                                               …..…...............................................
                   (data)                                                                                                                                                      (pieczątka i podpis Wykonawcy)

                                                                                                                                                                                  Załącznik Nr 2 do SIWZ

                                                                                                                                                                                 z dn. 18.11.2021 r.

O Ś W I A D C Z E N I E     W Y K O N A W C Y

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego

w trybie przetargu nieograniczonego

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przedmiot zamówienia:

Dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych”

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]:

………………………………………………………………………………..

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy [nazwa firmy]:

……………….……………………………………………………………………………..

oświadczam, że Wykonawca:

 1. posiada i dysponuje uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiada niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. posiada i dysponuje zdolnościami finansowymi i ekonomicznymi, zapewniającymi wykonanie zamówienia;
 4. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 11 Regulaminu.

...................................................................................................................

/Podpis/podpisy Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

……………………, dnia ………………….

                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 3 do SIWZ

                                                                                                                                                                                          z dn. 18.11.2021 r.

           

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego sektorowego w okolicznościach, o których mowa w pkt 5 i pkt. 5.1. rozdziału V SIWZ

Przedmiot zamówienia:

Dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych”

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy [nazwa firmy]:

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………....

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w okolicznościach, o których mowa w pkt 5 i 5.1. rozdziału V SIWZ.

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) powyższe oświadczenie winien złożyć każdy Wykonawca podając pełną nazwę (firmę) i pełny adres. Zgodnie z art. 434 kc firmą Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest jej imię i nazwisko

                                                                                                           ......................................................................................................

                                                             /Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby/osób upoważnionej(ych)

   do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy/

……………..………, dnia ……………..

Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                     do SIWZ z dnia 18.11.2021 r.

UMOWA NR ….. / 2021/MEC

(wzór umowy do zadań 1-4)  

zawarta w dniu …………. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.819.900 zł,  zwanym dalej „Zamawiającym

reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu – Przemysława Budzyńskiego,  

a ...................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ...............................................................

......................................................................................................................................................,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamawiającemu armatury i urządzeń ciepłowniczych (zwanych dalej armaturą) w ilości i o cechach zgodnych z SIWZ postępowania przetargowego oraz formularzem ofertowym, będącymi jej integralną częścią.

2. Wykonanie umowy nastąpi w terminie realizacji zamówienia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zgodnie z asortymentem i w cenach określonych w złożonej ofercie, na każdorazowe pisemnie (również poczta elektroniczna) złożone zamówienie, na podstawie zleceń przesyłanych do Wykonawcy elektronicznie lub pisemnie. Termin realizacji dostaw w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia.

3. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę, na jego koszt, do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4b, 11-700 Mrągowo, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Zamawiający w dniu dostawy dokona jego odbioru (na podstawie dowodu Wz lub faktury).

4. Wykonawca dostarczy armaturę nową odpowiadającą polskim normom jakościowym, w opakowaniach fabrycznych, wraz z właściwie wypełnionymi i ostemplowanymi dokumentami gwarancyjnymi oraz instrukcją w języku polskim. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów o których mowa powyżej zamawiający nie zapłaci za przedmiotową armaturę do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów. Termin płatności faktury będzie liczony od daty otrzymania brakujących dokumentów.

5. Przy każdej dostawie wykonawca załączy dokumentacje techniczne urządzeń oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności na urządzenia będące przedmiotem zamówienia.

6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcą w sprawie realizacji umowy ze strony zamawiającego jest Kierownik Kotłowni Roman Koziatek: tel. 89 741 5081; t. kom.: 600796398; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z zamawiającym w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………: tel.: ………………. ; e-mail: ……………………

8. Porozumiewanie się Wykonawcy ze wskazaną osobą odbywać się może tylko w godzinach od 700 – 1500 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bhp i ppoż oraz ochrony środowiska – zgodnie z obowiązującymi u zamawiającego zarządzeniami i instrukcjami w sprawie informowania pracowników obcych firm wykonujących prace na terenie zakładu z występującymi zagrożeniami.

 • 2

1. Dostawy będą zlecane w miarę potrzeb Zamawiającego, w asortymencie i ilościach określanych każdorazowo w zapotrzebowaniu złożonym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy na każdorazowe złożone zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1 - w terminie trzech dni roboczych po dniu złożenia zapotrzebowania.

3. Wartość jednorazowego zamówienia nie może być mniejsza niż 1000,00 zł netto.

 • 3

1. Ceny jednostkowe netto i brutto na poszczególny asortyment są ustalone w ofercie cenowej. Zamawiający zapłaci wykonawcy za dostarczoną armaturę, pod warunkiem dostarczenia armatury zgodnej z umową.

2. Ceny określone w ofercie cenowej obejmują wszystkie koszty związane z dostawą armatury, w tym koszty transportu do miejsca wskazanego w umowie przez zamawiającego i nie ulegną zmianie w całym okresie obowiązywania umowy, przedstawiają się następująco:

Zadanie …

L.p. Nazwa i typ

Ilość

[Szt.]

Cena jednostkowa netto [PLN] VAT [%] Cena jednostkowa brutto[PLN] Suma cen jednostkowych brutto [PLN]
1            
2            
.            
Łącznie      

3. Ilości asortymentu podane w powyższej tabeli są orientacyjne i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb zamawiającego i nie spowoduje to zmiany cen.

 • 4

 1. Strony ustalają, że zapłata za dostawę armatury nastąpi na podstawie faktury, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego (tj. od daty wpływu faktury na dziennik podawczy zamawiającego, pod warunkiem dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z umową. Numer konta Wykonawcy będzie każdorazowo podany na fakturze.

2. Strony ustalają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

3. Przelew przez wykonawcę wierzytelności wynikających z postanowień umowy na osoby trzecie może być dokonany tylko za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego.

 • 5

1. Zamawiający dokona odbioru dostarczonej armatury w dniu dostawy na podstawie dowodu WZ lub faktury.

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze armatury niezgodności dostawy z umową pod względem ilości, wymaganych parametrów, widocznych wad, wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia armatury, jej wymiany na zgodną z umową lub wymiany na wolną od wad, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie wykonawcy w jednej z form: drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą.

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia armatury dostarczonej przez wykonawcę zamawiającemu, wskutek powstania okoliczności, za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności przechodzi na zamawiającego z chwilą dokonania skutecznego pisemnego odbioru dostarczonej armatury przez zamawiającego.

4. W przypadku zgłoszenia roszczeń, o których mowa w ust. 2 termin zapłaty za zamówioną armaturę ulega przesunięciu o czas dostarczenia armatury zgodnej z niniejszą umową lub armatury pełnowartościowej bądź uzupełnienia braków ilościowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru niezgodnej z umową lub wadliwej armatury na własny koszt, z miejsca wskazanego przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp i ppoż oraz ochrony środowiska – zgodnie z obowiązującymi u zamawiającego zarządzeniami i instrukcjami w sprawie informowania pracowników obcych firm wykonujących prace na terenie zakładu z występującymi zagrożeniami.

 • 6

1. Strony ustalają, że w przypadku:

 1. § 2 ust. 2 zamawiający ma prawo naliczyć wykonawcy karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy, którego opóźnienie dotyczy.
 2. nie dotrzymanie terminu o którym mowa w § 5 ust. 2 zamawiający ma prawo naliczyć wykonawcy karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2% wartości zakwestionowanego przedmiotu umowy.

2. jeżeli szkoda wynikła z okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu przewyższa wartość kar umownych, dopuszczalne jest w tym zakresie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z należności za dostarczoną armaturę kar umownych należnych zamawiającemu na mocy postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu.

 • 7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy lub opóźnia się z usunięciem zgłoszonych przez zamawiającego niedoborów ilościowych lub wad jakościowych.

2. Prawo odstąpienia od umowy zamawiający może wykonać w terminie 21 dni:

 1. od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 2, w przypadku gdy wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy,
 2. od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 2, w przypadku gdy wykonawca nie dostarcza nowego przedmiotu umowy w stosunku do zakwestionowanego pod względem jakości lub ilości.

3. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 20% wartości złożonej oferty.

4. Jeżeli szkoda wynikła z tytułu odstąpienia od umowy przewyższa wartość kary umownej, dopuszczalne jest w tym zakresie dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

 • 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie.

4. W przypadku gdy sporu nie będzie można rozwiązać w sposób polubowny sprawę rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                        WYKONAWCA                                         ZAMAWIAJĄCY

                                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 5 do SIWZ

                                                                                                                                                                                 z dn. 18.11.2021 r.

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa armatury i urządzeń ciepłowniczych”

         Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/łam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

   .....................................................

                                                                                                                                         /Podpis i pieczęć imienna osoby                                  

                                                                                          uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

……………………, dnia ………………….

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

*       W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ i ogłoszenie armatura docx 159.90 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 listopad 2021 07:23 Super User