OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS)

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, Osiedle Parkowe 2, 11 - 700 Mrągowo, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy ”Prawo zamówień publicznych”.

1. Nazwa i adres oraz siedziba zamawiającego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo;

os. Parkowe 2

tel. 89 7416936

www.mec.mragowo.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb i rodzaj zamówienia

Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony              

Rodzaj zamówienia - usługi

3. Przedmiot, wielkość i zakres zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS)

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,

- zgodnie z wymogami instytucji finansującej,

2) złożenie wniosku w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: od 02.10.2023 r. do 05.12.2023r.,

3) pilotowanie ww. wniosku, składanie uzupełnień, aż do uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji o dofinansowaniu - pełny zakres (nadzór, uzupełnienia, aneksy), w ramach programu Operacyjnego ,,FENIKS”,

4) Składanie wniosków o płatności i rozliczenia częściowe oraz końcowe, a także rozliczenie końcowe inwestycji.

Zakres dofinansowania obejmuje sieci ciepłownicze, przyłącza, węzły ciepłownicze, (bez źródeł ciepła).

B. Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
– 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,

- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów.

4. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

5. Terminy wykonania umowy

Rozpoczęcie prac:      - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Złożenie wniosku:      - w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 02.10.2023r. do 05.12.2023r.,

Zakończenie:             - po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej,

- po rozliczeniu końcowym inwestycji.

6. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy którzy uzyskali SIWZ, spełniają warunki w nim zawarte i nie podlegają wykluczeniu.

7. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryteriami oceny są:

a) Cena oferty brutto: przyjęta waga kryterium – 85% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 85).

b) Doświadczenie - ilość wykonanych opracowań o tożsamym lub podobnym charakterze: przyjęta waga kryterium – 15% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 15).

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 pierwsze piętro, do dnia 15.09.2023 r. do godziny 1150.

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 15.09.2023 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.

10. Termin związania ofertą

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14 października 2023 r.    

2) Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936 w. 214,

2) w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936 w. 223.

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania przetargowego lub unieważnienia postępowania

14. Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) do SIWZ będą publikowane na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................            

           

Nasz znak: DT-3/          /2023                                                      Mrągowo: 2023.08.21

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU FENIKS

W związku z planowaną inwestycją rozbudowy oraz modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie os. Parkowe 2, zaprasza do złożenia oferty na ,,Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS)

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza”.

Dofinansowanie dotyczy projektów dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.

w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia – usługi

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zadanie

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki, pełny zakres (nadzór, uzupełnienia, aneksy), w ramach Programu Operacyjnego ,,FENIKS”, wraz z wnioskami o płatności i rozliczenia częściowe oraz końcowe, a także rozliczenie końcowe inwestycji.

Zakres dofinansowania obejmuje sieci ciepłownicze, przyłącza, węzły ciepłownicze (bez źródeł ciepła).    

Planowany termin naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 02.10.2023r. do 05.12.2023r.

1. ZAMAWIAJĄCY        

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2;

Tel: 8974169-36; strona internetowa: www.mec.mragowo.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Regon: 510031017; NIP: 742-000-06-48; Kapitał zakładowy: 4.888.800,00,-; KRS: 0000082783, zwany dalej ,,Zamawiającym”.

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 • wykonawcę będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2;
 • kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie możliwy jest pod nr tel. 89 741 69 36 i poprzez email  kdetynaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w godzinach pracy: 7:00 – 15:00;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Opracowanie wniosków o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach programu FENIKS”.;    
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia składanej oferty.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;      

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;      

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiotem zamówienia jest:

1) ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS)

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza”,

- zgodnie z wymogami instytucji finansującej,

2) złożenie wniosku w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: od 02.10.2023 r. do 05.12.2023r.,

3) pilotowanie ww. wniosku, składanie uzupełnień, aż do uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji o dofinansowaniu - pełny zakres (nadzór, uzupełnienia, aneksy), w ramach programu Operacyjnego ,,FENIKS”,

4) Składanie wniosków o płatności i rozliczenia częściowe oraz końcowe, a także rozliczenie końcowe inwestycji.

Zakres dofinansowania obejmuje sieci ciepłownicze, przyłącza, węzły ciepłownicze, (bez źródeł ciepła).

B. Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
– 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,

- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów.

C. Uwagi zamawiającego

1. W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Technicznego Łukaszem Bieńko tel. 89 7416936 w. 214.

2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca winien mieć na uwadze konieczność zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym dyrektyw i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych i dokumentów.

3. Wykonawca dostarczy zamawiającemu opracowania i wnioski w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD, w 2 egzemplarzach, w tym arkusze kalkulacyjne w wersji elektronicznej, pozwalające na weryfikację wykonanych obliczeń.

4. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie prac:      - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Złożenie wniosku:      - w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 02.10.2023r. do 05.12.2023r.,

Zakończenie:             - po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej,

- po rozliczeniu końcowym inwestycji.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 zł.:

3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków:

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga by wykonawca:

- wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, skutecznie złożył co najmniej pięć wniosków o dofinansowanie i uzyskał dofinansowanie, w minimalnej kwocie 1.000.000,00 zł każdy wniosek. Złożone wnioski mają odpowiadać swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, udokumentowanie winno zawierać wartości, daty wykonania i nazwy oraz adresy odbiorców oraz dowody potwierdzające, że te wnioski otrzymały dofinansowanie.

- przedstawił wykaz osób realizujących zamówienie spełniających wymogi zamawiającego wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

B. Spełnieniem warunków ubiegania się wykonawcy o zamówienie jest:

1. Złożenie Formularza ofertowego wraz z nw. oświadczeniami:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
 2. Oświadczeniew zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych - Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego.
 3. Oświadczenie z §11 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień, - Załącznik Nr 5 do formularza ofertowego.

2. Złożenie Formularza ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi:

 1. Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac lub czynności, których obowiązek posiadania nakładają ustawy. Potwierdzeniem spełnienia opisanych warunków będzie wykazanie, iż w okresie ostatnich pięciu lat licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, skutecznie złożył co najmniej pięć wniosków w minimalnej kwocie 1.000.000,00 zł każdy wniosek o dofinansowanie i uzyskał dofinansowanie. Złożone wnioski mają odpowiadać swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, udokumentowanie winno zawierać wartości, daty wykonania i nazwy oraz adresy odbiorców oraz dowody potwierdzające, że te wnioski otrzymały dofinansowanie, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku Nr 3 do formularza ofertowego.
  1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i dorobku w zakresie wykonywania opracowań będących w zakresie przedmiotu zamówienia w tym z dziedziny efektywności, oszczędności oraz szacowania kosztów inwestycji, a także dysponowanie zespołem co najmniej dwóch osób, posiadających minimum tytuł naukowy magistra, posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania nie mniej niż trzech wymaganych opracowań na rzecz przedsiębiorstw i posiadających uprawnienia zezwalające na realizację przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia opisanych warunków będzie wykaz osób realizujących zamówienie spełniających wymogi zamawiającego wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 4 do formularza ofertowego.
  2. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego niezbędnego dokumentu, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50.000,00 zł.
  3. Posiadanie pełnomocnictwa – jeżeli jest wymagane.
  4. Zamawiający wymaga przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub podanie strony internetowej) jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. Warunki wyżej wymienione zostaną uznane za spełnione, jeśli wykonawca złoży wymagane dokumenty. Ocena spełnienia w/w warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie w oparciu o kryterium spełnia/niespełna.

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej                       w języku polskim.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

5. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji upoważnia się Kierownika Działu Technicznego Łukasza Bieńko, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430 i Waldemara Czajkowskiego, tel. 89-741-69-36, w dniach pracy, godz. 730 do 1430.

7. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14 października 2023r.    

2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta oraz załączniki powinny być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, w układzie zgodnym z załączonymi formularzami ofertowymi. Powinny być napisane w sposób czytelny i trwały oraz podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy na zewnątrz.

4. Dokumenty wymagane przez zamawiającego są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę.

6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony i być podpisane na końcu przez składającego ofertę.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane                i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty.

10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, oraz oznaczeniem Oferta na przetarg – ,,Opracowanie na dofinansowanie - FENIX”, następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w miejsce wskazane przez zamawiającego.

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty               z dopiskiem ZMIANA

12. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13. Koperta (oferta) oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2 pierwsze piętro, do dnia 15.09.2023 r. do godziny 1150.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej os. Parkowe 2, w dniu 15.09.2023 r. o godz. 12.00, w Sali konferencyjnej na drugim piętrze.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.                          

7. Zamawiający, na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert, przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. W okresie obowiązywania umowy cena nie ulegnie zmianie.

3. Do obliczania ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

- podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- dodać obowiązującą stawkę podatku VAT,

Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.

- podać zastosowaną stawkę VAT.

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie                         z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.

11. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Postanowienia ogólne:

a)   Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,

b) Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach,

c) Oceny oferty i wyboru wykonawcy dokona komisja powołana przez zamawiającego.

2. Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryteria.

Kryteriami oceny są:

a) Cena oferty brutto: przyjęta waga kryterium – 85% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 85).

Sposób dokonania oceny wg wzoru: Ocn = Cn : Cb x 100 pkt. x 85%

gdzie:

Ocn – ocena; Cn – cena najniższa; Cb – cena badana.

b) Doświadczenie - ilość wykonanych opracowań o tożsamym lub podobnym charakterze: przyjęta waga kryterium – 15% (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 15).

- maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 15 i uzyska ją oferta podmiotu który wykaże największą ilość wykonanych opracowań.

Zamawiający przy ocenie doświadczenia będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

- liczba wykonanych opracowań o tożsamym lub podobnym charakterze z ostatnich trzech lat.

Sposób dokonania oceny wg wzoru: Oni = Db : Dn x 100 pkt. x 15%

gdzie:

O – ocena;

Db – badana ilość wykonanych opracowań o tożsamym lub podobnym charakterze;

Dn – największa ilość wykonanych opracowań o tożsamym lub podobnym charakterze.

Ocena końcowa oferty (Oko) zostanie wyliczona ze wzoru: Oko = Cn + Dn

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                     w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru umowy, w terminie podanym przez zamawiającego.

13. WZÓR UMOWY

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

2. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy, z uwzględnieniem treści oferty.

14. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. W postępowaniach prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności takie jak odwołanie, czy skarga.

2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień Regulaminu może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.

3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) złożenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie i opracowanej zgodnie z rozdziałem 8 oraz w miejscu i terminie określonym w rozdziale 9 niniejszej specyfikacji,

b) spełnienia warunków określonych w rozdziale 5 specyfikacji.

Oferta nie spełniająca wszystkich wymagań formalnych zostanie odrzucona.                                                                                                                                                    

2. Zamawiający oświadcza że:

a) nie dopuszcza składanie ofert częściowych,

b) nie dopuszcza składanie ofert wariantowych,

c) rozliczenia finansowe będą prowadzone w walucie polskiej,

d) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

e) nie wymaga wniesienia wadium.

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

Niniejsza specyfikacja stanowi całość z następującymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

1.1. Załączniki do Formularza ofertowego:

- Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych,

- Załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych opracowań,

- Załącznik Nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

- Załącznik Nr 5 - Oświadczenie z §11 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień, o braku podstaw wykluczenia z postępowania.

2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.

Formularz ofertowy”                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                     do SIWZ z dnia 21.08.2023 r.

Strona ......... Stron ..........

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ,,Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS)

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza”,

wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie.            

                                                            

Oznaczenie wykonawcy – nazwa:

E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:

Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo):

NIP:

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę                          oraz nr telefonu:

Imię i nazwisko: …....................................................................

nr telefonu: …....................................................................

Regon:

Kontakt internetowy (strona www., e-mail):

Numer konta bankowego:

……………….………………    ………………….……………………………………..
Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

                                                                                                        

Strona ........ stron .........

OFERTA OSTATECZNA

                                                                             Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

                                                                             os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, polegającego na opracowaniu dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego (zakres dofinansowania obejmuje sieci ciepłownicze, przyłącza, węzły ciepłownicze - bez źródeł ciepła), wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Mrągowie, tj.:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS)

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,

- zgodnie z wymogami instytucji finansującej,

2) złożenie wniosku w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 02.10.2023 r. do 05.12.2023r.,

3) pilotowanie ww. wniosku, składanie uzupełnień, aż do uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji o dofinansowaniu - pełny zakres (nadzór, uzupełnienia, aneksy), w ramach programu Operacyjnego ,,FENIKS”,

4) Składanie wniosków o płatności i rozliczenia częściowe oraz końcowe, a także rozliczenie końcowe inwestycji.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

................................... netto zł + ................ %VAT = ................................................ zł (brutto),

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

Zapłata za przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego, wyniesie 50% wartości ceny ofertowej. Pozostałe 50% ceny ofertowej zostanie wypłacone po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej.

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

Rozpoczęcie prac:      - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Złożenie wniosku:      - w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 02.10.2023r. do 05.12.2023r.,

Zakończenie:             - po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej,

- po rozliczeniu końcowym inwestycji.

                                                                                              ………………………………………

         Podpis upoważnionego przedstawiciela

Strona .......... stron.............

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.                                                                          

5. Oświadczamy, że przekazany nam wzór umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.    

6. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.                        

W przypadku braku wskazania jednej z opcji zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.

9. W celu realizacji umowy wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: ................................................ tel ......................................

10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ...................................................................

11. Reklamacje należy składać na adres e-mail …………………………………………...……

12. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

13. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem:

 • Tak; o Nie ____________________ proszę podać jakim? (małym/średnim).

Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw wg Komisji Europejskiej (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

14. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny                        z warunkami określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.

15. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.

16. Zobowiązujemy się udzielić na wykonywane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.

                                                                                              ………………………………………

         Podpis upoważnionego przedstawiciela

Strona .......... stron.............

17. Do niniejszej oferty załączono:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 2. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego*.
 3. Wykaz wykonanych
 4. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia.
 5. Oświadczenie z §11 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień,
 6. Opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy*.
 7. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane*.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru/z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/podanie strony internetowej na której znajduje się stosowny dokument*
 9. ……………………………………...................................................................................

18. Oferta została złożona na ….... ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość ................................................................               data ..................................................

………………………………………                          ………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                      Czytelne podpisy osób uprawnionych

     do reprezentowania Wykonawcy                                              do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 1 z dn. 21.08.2023 r.                                                                                                      do Formularza ofertowego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU złożone w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie.

Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS).

…………………….

     (pieczęć firmy)                               miejscowość, data …………….….……..…..………………

Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące w szczególności:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……………………………………………                     ……………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                              Czytelne podpisy osób uprawnionych        

     do reprezentowania Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 z dn. 21.08.2023 r.                                                                                                      do Formularza ofertowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
złożone w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie.

Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS).

…………………….

     (pieczęć firmy)                               miejscowość, data …………….………..…..………………

Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……………………………………………                     ……………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                             Czytelne podpisy osób uprawnionych        

     do reprezentowania Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 z dn. 21.08.2023 r.                                                      do Formularza ofertowego

WYKAZ WYKONANYCH OPRACOWAŃ

złożony w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie.

Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS).

…………………….

     (pieczęć firmy)                               miejscowość, data …………….………..…….………………

Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Wykaz co najmniej pięciu wniosków na minimalną kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł złożonych w okresie ostatnich pięciu lat, licząc od daty terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie. Każdy wniosek o dofinansowanie został skutecznie złożony i uzyskał dofinansowanie. Złożone wnioski odpowiadają swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia. Udokumentowanie zawiera dowody potwierdzające, że poniższe wnioski otrzymały dofinansowanie.

L.p. Odbiorca opracowania (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu) Przedmiot opracowania Wartość Data wykonania opracowania
Początek Koniec
1          
2          
3          
4          
5          

W załączeniu do wykazu dowody potwierdzające, że wnioski złożono skutecznie i otrzymały dofinansowanie (opinie, referencje).

……………………………………………                     ……………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                             Czytelne podpisy osób uprawnionych        

     do reprezentowania Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 z dn. 21.08.2023 r.                                                      do Formularza ofertowego

WYKAZ OSÓB

złożony w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie.

Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS).

…………………….

     (pieczęć firmy)                               miejscowość, data …………..….………..…..………………

Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Wykaz osób którzy będą sporządzały opracowania wraz z informacją na temat ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

L. p. Imię i nazwisko, stopień naukowy Doświadczenie zawodowe

Do wykazu muszą być dołączone; kserokopie uprawnień właściwych do wykonania zamówienia, kserokopie aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność osób do właściwych izb samorządu zawodowego.

Oświadczam że podstawą do dysponowania powyższymi osobami jest …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………                     ……………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                             Czytelne podpisy osób uprawnionych        

     do reprezentowania Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 z dn. 21.08.2023 r.                                                      do Formularza ofertowego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

złożone w postępowaniu prowadzonym przez Miejska Energetykę Cieplną Spółka z o.o.
w Mrągowie.

Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS).

…………………….

     (pieczęć firmy)                              miejscowość, data ……………….………..…..………………

Nazwa Wykonawcy: ………………....…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie §11 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie
§11………….. Regulaminu Udzielania Zamówień

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w §11 ……………………………………………………………………………………………………………*

*Niepotrzebne skreślić

§ 11ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane:

,,Wykluczenie wykonawców

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyklucza się:

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania;

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) wykonawców których prawomocnie skazano za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,

e) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy w szczególności:  

a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

c) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.”

……………………………………………                     ……………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                             Czytelne podpisy osób uprawnionych        

     do reprezentowania Wykonawcy                                        do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………                     ……………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                             Czytelne podpisy osób uprawnionych        

     do reprezentowania Wykonawcy                                       do reprezentowania Wykonawcy

                    

Załącznik Nr 2 z dn. 21.08.2023 r.

,,Wzór umowy”

U M O W A  NR ...............  

na opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS)

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza, zawarta w dniu …….……. r. w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, kapitał zakładowy 4.888.800,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu    – Przemysława Budzyńskiego,  

a firmą ....................................................................................................................................................... zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

treści następującej:

 

§ 1.

Zadanie

Opracowanie dokumentacji i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w Programie Operacyjnym Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS) wraz z wnioskami o płatność i rozliczenia inwestycji. W zakres zadania wchodzi również składanie wniosków o płatności częściowe i końcowe oraz rozliczenie końcowe inwestycji.

Zakres dofinansowania obejmuje sieci ciepłownicze, przyłącza, węzły ciepłownicze, (bez źródeł ciepła).

Przedmiot umowy

A. Przedmiotem umowy jest:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach programu Operacyjnego:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS)

Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza,

- zgodnie z wymogami instytucji finansującej,

2) złożenie wniosku w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 02.10.2023 r. do 05.12.2023 r.,

3) pilotowanie ww. wniosku, składanie uzupełnień, aż do uzyskania ostatecznej pozytywnej decyzji o dofinansowaniu - pełny zakres (nadzór, uzupełnienia, aneksy), w ramach programu Operacyjnego ,,FENIKS”,

4) Składanie wniosków o płatności i rozliczenia częściowe oraz końcowe, a także rozliczenie końcowe inwestycji.

B. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona:

1. Przygotuje i przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie zamierzonego przedsięwzięcia, w tym aktywny udział w postępowaniu (składanie wyjaśnień, uzupełnień itp.),

2. Złoży wniosek wraz z innymi niezbędnymi wymaganymi załącznikami
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS), wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i będzie pilotował wniosek, zwłaszcza poprzez jego potencjalne korekty, uzupełnienia oraz osobiste uczestnictwo, aż do uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu.

C. Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
– 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,

- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięć i projektu, oszacowanie kosztów.

D. Uwagi zamawiającego

1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie miał na uwadze konieczność zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym dyrektyw i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych i dokumentów.

2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu opracowania i wnioski w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

§ 2

4. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie prac:      - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Złożenie wniosku:      - w terminie naboru wniosków w NFOŚiGW w Warszawie: 02.10.2023r. do 05.12.2023r.,

Zakończenie:              - po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej,

- po rozliczeniu końcowym inwestycji.

§ 3

Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy, na jego prośbę, w terminie                 7 dni od podpisania umowy wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu.

2. Wykonawca lub podmiot przez niego upoważniony ma obowiązek weryfikacji danych                 i informacji uzyskanych od zamawiającego w drodze bezpośrednich oględzin i poprzez sprawdzenie dokumentacji technicznej, a Zamawiający na powyższe wyraża zgodę.

3. Zamawiający, jako osobę, która będzie udzielała bieżących informacji niezbędnych wykonawcy do właściwego wykonania przedmiotu umowy wyznacza: Kierownika Działu Technicznego Pana Łukasza Bieńko.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska wszystkie dane, decyzje i dokumenty niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w tym zgodność opracowań z obowiązującym prawem, a w szczególności prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska.

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu opracowania, będące przedmiotem umowy, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD, w 2 egzemplarzach, w tym arkusze kalkulacyjne w wersji elektronicznej, pozwalające na weryfikację wykonanych obliczeń.

4. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany po uprzednim siedmiodniowym okresie zapoznania się zamawiającego z wykonanymi opracowaniami i stwierdzeniu jego zgodności               z wymaganym zakresem o których mowa w § 1. Opracowania i wnioski muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami i regułami wykonywania prac objętych niniejszą umową oraz wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

5. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia wykonawcy. Na wniosek wykonawcy zamawiający może wyrazić zgodę na usuniecie wad przez wykonawcę w innym terminie. Po upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł domagać się należności na zasadach określonych w § 6.

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuję wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać go ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami i regułami wykonywania prac objętych niniejszą umową, dbając o interesy zamawiającego. Jednocześnie oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z zakresem umowy i obowiązującymi przepisami oraz zostanie wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7. Wykonawca zobowiązuje się udzielić na wykonywane usługi gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie dla wykonawcy za terminowe wykonanie przedmiotu umowy opisany w § 1 umowy, za łączną cenę:

.................................... netto zł + ........... %VAT = .................................... zł (brutto), (słownie ........................................................................................................................................ złotych).

Zapłata za przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów i złożeni wniosków o dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 (FENiKS), wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniesie 50% wartości ceny ofertowej. Pozostałe 50% ceny ofertowej zostanie wypłacone po weryfikacji formalnej wniosku i uzyskaniu decyzji pozytywnej.

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu przedmiotu umowy.

3. Do kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT.

4. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy, wystawienia faktury i doręczenia zamawiającemu, na rachunek bankowy wykonawcy podany
w fakturze.  

5. Podstawą wystawienia faktury, przez wykonawcę, będzie protokół pozytywnego odbioru wykonanego zakresu przedmiotu umowy.

  

§ 6

Kary

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy,

b) w razie nieterminowego wykonania umowy z winy wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad występujących w przedmiocie umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy za każdy dzień zwłoki,

d) z tytułu odmowy usunięcia wad w terminie określonym w § 4 ust. 5, w wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5.

1a. Zamawiający ustanawia limit kar umownych na poziomie 50% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Odpowiedzialność wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5, a z odpowiedzialności wykonawcy wyłączone zostają szkody pośrednie i utracone korzyści.

§ 7

Prawa Autorskie

1. Opracowania wykonane na podstawie niniejszej umowy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca przenosi na zamawiającego wszelkie majątkowe i autorskie prawa do opracowań będących przedmiotem umowy bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami), a w szczególności:

a) w zakresie wykorzystywania i zastosowania Przedmiotu Umowy lub jego części dla potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych.

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – powielanie, odtwarzanie, wytwarzanie oraz utrwalanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera.

Przeniesienie takie staje się skuteczne w dniu przekazania opracowań zamawiającemu. W przypadku gdyby wykonawca nie był uprawnionym do danych praw autorskich, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich skutecznego przeniesienia na rzecz zamawiającego w zakresie przewidzianym niniejszą Umową. Niniejszym Strony uzgadniają, że cena za przeniesienie praw autorskich majątkowych została wliczona do Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

3. Zamawiający, jako właściciel praw autorskich do opracowań technologicznych, będzie uprawniony do korzystania z nich w pełnym zakresie.

4. Strony rozszerzają odpowiedzialność wykonawcy za wady z tytułu rękojmi, do upływu okresu rękojmi wykonawcy opracowań technologicznych.

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie.

5. W przypadku gdy sporu nie będzie można rozwiązać w sposób polubowny sprawę rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                  Wykonawca:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 sierpień 2023 12:25 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 sierpień 2023 12:25 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 sierpień 2023 12:26 Super User