OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie Osiedle Parkowe 2,
11-700 Mrągowo, służące działalności sektorowej, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisów ustawy ”Prawo zamówień publicznych”.

  

1. Nazwa i adres oraz siedziba zamawiającego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo os. Parkowe 2

tel. 89 7416936    

www.mec.mragowo.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb i rodzaj zamówienia

Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia – usługi      

 

 1. 1.Przedmiot zamówienia          

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania - budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie” - Podłączenie trzech projektowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Królewieckiej w Mrągowie dz. nr 325/1 obręb 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej, wraz z węzłami:

 1. Przyłącze cieplne
 2. Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu na co i cw.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o wystawione warunki przyłączeniowe dostępne w siedzibie zamawiającego.

Wymagana wizja lokalna.

4. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

5. Terminy wykonania zamówienia i miejsce robót

 • Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.      
 • Termin wykonania zamówienia: wymaga się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10.04.2024 r.      
 • Miejsce realizacji: Mrągowo.

6. Warunki udziału w postępowaniu              

1) W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy uzyskali SIWZ oraz spełniają warunki w nim zawarte, tj.:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał:

- co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej o średnicy minimum DN 40 mm oraz długości minimum 100 m,

- co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu w ramach jednej umowy/zlecenia co najmniej 2 węzłów cieplnych dwufunkcyjnych z instalacją elektryczną i AKPiA o zapotrzebowaniu mocy dla potrzeb CO min. 20 kW i dla potrzeb CW min. 10 kW.

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania zgodnie z obowiązującą ustawą (z dn. 07.07.1994 r. z późn. zm.) Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz będzie pełniła funkcję projektanta i będzie posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu Udzielania Zamówień.

f) przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, potwierdzonej przez zamawiającego.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawca występujący samodzielnie.

3) Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, według zasady ,,spełnia–nie spełnia”.

4) Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają złożyć wykonawcy na podstawie § 11 i § 12 Regulaminu Udzielania Zamówień, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ);

2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 SIWZ);

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 SIWZ),

- dla osoby wskazanej jako projektant – aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego, stwierdzającą uzyskanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych lub odpowiadający jej dokument równoważny wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego poświadczające wpis na listę członków tej izby, z określonym terminem ważności.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie:

 • w zakresie braku podstaw do wykluczenia (pkt 1 i 2 oświadczenia), składa każdy z wykonawców,
 • w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt 3 oświadczenia), składa wykonawca, który wykazuje jego spełnienie.

b) dokumenty, o których wyżej mowa, składa ten lub ci z wykonawców, który lub którzy wykazywać będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego dokumenty dotyczą.

4) Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6).

7. Wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert    

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat
 • Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2023 r. do godz. 11:50
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, drugie piętro sala konferencyjna.

10. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. 21 grudzień 2023 r.

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przekaże wykonawcom pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można również pobrać w siedzibie zamawiającego,

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936
 • w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

13. Zamawiający unieważnia postępowanie stosownie do treści § 19 Regulaminu.

14. Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) do SIWZ będą publikowane na stronie internetowej www.mec.mragowo.pl w zakładce przetargi.

                                                                                                                 

Mrągowo, 24 października 2023 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIANA

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA:

,,BUDOWA SIECI/PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH Z RUR PREIZOLOWANYCH

ORAZ WĘZŁÓW CIEPLNYCH, W MRĄGOWIE”

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie os. Parkowe 2, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi - ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego w Mrągowie”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.

w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

Tryb – przetarg nieograniczony

Rodzaj – usługi

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2, Tel. 89 7416936, fax. 89 741 65-94 Regon 510031017, Kapitał zakładowy 4.888.800,-, KRS 0000082783, NIP 742-000-06-48, zwany dalej ,,Zamawiającym”.

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

 • wykonawcę będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo os. Parkowe 2;
 • kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Mrągowie możliwy jest pod nr tel. 89 741 69 36 i poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w godzinach pracy: 7:00 – 15:00;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzła cieplnego w Mrągowie”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia składanej oferty.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;      

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo (zwanym dalej Regulaminem). Regulamin dostępny jest u Zamawiającego.

2) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie”.

Wspólny Słownik Zamówień CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca:

 1. pozyska mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,
 2. wykona projekt zagospodarowania terenu,
 3. wykona projekt techniczny sieci/przyłączy,
 4. wykona projekt techniczny węzłów cieplnych (bez projektu technicznego instalacji elektrycznej),
 5. sporządzi przedmiary robót + kosztorys inwestorski,
 6. uzyska niezbędne uzgodnienia, w tym pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Olsztynie, jeśli będą wymagane,
 7. dostarczy 5 sztuk dokumentacji w wersji papierowej + wersję elektroniczną na płycie CD.

Należy zaprojektować:

 • biorąc pod uwagę potrzeby cieplne istniejących obiektów jak również uwagi MEC, w tym zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową;
 • projekt techniczny sieci/przyłącza - powinien zawierać min. schematy: montażowy ciepłociągu, instalacji alarmowej, instalacji monitoringu, profil ułożenia ciepłociągu, współrzędne geodezyjne;
 • węzły cieplne jedno i dwufunkcyjne zgodnie z warunkami technicznymi oraz zaleceniami MEC Sp. z o.o w Mrągowie (projekt powinien zawierać min.: rzut węzła, wykaz materiałów, schemat technologiczny węzła).

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ i ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania. Wymagana wizja lokalna.

I. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania - budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie”: Podłączenie trzech projektowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Królewieckiej dz. nr 325/1 obręb 5, do miejskiej sieci ciepłowniczej, wraz z węzłami:

1)   Przyłącze cieplne

2)   Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu na co i cw.

II. Warunki przyłączeniowe

 1. Przyłącze:
  1. Rury preizolowane z barierą antydyfuzyjną i impulsową sygnalizacją przecieku.
  2. Rura zasilająca z izolacją ,,PLUS”, powrotna ,,Standard”.
  3. Zawory odcinające w pomieszczeniu węzła.
  4. Ciśnienie próbne Pmax-   2,5 MPa
  5. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem termotopliwym i masą butylową. Korki wtapiane.
  6. Kabel monitorujący typu 2 x XzTKMXpw 3x2x0,8 ułożony w rurze ochronnej
   Arot fmin. 32mm, Arot wprowadzony do pomieszczenia węzła, zapas kabla w węźle min. 2 x 3m.

 1. Dane techniczne do projektu węzłów cieplnych:
  1. Węzły cieplne na wymiennikach typu JAD.
  2. Układ wymienników szeregowo równoległy, stopień II i I sterowany regulatorami temperatury.
  3. Regulatory centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z interfejsem komunikacyjnym RS 485, protokołem transmisji MODBUS (Regulator RG 14 i RG 24 „LUMEL” Zielona Góra).
  4. Ciepłomierze ultradźwiękowe - główny i CO z interfejsem komunikacyjnym RS 485 protokołem MODBUS („APATOR”- Powogaz).
  5. Do zasilania interfejsów RS 485 przeliczników ciepła uwzględnić zasilacz 12V d.c..
  6. Urządzenia elektryczne węzłów cieplnych zasilane jednofazowo 230 Va.c.
  7. Od strony zasilania 230V a.c, urządzenia elektryczne (regulator, zasilacz, pompy) zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym, wyłącznikami nadprądowymi
   i ogranicznikiem przepięć.
  8. Interfejsy regulatorów i przeliczników ciepła od strony wejścia i wyjścia magistrali RS 485 zabezpieczone ogranicznikiem przepięć Blitzductor XT BXT LM2 BES--12 nr kat.920-222 w podstawie Blitzductor XT BXT BAS nr kat. 920-300 firmy Dehn.
  9. Szyny wyrównawcze miejscowe.
  10. Zawory regulacyjne z siłownikami i regulatory bezpośrednie - zalecane firmy SAMSON, dla CWu ze sprężyną zamykającą.
  11. Wodomierze wody uzupełniającej z nadajnikami impulsów (1,0 l/imp.)
  12. Uzupełnianie instalacji wewnętrznej CO budynku nośnikiem z sieci cieplnej MEC.
  13. Pompy CO elektroniczne, jednofazowe – montowane na powrocie – zalecane firmy GRUNDFOS.

Szczegółowe Warunki przyłączeniowe są dostępne w siedzibie zamawiającego - Dział Techniczny os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo.

III. Wymagania dla dokumentacji projektowej

1) Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji zadania musi spełniać warunki aktualnie obowiązującego prawa budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami oraz być sporządzona w formie określonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz. U. Nr 202 w sprawie „szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (tekst jednolity – Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ponadto przepisów przeciwpożarowych i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów.

2) Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych, w tym:

l  PN-EN 13941 (U) Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemem preizolowanych rur zespolonych,

l  PN-EN 253 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół rurowy,

l  PN-EN 448 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Kształtki,

l  PN-EN 488 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół armatury stalowej,

l  PN-EN 489 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół złącza.

3) Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. „w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

4) Mapy sytuacyjno-wysokościowe dla projektowania, mapy ewidencji gruntów, mapy zasadnicze i wypis z ewidencji gruntów pozyskuje Wykonawca dokumentacji.

5) Wszystkie sprawy terenowo-prawne (uzyskanie prawa do dysponowania terenem, uzyskanie zgody właścicieli działek na usunięcie drzew/krzewów na trasie projektowanej sieci itp.) leżą w gestii Wykonawcy dokumentacji.

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Opis części zamówienia

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia i miejsce robót

 • Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.      
 • Termin wykonania zamówienia: wymaga się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10.04.2024 r.
 • Miejsce realizacji: Mrągowo.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w § 10 Regulaminu, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie § 11 Regulaminu.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał:

- co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej o średnicy minimum DN 40 mm oraz długości minimum 100 m

- co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu w ramach jednej umowy/zlecenia co najmniej 2 węzłów cieplnych dwufunkcyjnych z instalacją elektryczną i AKPiA o zapotrzebowaniu mocy dla potrzeb CO min. 20 kW i dla potrzeb CW min. 10 kW.

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania zgodnie z obowiązującą ustawą (z dn. 07.07.1994 r. z późn. zm.) Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz będzie pełniła funkcję projektanta i będzie posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej swobodne wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

e) przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, potwierdzonej przez zamawiającego.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawca występujący samodzielnie.

4) Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9, według zasady ,,spełnia–nie spełnia”.

5) Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają złożyć wykonawcy na podstawie § 11 i § 12 Regulaminu Udzielania Zamówień, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2);

2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie (sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4);

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5),

- dla osoby wskazanej jako projektant – aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ samorządu zawodowego, stwierdzającą uzyskanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych lub odpowiadający jej dokument równoważny wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego poświadczające wpis na listę członków tej izby, z określonym terminem ważności.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie:

 • w zakresie braku podstaw do wykluczenia (pkt 1 i 2 oświadczenia), składa każdy z wykonawców,
 • w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt. 3 oświadczenia), składa wykonawca, który wykazuje jego spełnienie.

b) dokumenty, o których wyżej mowa, składa ten lub ci z wykonawców, który lub którzy wykazywać będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego dokumenty dotyczą.

4) Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6).

 1. 10.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Komunikacja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia:
 7. w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki,
 8. w przypadku konsorcjum – umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej w swojej treści następujące postanowienia:

-     określenie celu gospodarczego;

-     oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi;

-     wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi;

-     zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego;

-     ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1) W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (email):

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu,

- w przypadku zmiany terminów i treści merytorycznej dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania o dokonanej zmianie zawiadamia się wykonawców, do których zamawiający wysłał zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, w pozostałych przypadkach informacje umieszcza się na stronie internetowej zamawiającego,

- informacje dotyczące postępowań ogłoszonych na stronie internetowej zamawiającego zamieszczane są na tej stronie,

- obowiązkiem wykonawcy jest na bieżąco sprawdzać treść strony internetowej, na jakiej została opublikowana informacja zamawiającego o zamówieniu,

- treść i zakres zmiany dokumentów w sprawie zamówienia są w każdym przypadku wiążące dla wykonawców.

2) Zamawiający wymaga składania ofert w formie pisemnej.

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Bieńko tel. 89 7416936
 • w sprawach dotyczących procedury – Waldemar Czajkowski tel. 89 7416936

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

13. Termin związania ofertą

1) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (do dnia 21 grudnia 2024 r.), a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

14. Opis sposobu przygotowania ofert

1) Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z treści dokumentu rejestrowego firmy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik to wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.

3) Dokumenty, których żąda zamawiający, mogą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę. 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty.

6) Dokumenty, które muszą być złożone przez wykonawcę:

 1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” – w formie określonej w  Załączniku nr 1;
 2. wymagane oświadczenia i dokumenty;
 3. (jeżeli dotyczy) dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 1. 15.Termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat w terminie do dnia 22.11.2023 r. do godz. 11:50

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. os. Parkowe 2,

w dniu 22.11.2023 r. o godz. 12:00, II piętro sala konferencyjna.

3) Ofertę należy zapakować w kopertę {opakowanie}.

4) Koperta powinna być zaadresowana: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo i opatrzona napisem: Oferta na przetarg – ,,Projekty budowlane sieci/przyłączy i węzłów”, ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

5) Na życzenie wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana koperta z ofertą.

6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

7) Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Przez pojęcie ceny, należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 2. Cena oferty musi obejmować kompletny zakres zamówienia. W ofercie należy podać cenę netto (bez podatku od towarów i usług - VAT), kwotę VAT i cenę brutto (z podatkiem VAT) - jeżeli po doliczeniu do ceny odpowiedniej stawki podatku otrzymana kwota zawiera tysięczne części złotego, kwoty te należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej   0,5 grosza należy pominąć a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do jednego grosza.
 3. Podane ceny są obowiązujące w całym okresie ważności oferty, a następnie umowy.
 4. Cenę oferty należy podać w PLN.
 5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

17. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

 1. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 2. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1) Postanowienia ogólne:

a) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia wymagane warunki,

b) Zamawiający ma prawo wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli stwierdzi nieprawdę                     w złożonych oświadczeniach i dokumentach,

c) Oceny oferty i wyboru wykonawcy dokona komisja powołana przez zamawiającego.

2) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100% . Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu o niżej przedstawione kryterium.

Kryteriami oceny są:

X = punkty przyznane badanej ofercie za cenę brutto wyrażona w polskich złotych, za jaką wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie

– waga kryterium k = 100%, gdzie:

X x 100

3) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4) Zamawiający poprawia w ofercie:

 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
 • w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5) Zamawiający odrzuca ofertę stosownie do treści § 18 Regulaminu.

6) Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

7) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców.

19. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1) Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2) Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 6 dni od dnia zamieszczenia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3) W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zastała wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wybrany wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu umowy, w terminie podanym przez zamawiającego i na warunkach w nim określonych.

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie stosownie do treści § 19 Regulaminu.

22. Środki odwoławcze

W postępowaniach prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności takie jak odwołanie, czy skarga. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień Regulaminu może złożyć skargę do kierownika jednostki w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta Wykonawcy”

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu usług

5. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób

6. Załącznik nr 6 – Wzór przeprowadzenia wizji lokalnej.

Załącznik nr 1 do SIWZ

z dnia 24 października 2023 r.

OFERTA WYKONAWCY                                                                 Strona ......... Stron ..........  

                                                                      

    

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

os. Parkowe, 11-700 Mrągowo

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie, oferujemy wykonanie zadania: Podłączenie trzech projektowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Królewieckiej dz. nr 325/1 obręb 5, do miejskiej sieci ciepłowniczej, wraz z węzłami:

1)   Przyłącze cieplne

2)   Węzeł cieplny dwufunkcyjny o zapotrzebowaniu na co i cw.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę: ......................................... zł + .......................... %VAT = ............................. zł (brutto), (słownie: ............................................................................................................................................ złotych).

Zobowiązania i oświadczenia

 1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie opisanym powyżej.
 2. Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zawiera nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją.
 3. Zgadzamy się na utrzymanie ważności niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, będzie ona dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed datą jej wygaśnięcia.
 4. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po wcześniejszym dokonaniu odbioru przez Zamawiającego.
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postepowania określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty - dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie. Zobowiązujemy się do wykonania całości zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ i jej modyfikacji.
 6. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, podane w zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.
 7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

7.1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

7.2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac,

7.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

7.4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

                                       ………….…………………………………………………………………………………………………

                                         (imię i nazwisko) podpisy osób uprawniony do reprezentowania wykonawcy)

Strona ......... Stron ..........  

7.5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania przetargowego w oparciu o warunki opisane w SIWZ,

7.6. przeprowadziliśmy wizję lokalna.

 1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w oparciu o 
 2. Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Oświadczamy, że oferowanie przez nas usługi projektowe spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 4. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam wynagrodzenia umownego za wykonane usługi.
 5. Oświadczamy, że /nie/* jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP ….......................
 6. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego lub nierzetelnego wykonania umowy.
 7. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie realizacji umowy będzie:

……………………………………………………         tel. ……………………..…………

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Do niniejszej oferty załączono:

1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat;

3. Wykazu osób;

4. Upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania wykonawcy (nie dotyczy władz statutowych firmy wykonawcy);*

5. Oświadczenie dotyczące podwykonawców;*

6. Poświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

Oferta składa się z ....... kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron.                                    

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………………………...............................Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Data: ...............................                                             .................................................................

                                                                                                           (imię i nazwisko) podpisy osób uprawniony      

                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

z dnia 24 października 2023 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień

na dostawy, usługi i roboty budowlane

przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie, prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie, oświadczam, co następuje:

 1. 1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu.

 2. 2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu

 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 8 ust. 2 lit. b) i c) IDW.

…………………………………………………………………………………………………...............................Nazwa (firma) i adres wykonawcy

       .............................................................

                                                                                                                                                 (imię i nazwisko) podpisy osób uprawniony      

                                                                                                                                                         do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

z dnia 24 października 2023 r.

WZÓR UMOWY

zawartej w dniu .................... w Mrągowie, pomiędzy Miejską Energetyką Cieplną Spółka                   z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Parkowe 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 742-000-06-48, REGON 510031017, Kapitał zakładowy 4.888.800,-, zwanym dalej „Zamawiającym

reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu – Przemysława Budzyńskiego,  

a

…………………………………………………………………………………………...……

………………………………...………………………………………………………………... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………

………………………………...………………………………………………………………...

………………………………...………………………………………………………………...

treści następującej:

§ 1

 1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, co stanowi przedmiot umowy i oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
  1. Integralną częścią niniejszej umowy są:

        Formularz „Oferta Wykonawcy”;

        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami.

§ 2

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3

 1. Wynagrodzeniem jest kwota za wykonanie dokumentacji.
 2. Wynagrodzenie przysługiwać będzie jedynie za faktycznie wykonaną dokumentację, posiadającą wszystkie wymagane uzgodnienia i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej wykonaną dokumentację techniczną w 5 egzemplarzach, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i specyfikacji technicznych w 1 egzemplarzu, dodatkowo dostarczy całą dokumentację projektową zapisanej na CD-R CD-RW lub DVD zarówno w formie pdf oraz edytowalnej w formacie ustalonym z MEC np. .dwg lub .dgn i .doc, .xls, xml.
 3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
 4. Kwota wynagrodzenia, jaka przysługiwać będzie Wykonawcy za wykonanie do dnia 29.02.2024 r. dokumentacji projektowej:Podłączenie trzech projektowanych budynków wielorodzinnych przywynosi:
  1. Przyłącze/a cieplne za cenę: ...................... zł + .............. %VAT = …................. zł (brutto), (słownie: ………………………………………………………………….……… złotych).
  2. Węzły cieplne dwufunkcyjne za cenę: ………………..…. zł + …………… %VAT = …………………… zł (brutto), (słownie: …………………………………………….………………………………………………. złotych).

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę: ......................................... zł + .......................... %VAT = ............................. zł (brutto), (słownie: ....................................................................................................................................... złotych).

§ 4                  

 1. W przypadku błędów w projektach lub braku możliwości realizacji przyjętych rozwiązań technicznych Wykonawca zapewni bezpłatny nadzór autorski i przedstawi rozwiązania zamienne umożliwiające realizację zadania. Nadzór taki wymagany będzie w każdym czasie, kiedy wystąpi przywołana przyczyna w okresie realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia.
 2. Wszelkie zmiany w projektach muszą być wykonane w formie projektu zamiennego w ramach bezpłatnego nadzoru autorskiego i przekazane do MEC Sp z o.o.

 

§ 5

 1. Wypłata wynagrodzenia za wykonaną, odebraną i zatwierdzoną przez Zamawiającego kompletną dokumentację nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru dokumentacji.
 3. Dokumentację uznaje się za kompletną, jeżeli zawiera takie uzgodnienia i pozwolenia,
  na podstawie których można niezwłocznie przystąpić do realizacji robót.
 4. Wykonawca będzie naliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
 5. Zapłata wynagrodzenia (w złotych) nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy. Nr rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany tylko i wyłączne na fakturze.
 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 7. Podstawą dokonania wszelkich płatności, będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego
  Protokołu odbioru dokumentacji stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
 8. W przypadku pełnego wykonania zadania zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 ust. 2 i 3, Wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie należne za wykonanie zadania.Wypłata wynagrodzenia za wykonaną, uzgodnioną przez MEC Sp. z o.o. i odebraną kompletną dokumentację nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
 9. Przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą umową na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego.
 10. Dodatkowe oświadczenia stron:

a) Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer identyfikacji                                         podatkowej: NIP 742-000-06-48;

b) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer identyfikacji     podatkowej: NIP .....................;

c) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako   odbiorcy.

§ 6

 1. Ustala się, iż datą rozpoczęcia wykonywania umowy jest data zawarcia umowy.
  1. Wymaga się wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 10.04.2024 r.

§ 7

 1. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania umowy lub uzyskania zgody
  Zamawiającego na podzlecenie części prac podwykonawcy.
 2. W przypadku, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim (podwykonawcy lub podwykonawcom), Wykonawca oświadcza na zasadzie art. 391 Kodeksu Cywilnego, że podwykonawcy zobowiązują się względem Zamawiającego do odpowiedniego stosowania postanowień § 15 umowy.
 3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę, jak i innej umowy cywilnoprawnej nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. Naruszenie tego obowiązku skutkować będzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości umowy, nie mniej jednak niż 2 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zakazu.
 4. Wykonawca zobowiązuje się przy tym, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego, o którym mowa wyżej, zostanie wprowadzony również do umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami.

§ 8

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, niezwłocznie informując pisemnie o zmianach drugą Stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy.
  1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie.
  2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do jej treści
   w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na:
   1. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej
   2. wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego.
 3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści umowyw przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonychna podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (t.), lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,w szczególności poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
 4. W przypadku zaistnienia zmian opisanych w ust. 5, Strona wnioskująca złoży drugiej Stronie pisemny wniosekach na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy.
 5. Zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (tylko w przypadku żądania personelu na etapie postępowania) jest możliwa jeżeli nowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższeZamawiający jak i W


§ 9

Językiem umowy oraz korespondencji z nią związanej jest język polski.

§ 10

 1. Korespondencja między stronami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Przedstawiciela Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną. Każda korespondencja powinna być oznaczona nazwą i numerem niniejszej umowy.
 2. Przedstawicielami stron w sprawie realizacji umowy są:

       ze strony Zamawiającego

      p. …………………………………….                e-mail ………………………....           tel. ……………………………….

       ze strony Wykonawcy

      p. …………………………………….                 e-mail ………………………....          

tel. ……………………………….

§ 11

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje
  i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Usług.

§ 12

 1. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania praw autorskich drugiej Strony oraz praw osób trzecich.

2. Jakiekolwiek utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), wykorzystane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą wyłącznym wynikiem prac Wykonawcy, bądź Wykonawcy przysługiwać będzie skuteczne wobec osób trzecich uprawnienie
do korzystania z tych utworów. Działania Wykonawcy w tym zakresie nie będą naruszać praw autorskich, praw patentowych i praw do znaków towarowych, bądź innych praw majątkowych przysługujących osobom trzecim.

 1. Wykonawca zobowiązuje się:
  1. zwolnić Zamawiającego z wszelkich zobowiązań powstałych w związku z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie względem Zamawiającego z tytułu naruszenia praw majątkowych osób trzecich w związku z wykonywaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę,
  2. zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty uiszczone przez Zamawiającego w związku z realizacją roszczeń jak również niezbędne koszty związane z koniecznością ochrony sytuacji prawnej Zamawiającego.
  3. Jakikolwiek utwór wytworzony przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy przechodzi na własność Zamawiającego nie później niż z datą podpisania protokołu
   przekazania-odbioru prac. Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich
   do utworów wytworzonych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności do korzystania z rezultatów prac projektowych wykonanych w ramach i na potrzeby umowy.
  4. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 następuje
   na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie używania,
   2. w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
   3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
    utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d) ­publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 13

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczoną z następujących tytułów:
  1. za zwłokę w wykonaniu zamówienia objętego przedmiotem umowy w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminów określonych w § 6 ust. 2;
 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o którym mowa w §3, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie;
 3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyw wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o którym mowaw §3 ust. 3;
 4. zwłoki w wykonaniu nadzoru autorskiego w wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki;
 5. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości całkowitegowynagrodzenia (z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust. 3.
 6. W przypadku gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od niniejszej umowy
  w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 8. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary były potrącone z należnego mu wynagrodzenia.


§ 14

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżyw interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15  

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności,
  w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:

       1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

       2) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;

       3) informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

       4) informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa
(dalej: Informacje poufne).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
  1. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców.
  2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

§ 16

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika do umowy.

§ 17

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót i usług zgodnie z wymaganiami określonymi
w Zarządzeniu nr 9/2006 r. Dyrektora Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie informowania pracowników obcych firm wykonujących prace na terenie naszego zakładu o występujących zagrożeniach.

§ 18
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci Aneksu.
 3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, nie rozstrzygnięte na drodze polubownej będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
 4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

             WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY                                        

Załącznik nr 4 do SIWZ

z dnia 24 października 2023 r.

WYKAZ USŁUG

sporządzony na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie, prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie.

LP. PRZEDMIOT USŁUGI Z PODANIEM ŚREDNICY, DŁUGOŚCI SIECI I ILOŚCI WĘZŁÓW CIEPLNYCH
DATA WYKONANIA
PODMIOT NA RZECZ KTÓREGO USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE
(NAZWA I ADRES)
1.
2.
3.
4.
5.…………………………………………………………………………………………………...............................Nazwa (firma) i adres wykonawcy

             ................................................

                                                                                                                                                 (imię i nazwisko) podpisy osób uprawniony      

                                                                                                                                                         do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

z dnia 24 października 2023 r.

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
niniejszego zamówienia

sporządzony na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie, prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

W wykonywaniu niniejszego zamówienia uczestniczyć będzie/będą następująca osoby:

l.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności Kwalifikacje/ Uprawnienia / Doświadczenie

Inne

Informacje

projektant

                                                                                                  

………………………………………………………………………………………………….................................

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

             ................................................

                                                                                                                                                 (imię i nazwisko) podpisy osób uprawniony      

                                                                                                                                                         do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

z dnia 24 października 2023 r.

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

sporządzone na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie, prowadzonego przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Mrągowie.

Oświadczam/y, że w dniu ........................................................................................................... , na potrzeby wykonania projektu budowlanego dla zadania: budowa sieci/przyłączy cieplnych z rur preizolowanych oraz węzłów cieplnych w Mrągowie, odbyliśmy wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania oferty i wyceny usługi przewidzianej do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Po uzyskaniu wspomnianych informacji stwierdzamy, że usługę wykonamy zgodnie z wymogami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu należytej staranności, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

…………………………………………………………………………………………………...............................Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Data ………………   Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę …………….……………….

Data ………………   Podpis osoby potwierdzającej wizję lokalną ……………………………

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 październik 2023 06:15 Super User